tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” w Warszawie

reprezentowana przez

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do złożenia oferty na

 

Usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu w ramach kształcenia Doktorantów

DA.210.6.2021.SD

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest oferta na usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu w ramach kształcenia Doktorantów.

kod CPV: 80000000-4           nazwa kodu CPV: usługi edukacyjne i szkoleniowe
kod CPV: 80521000-2           nazwa kodu CPV: usługi opracowywania programów szkoleniowych

Część 1: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
Część 2: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
Część 3: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2c do zapytania ofertowego

 

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć:

  • skan dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysłać na adres: sekretariat@agrobiotech.edu.pl w tytule wiadomości mailowej należy zawrzeć informację: „Oferta na usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu w ramach kształcenia Doktorantów”
  • w siedzibie Zamawiającego za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub osobiście w: Instytucie Biotechnologii  Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym, ul Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, pok. CW 5 na parterze, w terminie do dnia 06.09.2021 r. do godz. 15:00

 

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty przesłane faksem lub w inny sposób niż w ww. nie będą rozpatrywane.

 

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>