tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

 

Dostawę zbiornika do przechowywania drobnoustrojów w oparach ciekłego azotu
ze zautomatyzowanym systemem napełniania ze zbiornika zasilającego
dla Zakładu Mikrobiologii

 DA.22.19.2021.ZM

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164363/01

Data ogłoszenia: 30.08.2021 r.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika do przechowywania drobnoustrojów w oparach ciekłego azotu ze zautomatyzowanym systemem napełniania ze zbiornika zasilającego dla Zakładu Mikrobiologii. 
  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07 września 2021 r., do godz. 10:00  10 września 2021 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>