tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawę analizatora NIR do ziarna i mąki dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

DA.22.29.2022.ZZ

 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219114/01

Data ogłoszenia: 22.06.2022 r.

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora NIR do ziarna i mąki dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
  3. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:38920000-0     sprzęt do nasion i pasz

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30 czerwca 2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>