tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i półtechniki (2 części)

DA.22.3.2022.ZMT

 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292229/01

Data ogłoszenia: 04.08.2022 r.

Identyfikator postępowania miniPortal: 15432a1f-9aef-4ac7-9736-0ffe15abebb3

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i półtechniki (2 części) w tym:

 

Część I – szkło i drobny sprzęt laboratoryjny (29 pozycji)

– CPV (kod podstawowy):  33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
– CPV (kod uzupełniający): 38310000-1 Wagi precyzyjne;
                                          38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy,
                                          38410000-2 Przyrządy pomiarowe

 

Część II – wyposażenie pracowni półtechniki i oceny sensorycznej (26 pozycji)

– CPV (kod podstawowy): 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

 

Przedmiot zamówienia dla każdej części, określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.08.2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>