tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Oferta technologiczna

Instytut świadczy usługi dla firm związanych z przemysłem spożywczym.

Oferta technologiczna skierowana jest do branży spożywczej, takiej jak:

 • gorzelnicza – w ramach oferty proponujemy oznaczenia destylatu rolniczego zgodnie z istniejącymi normami i rozporządzeniami, zajmujemy się analizą zagrożeń mikrobiologicznych, obejmującą surowce, produkty pośrednie i końcowe oraz proces technologiczny, wyznaczamy i monitorujemy punkty krytyczne w na różnych etapach produkcyjnych. Proponujemy nowoczesne rozwiązania dla gorzelni pod kątem optymalnego wykorzystania surowców i energii oraz ochrony środowiska. Prowadzimy badania procesu technologicznego przerobu żyta na spirytus rektyfikowany.
 • chłodnicza – oferta skierowana dla zakładów dbających o środowisko, chcących ograniczyć energochłonność produkcji, a także przystosować firmę do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
 • dla firm zajmujących się produkcją przypraw – oferujemy usługową sterylizację przypraw i innych surowców roślinnych. Prowadzimy sterylizację parową wg własnej nowoczesnej i dostosowanej do najwyższych standardów technologii.firm produkujących soki, nektary itp. – proponujemy firmom szeroki zakres usług związanych z produkcją soków i napojów o podwyższonej ilości związków pektynowych, składników mineralnych, i innych dodatków funkcjonalnych
 • mięsna – nasza oferta dotyczy doskonalenia procesów technologicznych i techniki od początku produkcji mięsa jak ubój, wychładzanie mięsa, jego rozbiór i wykrawanie i przechowywania i transportu, proponujemy także rozwiązania dla produkcji mięsa kulinarnego, a także ocenę pod kątem technologicznych surowców mięsnych, dodatków do żywności, przypraw, środków aromatyzujących i materiałów pomocniczych do produkcji żywności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Zajmujemy się opracowywaniem nowych i doskonaleniem starych technologii przetwórstwa i przechowalnictwa tłuszczów , projektowania i wdrażania produkcji spożywczych i technicznych wyrobów tłuszczowych;

Zaplecze naukowe i doświadczenie jakie proponuje w swoim zakresie Instytut pozwala w pełni zadowolić każdego Klienta. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów i usług. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronach konkretnych jednostek organizacyjnych.

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych

Zadaniem Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie szczepów drobnoustrojów. Bakterie, drożdże i grzyby strzępkowe, w ramach prac prowadzonych w Kolekcji, są izolowane z różnych środowisk naturalnych i przemysłowych, a następnie po identyfikacji i wstępnej charakterystyce gromadzone i przechowywane w stanie zapewniającym stabilność fizjologiczną, biotechnologiczną i genetyczną. Zasadniczym etapem prac jest identyfikacja mikroorganizmów prowadzona metodami klasycznymi z zastosowaniem odpowiednich pożywek namnażających selektywnych. Przechowywanie tak różnych grup drobnoustrojów, jak wchodzące w skład Kolekcji IBPRS wymaga dobrania takich metod przechowywania, które gwarantują wysoką przeżywalność przy jednoczesnym zachowaniu stabilności genetycznej oraz stabilności cech biotechnologicznych szczepów. Z uwagi na bezpieczeństwo szczepów należy je przechowywać w kilku równoległych formach.

Drobnoustroje przechowywane są w Kolekcji w stanie zliofilizowanym, stanie głębokiego zamrożenia w –80oC, (w ciekłym azocie w temp. –196oC lub jego parach –150oC). Metodą tą przechowywane są szczepy drożdży, bakterii i grzybów strzępkowych. Część szczepów, zwłaszcza dotyczy to grzybów strzępkowych, przechowywana jest na skosach agarowych pod warstwą oleju.

Prowadzone są prace selekcyjne nad doskonaleniem cech użytkowych wybranych szczepów przemysłowych. Jednym z zadań jest przyjmowanie do depozytu szczepów drobnoustrojów podlegających procesowi patentowania. Zasoby kolekcji liczące obecnie kilka tysięcy szczepów są stale powiększane, tak, aby zaspokoić potrzeby przemysłu, głownie w projektach z małymi i średnimi polskimi przedsiębiorstwami. Zwiększanie zasobów Kolekcji jest też spowodowane zastosowaniem odpowiednich, kwalifikowanych szczepów drobnoustrojów w pracach naukowo-badawczych.

Istniejąca od 1950 roku Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS (o symbolu KKP IBPRS) z uwagi na zakres i liczbę przechowywanych szczepów jest jedynym, unikatowym miejscem tego typu na terenie Polski. Zasoby kolekcji są stale powiększane poprzez izolację mikroorganizmów z naturalnych ekosystemów (rolnictwo ekologiczne) i tradycyjnie prowadzonych technologii produkcji żywności (piekarstwo, mleczarstwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, winiarstwo), a także poprzez wymianę z innymi kolekcjami kultur. Rodzaj dobieranych do Kolekcji drobnoustrojów determinowany jest przez aktualne kierunki rozwoju tych obszarów oraz prace naukowo-badawcze na ich potrzeby.

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych należy do organizacji międzynarodowych:

 • OECD – Organization for Economic Cooperation and Development
 • WFCC – World Federation for Culture Collections. Od grudnia 2000 roku Kolekcja IBPRS posiada status Międzynarodowego Organu Depozytowego (jeden z 20 w świecie), w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu dla celów procedury patentowej, nadany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization);
  ( http://www.wfcc.info/ )
 • ECCO – European Culture Collections’ Organization – członek od 1992 roku; Od momentu przystąpienia do Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur, kurator Kolekcji systematycznie bierze udział w pracach ECCO, promując dorobek Kolekcji.
  ( http://www.eccosite.org/ )
 • WIPO – World Intellectual Property Organization
 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych zarejestrowana jest również w:
 • Światowym Centrum Informacyjnym o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms) jako IAFB 212 (Institute of Agriculture and Food Biotechnology)
 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych pełni rolę punktu kontaktowego, upowszechniając w Polsce standardy przyjęte przez naukową społeczność europejską w zakresie prowadzenia kolekcji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://kkp.ibprs.pl