tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 

zatrudni osobę na stanowisko:

ASYSTENTA

 

Miejsce zatrudnienia: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Analizy i Bezpieczeństwa Żywności, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych.
 • realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej
  i projektów zewnętrznych.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań.
 • Uczestnictwo w badaniach zleconych, organizowanie konferencji i konkursów w Zakładzie.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii dla zakładów przemysłu spożywczego, inspekcji kontrolujących i organów rządowych.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • Ukończone studia w zakresie technologii żywności i żywienia, chemii, biologii, biotechnologii lub pokrewne
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań dotyczących mykotoksyn
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w laboratorium zajmującym się badaniem żywności
 • Co najmniej 3 publikacje (w tym jedna z autorstwem na pierwszym miejscu) w czasopismach posiadających współczynnik IF znajdujących się w bazie JCR oraz sumaryczny współczynnik IF dla całego dorobku kandydata nie niższy niż 15.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju itp.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. Przebieg pracy zawodowej (c.v.).
 3. Wykaz dorobku naukowego
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata, że IBPRS-PIB będzie podstawowym miejscem pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Tryb składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko asystenta  w Zakład Analizy i Bezpieczeństwa Żywności IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania dokumentów:

Do 10.12.2023 r.