tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do złożenia oferty na na:

Pielęgnację i wycinkę drzew na terenie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie

DA.210.1.1.2023.DA

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

kod CPV: 77211500-7 nazwa kodu CPV: Usługi pielęgnacji drzew

kod CPV: 77211400-6 nazwa kodu CPV: Usługi wycinania drzew

 

Termin, miejsce i sposób składnia ofert:

1. Ofertę należy przesłać do dnia 21.03.2023 r. do godz. 10:00

2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@ibprs.pl

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert

 

Więcej informacji na Stronie BIP…>>