tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko:

ASYSTENTA

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mikrobiologii, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie projektów badawczych, ubieganie się o granty,
 • Realizacja prac naukowo-badawczych,
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań,
 • Uczestnictwo w realizacji badaniach zleconych, udział w innych aktywnościach prowadzonych w zakładzie, 
 • Samorozwój ukierunkowany na uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • Ukończone studia w zakresie technologii żywności i żywienia, chemii, biologii, biotechnologii lub pokrewne,
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy,
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze: biologii molekularnej,
 • Praktyczna znajomość Sekwencjonowania Następnej Generacji ze szczególnym uwzględnieniem metagenomicznej analizy genu 16S,
 • Udokumentowany dorobek naukowy – co najmniej 5 publikacji (w tym minimum dwie z autorstwem na pierwszym miejscu) w czasopismach znajdujących się w bazie JCR.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 • Przebieg pracy zawodowej (c.v.),
 • Wykaz dorobku naukowego,
 • Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata, że IBPRS-PIB będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134). Dokumenty można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@ibprs.pl z zapisem w tytule korespoendencji „Asystent ZM”

 

Termin składania ofert:

do 08.06.2024 r.