tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Zakład Mikrobiologii

  ogłasza konkurs na stanowisko:

Profesor nadzwyczajny

Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 12:00
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.06.2020 r.

 

 

Przewidywany zakres pracy kandydata:

 • Koordynowanie pracy zespołu i prowadzenie badań w zakresie technik biologii molekularnej z uwzględnieniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS),
 • Przygotowywanie wniosków i realizacja projektów badawczych finansowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne,
 • Nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi placówkami naukowymi oraz zakładami produkcyjnymi w kraju i za granicą,
 • Szkolenie kadry i dbanie o jej rozwój naukowy we współpracy z kierownikiem Zakładu,
 • Publikowanie i popularyzowanie dorobku własnego i Zakładu,
 • Współpraca z innymi Zakładami IBPRS na rzecz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych lub pokrewnych
 • Dorobek naukowy obejmujący oryginalne  prace twórcze, w tym publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) z sumarycznym Impact Factor (IF) powyżej 20,
 • Udokumentowana znacząca zmiana dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie badawcze
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z biotechnologią żywności, genetyką molekularną, genomiką, nutrigenomiką i metagenomiką,
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość narzędzi genetyki i biologii molekularnej z uwzględnieniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), analiz transkryptomicznych (RNA-seq), analizy ekspresji genów (qPCR), analizy detekcji białek (Western-blot), metod genetyki molekularnej mikroorganizmów, znajomość metod bioinformatycznych,
 • Kierowanie (obecnie/lub w przeszłości) minimum jednym projektem badawczym  krajowym/międzynarodowym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia/koordynowania laboratorium lub zespołu badawczego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 • Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność planowania badań,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, sumienność,
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • samodzielność w zakresie prowadzonych badań,
 • rozwój naukowy oraz szkolenia,
 • możliwość udziału w konferencjach naukowych, stażach, projektach,
 • ubezpieczenie grupowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • list intencyjny,
 • życiorys naukowy,
 • autoreferat przedstawiający opis zainteresowań naukowych, dorobku i osiągnięć naukowych kandydata, w tym:
  • wykaz dorobku naukowego (publikacje z podaniem IF; patenty/wdrożenia; udział w projektach badawczych; referaty i doniesienia na konferencje krajowe/zagraniczne; udział w stażach krajowych/zagranicznych),
  • wykaz aktywności dydaktycznej i dorobku organizacyjnego,
  • nagrody, wyróżnienia,
 • odpis dyplom nadania stopnia/tytułu naukowego,
 • oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania konkursowego.
 • Certyfikaty/zaświadczenia  potwierdzające znajomość języka angielskiego (o ile posiada)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, Zakład Mikrobiologii IBPRS” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134) lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: ibprs@ibprs.pl

 

Proces rekrutacji

Kryteria oceny kandydatów: Zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na stanowiska naukowe w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

W pierwszym etapie Komisja konkursowa dokona formalnej oceny zgłoszeń i poda terminy rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. W drugim etapie po przeprowadzonych rozmowach Komisja konkursowa przedstawi oceny kandydatów. Po każdym z etapów Komisja konkursowa informuje kandydatów o wynikach.

Decyzja o zatrudnieniu kandydata podejmowana jest przez Dyrektora po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę Naukową w drodze głosowania.

 

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych IBPRS
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: kadry@ibprs.pl