tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

 

Dostawę nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu cieczowego
sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości
oraz spektrometrem mas ze wzbudzeniemw plazmie indukcyjnej (LC-HRMS/ICP-MS)

DA.22.20.2021.ZA

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 161-422321

Data przekazania do ogłoszenia: 16.08.2021 r

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości oraz spektrometrem mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (LC-HRMS/ICP-MS).

  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.

  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 września 2021r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>