tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 

zatrudni osobę na stanowisko:

ADIUNKTA

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Jubilerska 4, 04-190 Warszawa.

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych,
 • Realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej
  i projektów zewnętrznych
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań;
 • Uczestnictwo w badaniach zleconych, organizowanie konferencji i konkursów w Zakładzie.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinia dla zakładów przemysłu spożywczego, inspekcji kontrolujących i organów rządowych.
 • Inicjowanie nowych kierunków badawczych.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań właściwości technologicznych i żywieniowych olejów roślinnych oraz właściwości reologicznych i strukturalnych oleożeli otrzymanych z udziałem różnych rodzajów olejów roślinnych i wosku pszczelego oraz możliwości ich zastosowania w produkcji żywności w celu poprawy jakości żywieniowej i zdrowotnej produktu;
 • dorobek naukowy: co najmniej 15 publikacji w czasopismach posiadających IF znajdujących się w bazie JCR oraz sumaryczny współczynnik IF nie niższy niż 25;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań aplikacyjnych w postaci min. 1 patentu krajowego lub zagranicznego;
 • dobra znajomość teoretyczna i praktyczna wiedzy w obszarze: technologii żywności, w szczególności pozyskiwania i przetwarzania tłuszczy roślinnych, olejów tłoczonych i rafinowanych, emulsji tłuszczowych, znajomość technik analiz fizyko-chemicznych produktów tłuszczowych w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • znajomość procedur i doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w przynajmniej 3 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych);
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • opinia promotora/kierownika (samodzielnego pracownika naukowego) stwierdzająca uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. przebieg pracy zawodowej (c.v.),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta  w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania ofert:

do 18.02.2023 r.