tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawa materiałów, odczynników, pożywek mikrobiologicznych, sprzętu laboratoryjnego,
środków ochrony osobistej i czystości oraz materiałów biurowych (18 części)

DA.22.10.2022.ZM

 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278287/01

Data ogłoszenia: 26.07.2022 r.

Identyfikator postępowania miniPortal: 1365691a-9529-410d-ae78-ca5959a21edc

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, odczynników, pożywek mikrobiologicznych, sprzętu laboratoryjnego, środków ochrony osobistej i czystości oraz materiałów biurowych w podziale na części:

Część I: Jednorazowe materiały zużywalne do prac laboratoryjnych (5 pozycji)

CPV: 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych

Część II: Jednorazowe końcówki do pipet automatycznych (5 pozycji)

CPV: 38437110-1 końcówki pipet

Część III: Jednorazowe sterylne filtry strzykawkowe (2 pozycje)

CPV: 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych

Część IV: Sterylne, jednorazowe płytki wielodołkowe kompatybilne do urządzenia Bioscreen C Pro (1 pozycja)

CPV: 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych

Część V: Płytki wielodołkowe (titracyjne) (2 pozycje)

CPV: 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych

Część VI: Enzym do biologii molekularnej (1 pozycja)

CPV: 24965000-6 enzymy

Część VII: Zestaw odczynników do izolacji wirusowego materiału genetycznego (2 pozycje)

CPV: 33124130-5 wyroby diagnostyczne

Część VIII: Zestaw odczynników do izolacji bakteryjnego materiału genetycznego (1 pozycja)

CPV: 33124130-5 wyroby diagnostyczne

Część IX: Odczynniki do biologii molekularnej (3 pozycje)

CPV: 38950000-9 łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Część X: Materiały zużywalne do przygotowania próbek do wizualizacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (1 pozycja)

CPV: 38519000-6 różne kompozycje do mikroskopów

Część XI: Sypka pożywka mikrobiologiczna (1 pozycja)

CPV: 33124130-5 wyroby diagnostyczne

Część XII: Sypkie podłoże mikrobiologiczne i składniki do przygotowania stałego podłoża agarowego (2 pozycje)

CPV: 33124130-5 wyroby diagnostyczne

Część XIII: Odczynniki chemiczne do badań mikrobiologicznych i proteomicznych (12 pozycji)

CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne

Część XIV: Środki ochrony osobistej, materiały do utylizacji odpadów biologicznych i środki dezynfekcyjne (3 pozycje)

CPV: 18930000-7 worki i torby
CPV: 18424300-0 rękawice jednorazowe
CPV: 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Część XV: Drobny sprzęt laboratoryjny do doposażenia laboratorium bakteriofagowego (5 pozycji)

CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
CPV: 38437100-8 pipety

Część XVI: Drobny sprzęt laboratoryjny do doposażenia laboratorium bakteriologicznego (1 pozycja)

CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część XVII: Materiały biurowe (1 pozycja)

CPV: 30192000-1 wyroby biurowe

Część XVIII: Toner do drukarki (1 pozycja)

CPV: 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów

 

Przedmiot zamówienia dla każdej części, określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

 

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2022 r.  08.08.2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>