tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawę suszarki rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania

DA.22.4.2021.ZF

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 110-288561

Data przekazania do ogłoszenia: 04.06.2021 r.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych i dostawa suszarki rozpyłowej, mieszalnika materiałów sypkich w podziale na 3 części.
 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1a, 1b, 1c do niniejszej SWZ.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, pn.:

  1) część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych – załącznik nr 1a do SWZ,
  2) część 2 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania – załącznik nr 1b do SWZ,
  3) część 3 – dostawa suszarki rozpyłowej – załącznik 1c do SWZ.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07 lipca 2021r., do godz. 10.00

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>