tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ogłasza postępowanie na:

Dostawę aparatu do oznaczania liczby opadania metodą Hagberga-Pertena dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

DA.22.23.2021.ZZ

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119779/01
Data ogłoszenia: 19.06.2021 r.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania liczby opadania metodą Hagberga-Pertena dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa.
  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27 lipca 2021r., do godz. 10:00.

Więcej informacji na Stronie BIP…>>