tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Cukrownictwa

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrożeń w przemyśle cukrowniczym.

Adres

IBPRS Zakład Cukrownictwa
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

Kierownik Zakładu

dr inż. Andrzej Baryga
tel. 22 606 36 44
e-mail: andrzej.baryga@ibprs.pl 

Kontakty
Nazwisko ImięTytułTelefone-mail:
Baryga Andrzej
Kierownik Zakładu
dr inż.22 606 36 44andrzej.baryga@ibprs.pl
Sumińska Teresamgr inż.22 606 36 39teresa.suminska@ibprs.pl
Sierakowska Marlena mgr inż.22 606 36 39marlena.sierakowska@ibprs.pl
Miksa Emiliamgr inż.22 606 36 39emilia.miksa@ibprs.pl

Oferta Zakładu Cukrownictwa IBPRS dot. badań analitycznych dla przemysłu cukrowniczego w 2020 r.

Do zakresu działania należy w szczególności:

Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrożenia w praktyce w zakresie:

 • technologii i aparatury cukrowniczej,
 • analityki cukrowniczej,
 • urządzeń mechaniczno-energetycznych,
 • automatyzacji procesów technologicznych,
 • ograniczenia zużycia surowców i nośników energii w procesie produkcji cukru,
 • wykorzystanie produktów ubocznych i utylizacja odpadów przemysłu cukrowniczego,
 • wartości technologicznej buraków cukrowych,
 • ochrony plantacji buraczanych przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • przechowalnictwa surowca,
 • ochrony środowiska naturalnego.

Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

Prowadzenie działalności dotyczącej doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,

Prowadzenia działalności w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr własnych oraz specjalistów przemysłu cukrowniczego,

Prowadzenie działalności dotyczącej informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,

Prowadzenie prac normalizacyjnych, unifikacyjnych i typizacyjnych,

Opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie cukrownictwa, a także propozycji odnośnie wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w dziedzinie cukrownictwa,

Dokonywanie ocen i ekspertyz prac doświadczalnych i innych zlecanych przez zainteresowane jednostki,

Prowadzenie działalności usługowej na rzecz przemysłu i innych zainteresowanych jednostek.

Działalność wdrożeniowa:

W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono do praktyki przemysłowej wiele nowych rozwiązań, a między innymi:

WDROŻENIA W ZAKRESIE AGROTECHNIKI I GOSPODARKI SUROWCOWEJ

 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych herbicydami
 • Zastosowanie metody kropelkowej do ochrony plantacji buraczanych przed szkodnikami
 • Zastosowanie fungicydów do zwalczania mączniaka prawdziwego na plantacjach buraczanych
 • Zastosowanie preparatu Rovral 50 WP do zwlaczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zastosowanie insektycydów Furadan 35 ST, Diafuran 35 ST i Promet 666 SCO do zaprawiania nasion buraków cukrowych
 • Zwalczanie rocznych traw w uprawie buraków cukrowych preparatami
 • Zastosowanie sytemu organizacyjnego produkcji buraków cukrowych zapewniającego sterowanie ich jakością
 • Zastosowanie preparatu Sumilex 50 WP do zwalczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych metodą dawek dzielonych
 • Zwalczanie perzu właściwego oraz rocznych traw graminicydami nalistnymi, stosowanymi metodą dawek dzielonych w uprawie buraka cukrowego
 • Dolistne stosowanie płynnych nawozów azotowych w uprawie buraków cukrowych
 • Zastosowanie na plantacjach buraczanych biostymulatorów Bioalgeen S-90
  i Crop-Giant celem podwyższenia plonów i jakości surowca
 • Zastosowanie na plantacjach nowoczesnych metod produkcji buraków cukrowych oraz udoskonalenie metod przechowywania surowca
 • Zastosowanie mieszaniny fungicydów, inhibitorów wzrostu i polimerów do ograniczenia strat w burakach cukrowych podczas ich długookresowego przechowywania
 • Badanie wpływu biostymulatora Asahi SL na plon buraka cukrowego i jakość surowca

WDROŻENIA W ZAKRESIE TECHNIKI I TECHNOLOGII PRZEROBU BURAKÓW CUKROWYCH

 • Doskonalenie metod produkcji buraków cukrowych i ich przerobu celem zmniejszenia ilości melasu
 • Zastosowanie metody węglanocukrzanowej do oddzielania niecukrów z soków cukrowniczych
 • Wprowadzenie zmian procesowo – aparaturowych w defekacji wstępnej i defekosaturacji
 • Zastosowanie prototypowego pionowego defekatora wstępnego do usprawnienia procesu nawapniania wstępnego
 • Zastosowanie włókniny biobójczej do filtracji powietrza w czerpni oraz lamp UV na produktowni w celu obniżenia zakażenia powietrza wprowadzanego do produktowni i poprawy jakości mikrobiologicznej cukru
 • Zastosowanie wzorcowych sposobów prowadzenia procesów jednostkowych zapewniających minimalny przyrost zabarwienia roztworów cukrowych w produktowni w zakresie racjonalnego stopnia intensyfikowania przebiegu procesów w celu zminimalizowania ilości prekursorów tworzących substancje barwne

WDROŻENIA W ZAKRESIE ANALITYKI CUKROWNICZEJ

 • Zastosowanie metody enzymatycznego oznaczania kwasu mlekowego w sokach i melasie
 • Zastosowanie „TESTU POLSKIEGO” do kontroli stopnia wyczerpania melasu
 • Eliminacja związków ołowiu z roztworów klarujących, stosowanych przy polarymetrycznym oznaczaniu zawartości cukru w burakach i sokach cukrowniczych
 • Wykorzystanie metody ekstrakcji ciecz-ciało stałe do oznaczania metali ciężkich w cukrze i półproduktach cukrowniczych
 • Zastosowanie spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni NIR do oznaczania zawartości rafinozy w sokach rzadkich i melasach
 • Zastosowanie metody pianowej do oznaczania zawartości saponin w cukrze białym

WDROŻENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Zastosowanie nowej, wysokoefektywnej metody biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych z wykorzystaniem fermentacji metanowej i osadu czynnego1989wrocław
 • Wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji ścieków cukrowniczych do wytwarzania energii elektrycznej
 • Zastosowanie syntetycznego środka biobójczego produkcji krajowej – Chloraminy B do dezynfekcji wód obiegu spławiakowego
 • Zastosowanie preparatu biologicznego Bioalgeen K-20 do uzdatniania ścieków mechanicznie oczyszczonych przed skierowaniem ich do oczyszczalni biologicznej
 • Doskonalenie procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych z zastosowaniem metody intensywnej fermentacji metanowej.
 • Usuwanie związków biogennych ze ścieków cukrowniczych z zastosowaniem procesów biologicznej denitryfikacji i defosfatacji
 • Zastosowanie nowej technologii biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych, zapewniającej skuteczną eliminację związków biogennych
 • Hodowla glonów Chlorella do intensyfikacji procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych
 • Nowy sposób oczyszczania ścieków cukrowniczych w zbiorniku akumulacyjnym z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Wykorzystanie w cukrowni ścieków biologicznie oczyszczonych zamiast świeżej wody powierzchniowej
 • Wykorzystanie w obiegu spławiakowo-płuczkowym ścieków oczyszczonych biologicznie
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem procesu fermentacji metanowej do intensyfikacji beztlenowej redukcji zanieczyszczeń
 • Intensyfikacja oczyszczania ścieków zmagazynowanych na polach filtracyjnych z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Sposób szybkiego uruchamiania fermentora ścieków cukrowniczych
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków cukrowni w zakresie usprawnienia procesu usuwania związków azotu

Działalność naukowo-badawcza:

Prowadzone prace badawcze i badawczo – rozwojowe ukierunkowane są głównie na wprowadzanie postępu naukowo-technicznego w przemyśle cukrowniczym. Obszary prac badawczych i wdrażane wyniki badań obejmują następujące dziedziny:

 • agrotechnikę i gospodarkę surowcową,

 • technikę i technologię przerobu buraków cukrowych na cukier,

 • analitykę cukrowniczą.

 • ochronę środowiska naturalnego,

W ramach agrotechniki i gospodarki surowcowej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • oceny wartości gospodarczej uprawianych odmian buraków cukrowych na podstawie doświadczeń łanowych, co w rezultacie prowadzi do eliminowania odmian mało przydatnych w polskich warunkach uprawowych,

 • bezpiecznej ekologicznie i efektywnej ochrony roślin na plantacjach w aspekcie zwalczania chwastów, chorób i szkodników buraków cukrowych,

 • aktywnej ochrony korzeni buraków cukrowych zmagazynowanych w kopcach przed grzybami kopcowymi.

W ramach techniki i technologii przetwarzania korzeni buraków cukrowych na cukier prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące zwłaszcza:

 • poprawnego i efektywnego przebiegu procesów jednostkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji i chemicznego oczyszczania soku surowego,

 • prognozowania wydajności cukru i melasu w oparciu o skład chemiczny surowca,

 • aktywności i skuteczności biobójczej środków stosowanych w procesie technologicznym oraz oceny wyrobów finalnych w aspekcie mikrobiologicznym,

 • wprowadzenia do produkcji nowych sortymentów cukru jak: cukier złocisty, syrop zinwertowany, cukier pełny, cukier kandyz, itp.

W ramach analityki cukrowniczej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dotyczące głównie:

 • sprawdzania, testowania, wdrażania i upowszechniania metod analitycznych zatwierdzonych do stosowania przez ICUMSA w cukrowniach,

 • opracowania szybkich i doskonalszych metod analitycznych wykrywania i oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w wyrobach cukrowniczych,

 • precyzyjnego określania w wyrobach cukrowniczych ilości pozostałych środków chemicznych (lub substratów) stosowanych w procesie technologicznym produkcji cukru.

W ramach ochrony środowiska naturalnego prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • racjonalnego gospodarowania zasobami świeżej wody, w tym technologii międzyoperacyjnego uzdatniania wód recyrkulowanych w obiegach zamkniętych, umożliwiających ich wielokrotne wykorzystanie i wydatne ograniczenie zużycia świeżej wody,

 • biotechnologii efektywnego oczyszczania ścieków cukrowniczych, uwzględniających eliminację zanieczyszczeń podstawowych i eutroficznych,

 • oceny ekologicznych zagrożeń wynikających ze stosowania preparatów biobójczych wraz z opracowywaniem wytycznych dot. bezpiecznego dla środowiska stosowania tych środków,

 • sposobów zminimalizowania niekorzystnego wpływu cukrowni na jakość powietrza atmosferycznego,

 • sposobów racjonalizowania gospodarki odpadowej.

 • sposobów przetwarzania wysokoobciążonych ścieków i odpadów organicznych na biogaz

Działalność szkoleniowa:

 • Ochrona plantacji buraków cukrowych i gospodarka surowcowa;

 • Doskonalenie procesu produkcji cukru w aspekcie technologicznym i mikrobiologicznym;

 • Nowoczesne metody analityczne, interpretacja zgodności wyników analiz z wymogami PN, UE, Kodeksu Zywnościowego i ISO oraz zaleceniami ICUMSA;

 • Doskonalenie gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej cukrowni;

 • Wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej, produkcyjnej i higienicznej oraz systemu HACCP w cukrownictwie.

Chcesz wiedzieć więcej?