tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • Polski

Management:

Director of the Institute

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: artur.swiergiel@ibprs.pl

Scientific Secretary

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
tel. +48 22 606 36 77
e-mail: marek.roszko@ibprs.pl

Chief Accountant

mgr inż. Izabela Krzyżanowska
tel. +48 22 606 37 23
fax.+48 22 849 04 26
e-mail: izabela.krzyzanowska@ibprs.pl

Address:

ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: ibprs@ibprs.pl

KRS Number: 0000126823

REGON ID number: 000053835

NIP (TAX) number: 525 000 82 64

Bank account: Bank PEKAO SA
X Department in Warsaw, Plowiecka 1/3
no: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564

Up

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej IX kadencji 2017-2021

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący:
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński
SGGW

dr hab inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Sekretarz:
dr inż. Anna Szafrańska

Członkowie Rady Naukowej
Samodzielni pracownicy naukowi IBPRS:

dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
dr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS
dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS

Pracownicy naukowo-badawczy IBPRS:

dr inż. Andrzej Baryga
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
dr inż. Sylwia Skąpska
dr inż. Anna Szafrańska

Zewnętrzni członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Małgorzata R. Darewicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Grażyna Jaworska
(Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński
(Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie)

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Andrzej Lenart
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)

dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda
(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie)

dr hab. inż. Agnieszka E. Waśkiewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr inż. Agata Bieńczak
(Zakład Techniki i Technologii Spożywczej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych)

mgr inż. Barbara Groele
(Krajowa Unia Producentów Soków)

mgr inż. Janusz Tomasz Lesisz
(Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu)

mgr Piotr Piotrowski
(Krajowa Spółka Cukrowa)

Katarzyna Kierzkowska
(Wydział Produktów Roślinnych Departamentu Rynków Rolnych MRiRW)

Dyrektor IBPRS prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Komisja Polityki Naukowej i Finansowej

Przewodniczący:
dr hab inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Członkowie:

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda

dr inż. Andrzej Baryga
dr inż. Sylwia Skąpska
mgr inż. Barbara Groele

Komisja Kwalifikacyjna:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata R. Darewicz
prof. dr hab. Andrzej Lenart
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS
dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych:

Przewodniczący:
dr hab. Karol Mińkowski, prof. IBPRS

Członkowie:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
dr inż. Sylwia Skąpska

Rzecznik Dyscyplinarny:

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

Komisja Skrutacyjna:

dr rer nat inż. Renata Choińska
inż. Iwona Mateńko
mgr Justyna Ruszczak

Schemat struktury organizacyjnej IBPRS:

Podstawy prawne

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest instytutem badawczym.

Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o:

 • Uchwałę nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 roku w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego;
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1158 z późn. zm.); [zobacz]
 • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620); [zobacz]
 • Zarządzenie nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1988 roku dotyczące nadania nazwy: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1961); [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1837); [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 831); [zobacz]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1053); [zobacz]
 • Statut uchwalony przez Radę Naukową, zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 maja 2017 r.; [zobacz]
 • Regulamin Organizacji Wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2017 w dn. 09 listopada 2017 r.

Zadania statutowe i działalność

Przedmiot działalności

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r., z dniem 1 lipca 2009 r. połączono Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytut Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Połączenie jednostek nastąpiło poprzez ich włączenie do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. Nr 99 z 26 czerwca 2009 r., poz. 831).

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

Działalność IBPRS w coraz większym zakresie jest finansowana ze źródeł pozabudżetowych. Misją Instytutu jest kreowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii z zakresu przemysłów fermentacyjnych, przemysłu owocowo-warzywnego, koncentratów spożywczych, zbożowo-młynarskiego, piekarskiego i cukierniczego, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego a także rozwiązań technicznych i przedsięwzięć służących doskonaleniu jakości żywności w tym również opracowań metod analitycznych. Strategicznym kierunkiem rozwoju Instytutu jest kształtowanie korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko.

Instytut jest jedną z nielicznych placówek naukowo-badawczych w kraju zaopatrujących przemysły fermentacyjne w czyste kultury drobnoustrojów. Dostarcza szczepy mikroorganizmów, o wysokiej wartości użytkowej, dla przemysłów: gorzelniczego, piwowarskiego i winiarskiego. IBPRS ma status krajowego i międzynarodowego organu depozytowego drobnoustrojów, stanowiących przedmiot zgłoszeń patentowych.

W ramach swojej działalności IBPRS podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania oferując przedsiębiorstwom przemysłowym, instytucjom, urzędom administracji państwowej – wyniki prac badawczo-rozwojowych, licencje i „know-how”, ekspertyzy, opinie, recenzje, a także doradztwo, konsultacje i szkolenia.

Instytut jest organizatorem konferencji oraz seminariów krajowych i międzynarodowych. Pracownicy brali udział w Komisjach Konkursowych konkursów odbywających się w czasie targów oraz XIII edycji konkursu „Polski Producent Żywności 2009”. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną organizując liczne seminaria, kursy i szkolenia. Pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki dla studentów oraz są promotorami prac magisterskich i doktorskich.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest uznaną, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne urzędy administracji państwowej, jednostką uprawnioną do wykonywania badań rozjemczych w zakresie analizy spirytusu i wyrobów spirytusowych. Wykonuje analizy i ekspertyzy na zlecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Sądów, Policji, Urzędów Celnych i producentów spirytusu.

Zakład Technologii Fermentacji IBPRS jest akredytowanym laboratorium badawczym uprawnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania świadectw jakości biokomponentów paliw.

Od 2004 roku działa w IBPRS (w ZF) laboratorium GMO posiadające wydane przez Ministra Środowiska zezwolenie Nr 3/2004 na zamknięte użycie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w zakresie identyfikacji obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach i w żywności.

Instytut jest uprawniony do wykonywania badań urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego (w OCh) w ramach Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 sierpnia 2007r. na podstawie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 33 poz.287 z póz. zm.) oraz badań związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie laboratoriów posiadających akredytację, uprawnionych do prowadzenia badań w ramach IJHARS (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.44 z póz. zm.).

W Instytucie istnieje Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych, która ma status Międzynarodowego Organu Depozytowego. Kolekcja przyjmuje i przechowuje szczepy – depozyty – podlegające postępowaniu patentowemu. Informacje o liczbie przechowywanych szczepów przesyłane są systematycznie do World Intellectual Property Organization.

W kolekcji przechowywane są drożdże (piekarskie, gorzelnicze, winiarskie, piwowarskie, paszowe), grzyby strzępkowe (wytwarzające enzymy, kwasy organiczne) i bakterie (fermentacji mlekowej, octowej, dekstranotwórcze). Szczepy te wykorzystywane są przez przemysł oraz inne placówki naukowo-badawcze w kraju i za granicą, a także w pracach realizowanych przez pracowników Instytutu. Kolekcja zarejestrowana jest w World Federation for Culture Collections (IAFB 212), a od 1992 roku jest członkiem European Culture Collections’ Organisation (ECCO).

Kolekcja IBPRS adaptuje i wprowadza standardy proponowane przez WFCC, uaktualnione dane przesyła do bazy World Data Collecton of Microorganisms.

IBPRS jest uznanym w kraju i na świecie laboratorium wykonującym szeroki zakres usług analitycznych, związanych z oceną jakości produktów przemysłu rolno-spożywczego. Posiada Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W 2009 roku Instytut zgłosił kolejne metody do rozszerzenia.

Przedmiot i szczegółowy zakres działania Instytutu określony jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności w sposób następujący:

10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu;
10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu;
10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego;
10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych;
10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych;
10.73.Z – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych;
10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy;
10.84.Z – Produkcja przypraw;
10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
58.11.Z – Wydawanie książek;
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności;
71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
91.01.A – Działalność bibliotek.

Szczegółowy zakres działania Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 1. Pozyskiwanie, gromadzenie, identyfikacja, przechowywanie i doskonalenie szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych przemysłu rolno-spożywczego, opracowywanie metod ich oceny i zabezpieczenia właściwości użytkowych.
 2. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu technologii i techniki oraz analizy surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego.
 3. Upowszechnianie i wdrażanie wyników badań i prac rozwojowych.
 4. Badania nad otrzymywaniem nowych produktów spożywczych przez:
  – modyfikacje procesów bioinżynieryjnych,
  – enzymatyczne modyfikacje składników żywności,
  – opracowanie technologii i techniki otrzymywania i stosowania biopreparatów (w tym pre- i probiotycznych oraz kultur starterowych),
  – opracowywanie technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia (żywność funkcjonalna i dietetyczna),
  – modyfikacje procesów technologicznych wytwarzania koncentratów spożywczych i używek (ekstrakcja, suszenie, prażenie, ekstruzja, aglomeracja).
 5. Badania nad bezodpadowymi technologiami przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrona naturalnego środowiska (zmniejszenie zużycia wody, obciążenia ścieków i wydzielania gazów).
 6. Opracowywanie i adaptacja metod analizy żywności dla kontroli surowców, procesów technologicznych i produktów spożywczych (w tym także wykrywania zafałszowań żywności).
 7. Badanie materiałów opakowaniowych, opakowań i technik pakowania dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności.
 8. Prowadzenie prac usługowych w zakresie identyfikacji i deponowania mikroorganizmów w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych.
 9. Prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Instytutu.
 10. Prowadzenie badań usługowych związanych z analizą surowców, półproduktów, produktów żywnościowych, dodatków do żywności, używek i pasz z zachowaniem zasad systemu zarządzania sformułowanych w dokumentacji systemowej.
 11. Prowadzenie produkcji i usług produkcyjnych (w tym produkcji doświadczalnej i małotonażowej) oraz działalności handlowej w dziedzinach objętych zakresem działalności Instytutu.
 12. Działalność wspomagająca badania, a w szczególności:
  – prowadzenie biblioteki naukowej gromadzącej i udostępniającej literaturę fachową z zakresu naukowej działalności Instytutu,
  – prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej dotyczącej biotechnologii, technologii i analizy żywności,
  – prowadzenie działalności wydawniczej,
  – prace w zakresie tworzenia baz danych z dziedziny technologii żywności i przemysłu spożywczego w oparciu o zbudowany i aktualizowany język informacyjno-wyszukiwawczy,
  – prowadzenie prac normalizacyjnych,
  – doskonalenie zawodowe kadry naukowej, inżynierów, studentów i specjalistów dla przemysłu rolno-spożywczego z zakresu biotechnologii przemysłu rolno-spożywczego oraz analizy żywności,
  – ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
  – rozwój kadry naukowej w szczególności tworzenie warunków do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.
 13. Prace związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania dotyczącym działalności usługowej – badań laboratoryjnych.
 14. Wykonywanie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w Instytucie, a w szczególności:
  – przygotowanie Instytutu do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  – planowanie operacyjne,
  – tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, w tym utworzenie Stałego Dyżuru,
  – przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym utworzenie Stanowiska Kierowania Dyrektora Instytutu,
  – zapewnienie kadrowych zdolności do realizacji zadań obronnych,
  – sporządzanie sprawozdań w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w zakresie dotyczącym Instytutu w ramach przeglądów obronnych,
  – współuczestnictwo w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej, planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
  – realizacja przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
 15. Doradztwo w zakresie przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolnych:
  – wsparcie dla szkolenia doradców w ODR,
  – wsparcie dla rozwoju lokalnej produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności,
  – szkolenia i pomoc w rozwoju problemów technologicznych lokalnego przetwórstwa i przechowalnictwa żywności,
  – doradztwo w kształtowaniu jakości i wartości zdrowotnej lokalnych produktów żywnościowych.

Działalność o charakterze Służb Państwowych

 1. Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych dla potrzeb działalności badawczej i praktyki przemysłowej. Kolekcja pełni również funkcję krajowego (status nadany przez Urząd Patentowy RP) i międzynarodowego organu depozytowego na podstawie Traktatu Budapeszteńskiego w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu mikroorganizmów dla celów procedury patentowej (status nadany przez World Intellectual Property Organisation).
 2. Opracowywanie, adaptacja i wdrażanie do praktyki nowoczesnych metod analizy żywności.
 3. Opracowywanie i opiniowanie standardów gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska oraz produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów w zakresie branż przemysłu rolno-spożywczego objętych działalnością Instytutu.
 4. Monitoring jakości surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego krajowych i importowanych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.
 5. Monitoring stanu zagrożenia środowiska naturalnego przez branże przemysłu rolno-spożywczego objęte działalnością Instytutu w odniesieniu do norm Unii Europejskiej.

Akredytacja

Akredytacja – atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. PN-EN ISO/IEC 17000:2006

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. W IBPRS prowadzona jest działalność usługowa w jednostkach organizacyjnych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualne Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Zakresy Akredytacji:

Laboratoria posiadają akredytację w zakresie:

Kod identyfikacyjny / Identification code *)Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
C/1; C/22; C/57Badania chemiczne produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Chemical tests of agricultural products, food and objects from food production area
N/1; N/22; N/57Badania właściwości fizycznych produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Tests of physical properties of agricultural products, food and objects from food production area
K/1; K/22; K/57Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Microbiological tests of agricultural products, food and objects from food production area
Q/22; Q/57Badania sensoryczne żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności / Sensory tests of food and objects from food production area
*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

System zarządzania

W IBPRS ustanowiono system zarządzania, adekwatny do zakresu jego działalności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 212
wykonywane są w Zakładzie Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi:
– Zakład Jakości Żywności:
Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych,
Pracownia Mikrobiologii.

Zakres akredytacji: Nr AB 212

Kontakt:
Kierownik ds. Jakości – mgr inż. Andrzej Cis
tel. 042 674 64 14 wew. 321
email: andrzej.cis@ibprs.pl

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 452

wykonywane są w IBPRS w Warszawie:

Zakładzie Analizy Żywności,
Zakładzie Technologii Fermentacji,
Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych,
Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa,
Zakładzie Mikrobiologii,

oraz

Zakładzie Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu.

Zakres akredytacji: Nr AB 452

ANKIETA badania satysfakcji Klienta IBPRS dostępna jest na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Kontakt:
Kierownik ds. Jakości – mgr inż. Anna Nurek
tel. 22 606 38 59
e-mail: anna.nurek@ibprs.pl

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 553
Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 553 wykonywane są w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska: Zespół A i Zespół B

Kontakt:
p.o. Kierownika ds. jakości – mgr inż. Barbara Wolanin
tel. (0-22) 509-70-32; fax. (0-22) 610-23-66
e-mail: barbara.wolanin@ibprs.pl

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 803
Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 803 wykonywane są w Zakładzie Cukrownictwa z siedzibą w Lesznie:

Pracownia Analityki Cukrowniczej,
Pracownia Mikrobiologii,
Pracownia Gospodarki Wodą i Ochrony Środowiska

Kontakt:

Specjalista ds. jakości – dr inż. Tomasz Szymański
tel. stacjonarny (22) 725 66 62; tel. komórkowy 501 271 551
fax (22) 725 66 61
e-mail: tomasz.szymanski@ibprs.pl

W siedzibie Instytutu funkcjonuje system zarządzania wg wymagań ww. normy potwierdzony 24 grudnia 2003 r. wydanym Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452.

Od stycznia 2008 r.:

 • do Oddziału Koncentratów w Poznaniu zostało włączone Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego. W wyniku połączenia jednostek powstał Oddział Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych z siedzibą w Poznaniu (OK).
  W ramach Oddziału działa m. in. Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych (ZK), objęty Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452, oraz Zakład Przetwórstwa Ziemniaków i Skrobi (ZS). W OK funkcjonuje system zarządzania przedstawiony
  w wewnętrznej dokumentacji systemu zarządzania IBPRS.
 • w IBPRS został utworzony Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi (OCh). Oddział ten powstał z dwóch jednostek badawczo-rozwojowych takich jak: Centralne Laboratorium Chłodnictwa oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych. Jednostki te posiadały Certyfikaty Akredytacji o Nr AB 640 i AB 212. W chwili obecnej OCh posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 212. W OCh funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

Od lipca 2009 r. w IBPRS został utworzony:

 • Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 4. Jednostka ta posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 553. W jednostce funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.
 • Oddział Cukrownictwa z siedzibą w Lesznie. Jednostka ta posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 803. W jednostce funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

Wszystkie ww. certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego (AB 212, AB 452, AB 553, AB 803) zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W IBPRS udokumentowano swoje polityki, systemy, programy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań. Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań, „historia” związana z restrukturyzacją jednostek badawczo-rozwojowych, lokalizacja poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu oraz złożona struktura organizacyjna, spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania.

Zapraszamy do współpracy!

Początki Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego sięgają roku 1911, kiedy to z inicjatywy prof. dr hab. Wacława Dąbrowskiego utworzono Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Tak powstał Instytut Przemysłu Fermentacyjnego (IPF), poprzednik dzisiejszego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Wykłady mikrobiologii rolniczej i technologii przemysłów rolnych, na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, objął prof. Dąbrowski w roku 1911 i prowadził je dalej z mniejszymi lub większymi przerwami ze względu na wydarzenia dziejowe, aż do odejścia na emeryturę w roku 1959.

W 1918 roku powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie w tym samym roku Wacław Dąbrowski został powołany na Profesora Nadzwyczajnego, a w rok później na Zwyczajnego, obejmując Kadrę Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W latach międzywojennych pełnił z wyboru funkcję rektora SGGW i wielokrotnie funkcję dziekana. Niezależnie od pracy na SGGW profesor Wacław Dąbrowski był dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego. Instytut ten, w okresie międzywojennym prowadził działalność usługową na rzecz gorzelni rolniczych, organizowaną w ramach abonamentu, który był opłacany na daną kampanię przez właściciela gorzelni. Abonament obejmował doradztwo technologiczne, zaopatrzenie gorzelni w czyste kultury drożdży i bakterii mlekowych oraz odczynniki potrzebne do kontroli przerobu. Pełną kontrolę przebiegu produkcji i jej poziomu technicznego przeprowadzali dwukrotnie w czasie kampanii delegowani przez IPF instruktorzy. IPF zajmował się nie tylko gorzelniami. Prof. Dąbrowski był prezesem Komitetu Państwowych Ocen Masła i Serów, oraz redaktorem założonego przez siebie miesięcznika „Przemysł Rolny”, poświęconego tematyce gorzelnictwa, rektyfikacji i zużytkowania spirytusu, mleczarstwa, krochmalnictwa i suszarnictwa.

W 1949 r. powołano Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego (GIPRiS), kształt organizacyjny i kierunki badań nadawali mu w większości wychowankowie i współpracownicy prof. W. Dąbrowskiego. Na podstawie uchwały nr 534 Rady Ministrów z 2 sierpnia 1954r. z Głównego Instytutu Przemysłu Spożywczego i Rolnego wyłoniono Instytut Przemysłu Fermentacyjnego z Działami: Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, Przemysłu Spirytusowo-Drożdżowego oraz Mikrobiologii. W wyniku likwidacji, w roku 1954, Centralnych Laboratoriów przy Zjednoczeniach Przemysłu Spirytusowego, Piwowarskiego i Owocowo Warzywnego kadry i wyposażenie tych laboratoriów wzmocniły IPF.

W 1988r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca, Instytut Przemysłu Fermentacyjnego został przemianowany na Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. W 2002 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Instytutu zostały przyłączone: Centralne Laboratorium Koncentratów Spożywczych, Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, a 2008 r. Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczane i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego. W 2009 r. zostały przyłączone do IBPRS Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego i Instytut Przemysłu Cukrowniczego.

W 2012 roku Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, po decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmienił nazwę na Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Już wtedy, gdy powstawał polski przemysł żywnościowy, zarówno uczeni jak i decydenci gospodarczy wiedzieli,  że polskiej gospodarce niezbędna jest polska nauka. 100 lat współpracy nauki z praktyką potwierdziło słuszność tych przewidywań.

Książka wydana na Jubileusz obchodów 100-lecia istnienia Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego prekursora INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO (IBPRS)
w WARSZAWIE

[ pobierz .pdf ]

Dokumenty do pobrania

 • Dane IBPRS niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN  [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdanie merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2014 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Praktyczne aspekty produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2013 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2012 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 b [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 a [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2010 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2009 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2008 [ pobierz.pdf ]
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Instytutu [ pobierz.pdf ]

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS), z siedzibą w Warszawie; adres do korespondencji: 02-352 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, 22 606 36 00, fax: 22 849 04 26.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Ludwikiem Najdychorem na adres poczty elektronicznej ludwik.najdychor@ibprs.pl , tel. 606 172 990

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego;
 • realizacji zawartych umów;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest IBPRS.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych ;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  Z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

 

Szanowna Kandydatko / Szanowny Kandydacie

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określonego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że przetwarzamy podane przez Panią/Pana dane osobowe na zasadach opisanych poniżej.

1. Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, NIP: 525-000-82-64, REGON: 000053835, KRS: 0000126823, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, zwany „IBPRS” lub „Instytut”.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania

Inspektorem ochrony danych powołanym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest p. Ludwik Najdychor, e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 606 172 990.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Wszelkie udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.

Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu Pracy).

Pozostałe dane osobowe, które Pani/Pan zdecydował się nam przekazać w przesłanych dokumentach aplikacyjnych m.in. PESEL, wizerunek lub inne dodatkowe dane, przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Prawa kandydata

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt podany w pkt.2.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję, iż:

 1. W budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz na jego terenie prowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone w obiekcie i na jego terenie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 4. Inspektorem ochrony danych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest Pan Ludwik Najdychor, e-mai: ludwik.najdychor@ibprs.pltel. 606 172 990.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem prywatności i godności osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętych monitoringiem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 pkt f  RODO).
 6. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia znajdującego się w obszarze objętych monitoringiem.
 7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych. Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Dostęp do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników Instytutu oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu.
 8. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu.
 9. Nagrania z monitoringu administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zaś po jego upływie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Instytutu.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją tej osoby.
 13. Nagrania z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.