tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego

mgr Beata Sakowska
tel. +48 22 606 37 20
kom. 723 820 200
e-mail: beata.sakowska@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Koodynacja i nadzór merytoryczny nad działaniami administracyjnymi dla wszystkich jednostek organizacyjnych Instytutu;
 • Prowadzenie gospodarki środkami, przedmiotami pracy – inwentaryzacja;
 • Zarządzanie i wynajem sal konferencyjnych i pokoi gościnnych, wolnych powierzchni biurowych i magazynowych, miejsc parkingowych;
 • Rozliczanie usług telekomunikacyjnych;
 • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora;
 • Prowadzenie archiwum akt;
 • Prowadzenie gospodarki transportowej wraz z drobnym zaopatrzeniem;
 • Prowadzenie dokumentacji (sekretariatu) zamówień publicznych;
 • Zarządzanie ochroną mienia budynku i terenu Instytutu;
 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna infrastruktury budynku;
 • Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego;
 • Prowadzenie robót modernizacyjno-remontowych i nadzór nad pracami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych;
 • Zaopatrzenie w środki niezbędne do prowadzenia działalności Instytutu;
 • Przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Główny Księgowy
mgr inż. Izabela Krzyżanowska
tel. +48 22 606 37  23
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: izabela.krzyzanowska@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Fakturowanie sprzedaży towarów i usług;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Instytutu;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych związanych z wydawaniem środków pieniężnych i obrotem pieniężnym na rachunkach bankowych oraz kontroli innych operacji powodujących skutki finansowe;
 • Przygotowywanie informacji finansowych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, w tym przygotowywania kalkulacji wynikowych oraz zapewnienia prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań liczbowych i finansowych Instytutu;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Instytutu oraz poddanie ich badaniu przez biegłego;
 • Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Urzędami Miast;
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń dotyczących działalności finansowej Instytutu;
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych dla GUS.
 • Przygotowywanie projektów planów i sprawozdań finansowych, statystycznych, deklaracji podatkowych oraz innych wymaganych prawem,
 • Opracowywanie zasad, według których mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowań, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Kierownik: 
mgr inż. Anna Nurek
tel. +48 22 606 38 59
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: anna.nurek@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Koordynacja prac związanych z opracowywaniem planów, sprawozdań oraz ankiet w zakresie informacji dot. akredytowanej działalności określonej w zakresach akredytacji funkcjonujących w Instytucie (Nr AB 212, Nr AB 452, Nr AB 553, Nr AB 803);
 • Koordynacja działań związanych z określeniem danych dot. opłat za udział w krajowym systemie akredytacji oraz przekazywanie stosownych dokumentów do Polskiego Centrum Akredytacji;
 • Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w jednostkach organizacyjnych objętych Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452;
 • Zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania (Księgą Jakości i Księgą Procedur Ogólnych) opracowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i związaną z Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452;
 • Nadzorowanie dokumentów będących wynikiem realizacji Procedur Ogólnych, m.in. raportów z auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, protokołów dot. działań korygujących/zapobiegawczych oraz nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań;
 • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
 • Współpraca przy organizowaniu przeglądów zarządzania, m.in. przygotowanie programu przeglądu i materiałów roboczych;
 • Uruchamianie i nadzorowanie działań korygujących/zapobiegawczych po przeglądach zarządzania, auditach;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania;
 • Koordynacja prac związanych z opracowywaniem dokumentów wymaganych przez jednostkę nadzorującą działalność laboratoriów akredytowanych;
 • Przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez PCA;
 • Opracowywanie wniosków związanych z przedłużeniem akredytacji, rozszerzeniem i uaktualnieniem zakresu akredytacji;
 • Analiza zmian w dokumentach wydawanych przez jednostkę akredytującą, a związanych z działaniem laboratoriów badawczych;
 • Utrzymywanie kontaktów z jednostką akredytującą laboratoria badawcze;
 • Zbieranie informacji dotyczących systemu zarządzania;
 • Reprezentowanie IBPRS w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB” i w Klubie Polskie Forum ISO 9000.

Kierownik
mgr Iwona Gogolińska
tel. +48 22 606 36 68
kom. +48 609 037 800
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: iwona.gogolinska@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Organizowanie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu, tj. koordynacja badań, wdrożeń, planowania, sprawozdawczości i kontroli formalnej wykonania prac (karty tematów, sprawozdania, protokoły odbioru);
 • Opracowywanie rocznego planu badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
 • Opracowywanie Ankiety jednostki naukowej dla MNiSW;
 • Przygotowywanie innych ankiet oraz opracowań dotyczących działalności Instytutu na potrzeby MRiRW, MNiSW, RGIB, Komitetu Nauk o Żywności PAN i in.;
 • Opracowywanie wniosków:
  • o dofinansowanie działalności statutowej Instytutu;
  • o dofinansowanie inwestycji aparaturowych w oparciu o analizę potrzeb aparaturowych w Instytucie;
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich;
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno-formalnej projektów badawczych oraz umów w ramach współpracy z przemysłem;
 • Prowadzenie biblioteki naukowej;
 • Tworzenie i utrzymywanie baz danych;
 • Wydawanie czasopisma „Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego”;
 • Udział w opracowywaniu materiałów informacyjno-reklamowych o Instytucie (graficzne, merytoryczne);
 • Przygotowywanie bibliografii publikacji pracowników naukowych IBPRS;
 • Bieżąca analiza wykazu czasopism (ranking) punktowanych przez MNiSW;
 • Analiza literatury źródłowej związanej z prowadzonymi badaniami;
 • Pozyskiwanie i przekazywanie Zakładom informacji dotyczących ustanowionych i wycofanych norm z zakresu działalności Instytutu;
 • Zakup norm z zakresu działalności Instytutu;
 • Kontrola terminowaości opłat za zgłoszenia wynalazków i okresy ochronne;
 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczo-rozwojowych (targi, wystawy itp) prowadzone we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Instytutu;
 • Opracowanie, uaktualnianie i ciągły nadzór nad stroną internetową Instytutu oraz BIP,
 • Bieżąca analiza bazy Cordis i strony internetowej KPK;
 • Przygotowywanie planu szkoleń zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), i ich obsługa organizacyjno-formalna;
 • Obsługa formalna współpracy z zagranicą;
 • Udział w opracowywaniu Zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru;
 • Bieżące śledzenie strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Prowadzenie badań marketingowych – analiza rynku i konkurencji;
 • Opracowywanie materiałów prasowych związanych z bieżącą działalnością firmy oraz zagadnieniami marketingowymi.

Kierownik
Edyta Bobrowska

tel.   +48 22 606 36 87
kom. +48 885 304 077
fax.   +48 22 849 04 26
e-mail: edyta.bobrowska@ibprs.pl

kadry@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Prowadzenie obsługi spraw osobowych pracowników Instytutu w oparciu o przepisy prawa pracy m.in.:
  – prowadzenie całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych,
  – nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy,
  – zgłaszanie pracowników (innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego,
  – wydawanie zaświadczeń pracownikom oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i poleceń Dyrektora Instytutu;
 • Planowanie i realizowanie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych we współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 • Współpraca z Inspekcją Pracy;
 • Współpraca z ZUS w zakresie emerytur/rent pracowniczych;
 • Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie staży dla osób bezrobotnych, rekrutacji pracowników;
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia – zgodnie z wytycznymi GUS;
 • Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami zawodowymi studentów wyższych uczelni;
 • Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie reklamowania na wniosek pracowników Instytutu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • Współpraca ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji prac w DS.

mgr Ludwik Najdychor
tel.: +48 606 172 990
e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl

Kierownik
mgr Ludwik Najdychor

tel. +48 22 606 39 54
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl

Zakres działania:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 • Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Instytutu;
 • Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 • Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego;
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Współpraca (w zakresie realizacji swoich zadań) z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa;
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Dyrektora Instytutu, a w przypadku naruszenia przepisów oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa;
 • Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • Opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Instytutu;
 • Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem obronnym w Instytucie;
 • Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Kierownik

tel. +48 22 606 36 87
      +48 22 606 38 66
e-mail: kadry@ibprs.pl

Zadania i uprawnienia służby BHP określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. nr 109, poz. 704 z poźn. zm.).

Do obowiązków specjalisty BHP należy m. in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • przeprowadzanie instruktaży ogólnych (w ramach szkolenia wstępnego) oraz organizowanie szkoleń okresowych z zakresu BHP;
 • sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Instytutu raz w roku, okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w Instytucie;
 • doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na stanowiskach pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich;
 • współpraca z inspekcją pracy, laboratoriami dokonującymi pomiarów i badań środowiska pracy, firmami (osobami) sprawującymi nadzór ppoż. w Instytucie;
 • prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków, chorób zawodowych oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Starszy Specjalista
prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski

tel.  +48 22 606 37 30
fax: +48 22 849 04 26
tel. kom.: +48 724 420 200
e-mail: zbigniew.dolatowski@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • reprezentowanie Instytutu w sprawach związanych ze współpracą z Krajowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (KOWR) oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR),
 • przygotowywanie oferty wdrożeń do praktyki rolniczej,
 • koordynacja współpracy zakładów merytorycznych Instytutu z KOWR i ODR,
 • sporządzanie sprawozdań ze współpracy Instytutu z KOWR i ODR,
 • monitorowanie zmian legislacyjnych, w tym w zakresie bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczej sprzedaży detalicznej.