tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza postępowanie na:

Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych,
pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych
oraz komputerów z oprogramowaniem w podziale na 47 części

DA.22.2.2021.ZJ/ZMT/ZM

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013057/01

Data ogłoszenia: 11.01.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz komputerów z oprogramowaniem w podziale na 47 części.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1a i 1b do niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia, pn.:
    1) załącznik 1a do projektowanych postanowień umowy dla części 1-39 (w trzech plikach PDF dla części nr 1-16, 17-31, 32-39),
    2) załącznik 1b do projektowanych postanowień umowy dla części nr 40-47

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2022 r., do godz. 10:00.

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>