tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

KOLEKCJA KULTUR DROBNOUSTROJÓW PRZEMYSŁOWYCH

– CENTRUM ZASOBÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

Do IBPRS-PIB należy Centrum Zasobów Mikrobiologicznych – Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych (KKP). Jest to największa tego typu instytucja w Polsce. KKP gromadzi szczepy drobnoustrojów przemysłowych wyizolowanych z żywności oraz środowiska jej produkcji.
Zasoby Kolekcji obejmują około 3000 szczepów drożdży (m.in. piekarskich, gorzelniczych, winiarskich, piwowarskich, paszowych), bakterii (m.in. fermentacji mlekowej, octowej czy dekstranotwórczych) oraz grzybów strzępkowych.

Kontakt: kkp@ibprs.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Pracownicy Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Kontakt: kkp@ibprs.pl

Imię i NazwiskoTytuł /stopieńSymbol pracownitelefone-mail
Justyna Nasiłowska – Kierownik KKPdr inż.KKP22 606 37 49justyna.nasilowska@ibprs.pl
Joanna Bucka-Kolendodr inż.KKP22 606 37 49joanna.bucka@ibprs.pl
Ewelina JaroszewskamgrKKP22 606 36 05ewelina.jaroszewska@ibprs.pl
Urszula Wetoszkamgr inż.KKP/PBJM22 606 36 38, 22 606 36 74urszula.wetoszka@ibprs.pl
Anna Mikołajczuk-SzczyrbamgrKKP22 606 36 05anna.mikolajczuk-szczyrba@ibprs.pl
Agnieszka Zapaśnikmgr inż.KKP22 606 36 05agnieszka.zapasnik@ibprs.pl
Diana Szymielewiczmgr inż.KKP22 606 36 05diana.szymielewicz@ibprs.pl
Hanna Cieślak-KKP22 606 36 80hanna.cieslak@ibprs.pl

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Nasze cele

Przechowywane przez Kolekcję mikroorganizmy mogą służyć jako kultury starterowe do wytwarzania win i miodów pitnych. Mogą być one wykorzystywane również przy produkcji zakwasu do chleba, różnego rodzaju kiszonek, pasz czy biopaliw. Zidentyfikowane i scharakteryzowane drobnoustroje udostępniane są przez Kolekcję, w postaci czystych kultur, zakładom przemysłowym i uczelniom na terenie całej Polski.

Bakterie, drożdże i grzyby strzępkowe, w ramach prac prowadzonych w Kolekcji, są izolowane z różnych środowisk, zarówno naturalnych jak i przemysłowych.

PRZECHOWYWANIE DROBNOUSTROJÓW

identyfikacja i kolekcjonowanie

Po identyfikacji i wstępnej charakterystyce mikroorganizmu gromadzimy i przechowujemy je w stanie zapewniającym stabilność fizjologiczną, biotechnologiczną i genetyczną. Zasadniczym etapem prac jest identyfikacja mikroorganizmów prowadzona metodami klasycznymi z zastosowaniem odpowiednich pożywek namnażających i selektywnych.

Poufność depozytu

Depozyty patentowe nie są udostępniane w publicznie dostępnym katalogu KKP. Informacje dotyczące depozytów patentowych są objęte tajemnicą patentową zgodnie z zasadami Traktatu Budapesztańskiego.

UDOSTĘPNIANIE SZCZEPÓW I BAZA KOLEKCJI

Prowadzimy prace selekcyjne nad doskonaleniem cech użytkowych wybranych szczepów przemysłowych.

UWAGA! Internetowa baza szczepów dostępnych w KKP stanowi jedynie poglądową wersję Katalogu Kolekcji i nie zawiera wszystkich zbiorow KKP. Staramy się na bieżąco uaktualniać nasz katalog on-line, jeżeli jednak nie znajdują Państwo w nim wybranych szczepów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Zakładem Mikrobiologii IBPRS.

Zasoby kolekcji liczące obecnie kilka tysięcy szczepów są stale powiększane, tak, aby zaspokoić potrzeby przemysłu, głównie w projektach z małymi i średnimi polskimi przedsiębiorstwami. Zwiększanie zasobów Kolekcji jest też spowodowane zastosowaniem odpowiednich, kwalifikowanych szczepów drobnoustrojów w pracach naukowo-badawczych.

Istniejąca od 1950 roku Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS z uwagi na zakres i liczbę przechowywanych szczepów jest jedynym, unikatowym miejscem tego typu na terenie Polski.

Przechowywanie tak różnych grup drobnoustrojów, jak wchodzące w skład Kolekcji IBPRS wymaga dobrania takich metod przechowywania, które gwarantują wysoką przeżywalność przy jednoczesnym zachowaniu stabilności genetycznej oraz stabilności cech biotechnologicznych szczepów.

Z uwagi na bezpieczeństwo szczepów należy je przechowywać w kilku równoległych formach.

Drobnoustroje przechowywane są w Kolekcji w stanie zliofilizowanym, stanie głębokiego zamrożenia w temperaturze -80 stopni C, lub w oparach ciekłego azotu w temperaturze do -195 stopni C.

Pobierz formularz zlecenia

Download order form

DEPOZYT PATENTOWY

KKP posiada status Międzynarodowego Organu Depozytowego w sprawie uznawania depozytu dla celów procedury patentowej na warunkach Traktatu Budapesztańskiego nadanego w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

KKP gwarantuje przechowywanie zdeponowanych drobnoustrojów w sposób zapewniający ich niezmienność fizjologiczną, genetyczną oraz biochemiczną. Depozyty patentowe przechowywane są zgodnie z wymogami zawartymi w Traktacie Budapesztańskim oraz z dobrą praktyką WFCC http://www.wfcc.info/guidelines/.

Poufność depozytu
Depozyty patentowe nie są udostępniane w publicznie dostępnym katalogu KKP. Informacje dotyczące depozytów patentowych są objęte tajemnicą patentową zgodnie z zasadami Traktatu Budapesztańskiego.

Drobnoustroje zdeponowane w ramach depozytu patentowego w KKP przechowywane są przez okres co najmniej 30 lat od daty zdeponowania. Rodzaje i wysokość opłat określone są w cenniku.

Pliki do pobrania:

Uwaga: pliki formularzy w .pdf są edytowalne. Należy je najpierw pobrać na dysk komputera, otworzyć przy pomocy programu Adobe Acrobat, wypełnić pola do edycji i zapisać – zmieniając nazwę pliku (Save As). Można je drukować.

1. Zaświadczenie Zgłoszenia Depozytu Początkowego – TRAKTAT BUDAPESZTAŃSKI O MIĘDZYNARODOWYM UZNAWANIU DEPOZYTU MIKROORGANIZMÓW DO CELÓW POSTĘPOWANIA PATENTOWEGO:

2. Formularz Zlecenia Depozytu Patentowego:

BEZPIECZNY DEPOZYT

Informujemy, że KKP przyjmuje do depozytu jedynie mikroorganizmy należące do 1 lub 2 grupy ryzyka zgodnie z Dyrektywą 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Czym jest bezpieczny depozyt?

Kolekcja oferuje specjalną usługę długoterminowego przechowywania mikroorganizmów w ramach tzw. bezpiecznego depozytu. Mikroorganizmy umieszczone w bezpiecznym depozycie nie będą przekazywane osobom trzecim ani nie zostaną upublicznione

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA KKP

Kolekcja jest członkiem kilku europejskich i światowych organizacji zrzeszających instytucje o podobnym profilu działalności

  • KKP jest członkiem m.in. Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności – związanej z Global Biodiversity Information Facility
  • Światowym Centrum Informacyjnym o Mikroorganizmach (World Data Center for Microorganisms) – jako IAFB 212 (Institute of Agricultural and Food Biotechnology)
  • Europejską Organizacją Kolekcji Kultur (European Culture Collections’ Organization ECCO).

Ponadto Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych bierze udział w projekcie MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure (https://www.mirri.org/) wpisanym do Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych ESFRI, który zrzesza kolekcje 19 krajów.

MIRRI

Konsorcjum MIRRI stawia sobie za cel integrację istniejących, publicznych kolekcji kultur mikroorganizmów. Jego działania obejmują tworzenie pan-europejskiej infrastruktury badawczej, harmonizację i standaryzację procedur stosowanych w kolekcjach kultur oraz stworzenie skoordynowanej oferty skierowanej do środowisk naukowych i przemysłowych.

KKP jest beneficjentem jako członek konsorcjum MIRRI projektu o akronimie IS_MIRRI21 (EU project 871129) Implementation and Sustainability of microbial resource research infrastructure for 21st century. (Wdrożenie i zrównoważony rozwój infrastruktury badawczej zasobów mikrobiologicznych w XXI wieku.)

Projekt IS_MIRRI21 został złożony w dniu 20-03-2019 r. na wezwanie konkursowe o identyfikatorze H2020-INFRADEV-2018-2020 w ramach programu badawczego Unii Europejskiej

HORYZONT 2020 – Excellent Science.

Przyznane środki finansowe wynoszą blisko 5 mln euro i zostały przyznane na 3 lata. W projekcie uczestniczy 14 beneficjentów.

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych KKP należy również do organizacji międzynarodowych takich jak:

WIPO World Intellectual Property Organization
WFCC – World Federation for Culture Collections (http://www.wfcc.info/).

Od grudnia 2000 roku Kolekcja IBPRS posiada status Międzynarodowego Organu Depozytowego (jeden z 20. w świecie), w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu dla celów procedury patentowej, nadany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)

OECD Organization for Economic Cooperation and Development (https://www.oecd.org/)

World Federation for Culture Collections jest międzynarodowym organem utworzonym pod patronatem Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych i Federacji w ramach Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych . WFCC działa jako punkt wymiany informacji na temat zbiorów próbek mikrobiologicznych. Wspiera rozwój, utrzymanie i tworzenie kolekcji kultur

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych jest Partnerem europejskiej infrastruktury badawczej Microbial Resourse Research Infrastucure MIRRI. Rozszerzenie działaności MIRRI stanowi projekt IS_MIRRI21- Implementation and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for 21st Century.

Aktualności: