tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawę automatycznego analizatora fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej
w podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw

DA.22.23.2022.ZO

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00144990/01

Data ogłoszenia: 04.05.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej w podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia..
  3. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
    38.30.00.00-8- przyrządy do pomiaru
    42.93.11.00-2 wirówki laboratoryjne i akcesoria

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 maja 2022 r., do godz. 10:00   13 maja 2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>