tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Grupa Problemowa ds. Mleczarstwa

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

TEMATYKA: technologia żywności, mleczarstwo

Oczekiwania/wymagania:

  • dobra znajomość problematyki produkcji żywności, przetwórstwa rolno – spożywczego,
  • doświadczenie we współpracy z przemysłem mleczarskim,
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności,
  • wysoka automotywacja i predyspozycje do pracy naukowej,
  • posiadany stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
  • minimum 5 lata doświadczenia w pracy zawodowej lub naukowej związanej z przemysłem mleczarskim,
  • opublikowanych min. 4 prace w recenzowanych czasopismach, łącznie za min. 20 pkt wg wykazu czasopism MNiSW,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

1. list intencyjny,

2. informację o dotychczasowym zatrudnieniu,

3. życiorys naukowy,

4. wykaz dorobku naukowego (publikacje z podaniem pkt MNiSW; IF; patenty/drożenia; udział w projektach badawczych; referaty doniesienia na konferencje krajowe/zagraniczne; udział w stażach krajowych/zagranicznych),

5. odpisy dyplomów ukończenia studiów, nadania stopnia/tytułu naukowego,

6. certyfikaty/zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych,

7. wykaz aktywności i dorobku organizacyjnego,

8. oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego

Składanie ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 28.02.2019 r. w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta do Międzyzakładowej Grupy Problemowej ds. mleczarstwa” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

[ pobierz plik .doc ]