tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na

Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Zywności

DA.22.5.2020.ZAŻ

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 543377-N-2020

Data ogłoszenia: 26.05.2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Żywności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy..

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 03.06.2020 r. godz. 10:00

Miejsce: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, 02-532 Warszawa, Rakowiecka 36, I p. pok. 134 –  Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu:  08:00-15:00

 

Więcej informacji na stronie BIP >>