tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

  ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Termin składania ofert:  22.07.2020 r. godz. 12:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2020 r.

 

Przewidywany zakres pracy kandydata:

 • organizacja i kierowanie pracą szkoły doktorskiej,
 • realizacja programu kształcenia w szkole doktorskiej,
 • nadzór nad wprowadzaniem danych w zakresie szkoły doktorskiej do systemu o którym mowa w art. 342 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ( U. 2018 poz. 1668),
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi placówkami naukowymi,
 • dbanie o rozwój naukowy młodych pracowników nauki.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • co najmniej stopień doktora habilitowanego w jednej z dyscyplin naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia,
 • co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w zakresie kierowania jednostkami organizacyjnymi uczelni / instytutów badawczych / instytutów PAN lub pokrewnych,
 • doświadczenie jak promotor w przewodach doktorskich,
 • dorobek naukowy obejmujący oryginalne  prace twórcze, w tym publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR),
 • doświadczenie w kierowaniu lub udziale w projektach badawczych krajowych /międzynarodowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi i mieniem,
 • komunikatywność, zaangażowanie, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość udziału w konferencjach naukowych,
 • ubezpieczenie grupowe.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • list intencyjny,
 • życiorys naukowy,
 • odpis dyplomu nadania stopnia/tytułu naukowego,
  • wykaz dorobku naukowego (publikacje z podaniem IF, patenty/wdrożenia, udział w projektach badawczych, referaty i doniesienia na konferencjach krajowych/zagranicznych; udział w stażach krajowych/zagranicznych),
  • wykaz aktywności dydaktycznej i dorobku organizacyjnego,
  • nagrody, wyróżnienia,
  • certyfikaty/zaświadczenia  potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej (1 plik PDF) na adres e-mail: ibprs@ibprs.pl. z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej” Zgłoszenia składane po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy, wykorzystywane są wyłącznie do danego procesu rekrutacji.

 

Proces rekrutacji:

W pierwszym etapie Komisja konkursowa dokona formalnej oceny zgłoszeń i poda terminy rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. W drugim etapie po przeprowadzonych rozmowach Komisja konkursowa przedstawi oceny kandydatów. Decyzja o zatrudnieniu kandydata podejmowana jest przez Radę Dyrektorów Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w drodze głosowania. IBPRS zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranym kandydatem/kandydatką oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych IBPRS
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: kadry@ibprs.pl