tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do złożenia oferty na

przeprowadzenie okresowej kontroli budynków Instytutu,
znajdujących się w Warszawie i Lesznie k/Błonia

znak sprawy: DA.210.5.10.2024.DA-DT

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli budynków Instytutu, znajdujących się w Warszawie i Lesznie k/Błonia, stosownie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

kody CPV:   71356100-9    Usługi kontroli technicznej

 

 

Termin i miejsce skłądania ofert:

1. Ofertę należy przesłać do dnia 21.05.2024 r. do godz. 10:00

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zamowienia@ibprs.pl

 

Więcej na stronie BIP…>>