tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawę komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części.
Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894)

DA.22.24.2022.DA

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156835/01

Data ogłoszenia: 12.05.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-2020/39/B/NZ9/01894).
  1) dostawa 3 laptopów z oprogramowaniem
  2) dostawa 1 laptopa z oprogramowaniem oraz drukarką
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1a i 1b do niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia,.
 3. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
  30.21.31.00-6 komputery przenośne
  30.23.21.10-8 – drukarki laserowe
  48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20 maja 2022 r., do godz. 10:00  20 maja 2022 r., do godz. 13:00 .

Więcej informacji na Stronie BIP…>>