tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Cukrownictwa

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrożeń w przemyśle cukrowniczym.

Adres
 

ul. Inżynierska 4 
05-084 Leszno/k/Błonia
centrala: 22 725 90 88
fax. 22 725 60 61
andrzej.baryga@ibprs.pl

Kierownik Zakładu
dr inż. Andrzej Baryga
tel. 22 725 90 88
e-mail: andrzej.baryga@ibprs.pl 
Struktura Zakładu
PAC – Pracownia Analityki Cukrowniczej
PM – Pracownia Mikrobiologii
POŚ – Pracownia Gospodarki Wodą i Ochrony Środowiska
PTC – Pracownia Technologii Cukru
SA – Sekcja Administracyjna
JC – Stanowisko ds. Jakości
Kontakty
Nazwisko ImięTytułSymbol
Pracowni
Telefone-mail: @ibprs.pl
Baryga Andrzej
Kierownik Zakładu
dr inż.ZC22 725 90 88 w. 30
22 725 66 62
andrzej.baryga
Połeć Bożenna
Z-ca kierownika
drZC22 725 90 88 w.31
22 725 66 62
bozenna.polec
Szymański Tomasz
Stanowisko ds. Jakości
dr inż.SJ22 725 90 88 w.22tomasz.szymanski
Słupecka Jadwiga
Sekretariat
SA22 725 90 88 w.26jadwiga.slupecka
Gajewnik Barbaramgr inż.PAC22 725 90 88 w.21barbara.gajewnik
Kowalska Małgorzatamgr inż.PM22 725 66 62 w.27malgorzata.kowalska
Lonycz ElwiraSA22 725 90 88 w.25lonycz.elwira
Małczak Ewelinamgr inż.PM22 725 66 62 w.27ewelina.malczak
Ruciński KrzysztofSA22 725 90 88 w.26krzysztof.rucinski
Sumińska Teresamgr inż.PAC22 725 90 88 w.21teresa.suminska
Toboła AndrzejPOŚ22 725 90 88 w.28andrzej.tobola
Waleriańczyk Edmunddr inż.PTC22 725 90 88 w.22edmund.walerianczyk
Wołyńska WandaPOŚ22 725 90 88 w.28wanda.wolynska
Akredytacja

Zakład Cukrownictwa IBPRS wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 803
wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 803

Oferta Badań Analitycznych Zakładu Cukrownictwa
(stan na dzień 11.03.2019 r.)

Formularz zlecenia

Oferta Zakładu Cukrownictwa IBPRS dot. badań analitycznych dla przemysłu cukrowniczego w 2020 r.

Formularz zlecenia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

z dnia 25.10.2018 r., zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań mikrobiologicznych i chemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Do zakresu działania należy w szczególności:

Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrożenia w praktyce w zakresie:

 • technologii i aparatury cukrowniczej,
 • analityki cukrowniczej,
 • urządzeń mechaniczno-energetycznych,
 • automatyzacji procesów technologicznych,
 • ograniczenia zużycia surowców i nośników energii w procesie produkcji cukru,
 • wykorzystanie produktów ubocznych i utylizacja odpadów przemysłu cukrowniczego,
 • wartości technologicznej buraków cukrowych,
 • ochrony plantacji buraczanych przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • przechowalnictwa surowca,
 • ochrony środowiska naturalnego.

Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

Prowadzenie działalności dotyczącej doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,

Prowadzenia działalności w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr własnych oraz specjalistów przemysłu cukrowniczego,

Prowadzenie działalności dotyczącej informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,

Prowadzenie prac normalizacyjnych, unifikacyjnych i typizacyjnych,

Opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie cukrownictwa, a także propozycji odnośnie wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w dziedzinie cukrownictwa,

Dokonywanie ocen i ekspertyz prac doświadczalnych i innych zlecanych przez zainteresowane jednostki,

Prowadzenie działalności usługowej na rzecz przemysłu i innych zainteresowanych jednostek.

Działalność wdrożeniowa:

W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono do praktyki przemysłowej wiele nowych rozwiązań, a między innymi:

WDROŻENIA W ZAKRESIE AGROTECHNIKI I GOSPODARKI SUROWCOWEJ

 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych herbicydami
 • Zastosowanie metody kropelkowej do ochrony plantacji buraczanych przed szkodnikami
 • Zastosowanie fungicydów do zwalczania mączniaka prawdziwego na plantacjach buraczanych
 • Zastosowanie preparatu Rovral 50 WP do zwlaczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zastosowanie insektycydów Furadan 35 ST, Diafuran 35 ST i Promet 666 SCO do zaprawiania nasion buraków cukrowych
 • Zwalczanie rocznych traw w uprawie buraków cukrowych preparatami
 • Zastosowanie sytemu organizacyjnego produkcji buraków cukrowych zapewniającego sterowanie ich jakością
 • Zastosowanie preparatu Sumilex 50 WP do zwalczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych metodą dawek dzielonych
 • Zwalczanie perzu właściwego oraz rocznych traw graminicydami nalistnymi, stosowanymi metodą dawek dzielonych w uprawie buraka cukrowego
 • Dolistne stosowanie płynnych nawozów azotowych w uprawie buraków cukrowych
 • Zastosowanie na plantacjach buraczanych biostymulatorów Bioalgeen S-90
  i Crop-Giant celem podwyższenia plonów i jakości surowca
 • Zastosowanie na plantacjach nowoczesnych metod produkcji buraków cukrowych oraz udoskonalenie metod przechowywania surowca
 • Zastosowanie mieszaniny fungicydów, inhibitorów wzrostu i polimerów do ograniczenia strat w burakach cukrowych podczas ich długookresowego przechowywania
 • Badanie wpływu biostymulatora Asahi SL na plon buraka cukrowego i jakość surowca

WDROŻENIA W ZAKRESIE TECHNIKI I TECHNOLOGII PRZEROBU BURAKÓW CUKROWYCH

 • Doskonalenie metod produkcji buraków cukrowych i ich przerobu celem zmniejszenia ilości melasu
 • Zastosowanie metody węglanocukrzanowej do oddzielania niecukrów z soków cukrowniczych
 • Wprowadzenie zmian procesowo – aparaturowych w defekacji wstępnej i defekosaturacji
 • Zastosowanie prototypowego pionowego defekatora wstępnego do usprawnienia procesu nawapniania wstępnego
 • Zastosowanie włókniny biobójczej do filtracji powietrza w czerpni oraz lamp UV na produktowni w celu obniżenia zakażenia powietrza wprowadzanego do produktowni i poprawy jakości mikrobiologicznej cukru
 • Zastosowanie wzorcowych sposobów prowadzenia procesów jednostkowych zapewniających minimalny przyrost zabarwienia roztworów cukrowych w produktowni w zakresie racjonalnego stopnia intensyfikowania przebiegu procesów w celu zminimalizowania ilości prekursorów tworzących substancje barwne

WDROŻENIA W ZAKRESIE ANALITYKI CUKROWNICZEJ

 • Zastosowanie metody enzymatycznego oznaczania kwasu mlekowego w sokach i melasie
 • Zastosowanie „TESTU POLSKIEGO” do kontroli stopnia wyczerpania melasu
 • Eliminacja związków ołowiu z roztworów klarujących, stosowanych przy polarymetrycznym oznaczaniu zawartości cukru w burakach i sokach cukrowniczych
 • Wykorzystanie metody ekstrakcji ciecz-ciało stałe do oznaczania metali ciężkich w cukrze i półproduktach cukrowniczych
 • Zastosowanie spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni NIR do oznaczania zawartości rafinozy w sokach rzadkich i melasach
 • Zastosowanie metody pianowej do oznaczania zawartości saponin w cukrze białym

WDROŻENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Zastosowanie nowej, wysokoefektywnej metody biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych z wykorzystaniem fermentacji metanowej i osadu czynnego1989wrocław
 • Wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji ścieków cukrowniczych do wytwarzania energii elektrycznej
 • Zastosowanie syntetycznego środka biobójczego produkcji krajowej – Chloraminy B do dezynfekcji wód obiegu spławiakowego
 • Zastosowanie preparatu biologicznego Bioalgeen K-20 do uzdatniania ścieków mechanicznie oczyszczonych przed skierowaniem ich do oczyszczalni biologicznej
 • Doskonalenie procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych z zastosowaniem metody intensywnej fermentacji metanowej.
 • Usuwanie związków biogennych ze ścieków cukrowniczych z zastosowaniem procesów biologicznej denitryfikacji i defosfatacji
 • Zastosowanie nowej technologii biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych, zapewniającej skuteczną eliminację związków biogennych
 • Hodowla glonów Chlorella do intensyfikacji procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych
 • Nowy sposób oczyszczania ścieków cukrowniczych w zbiorniku akumulacyjnym z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Wykorzystanie w cukrowni ścieków biologicznie oczyszczonych zamiast świeżej wody powierzchniowej
 • Wykorzystanie w obiegu spławiakowo-płuczkowym ścieków oczyszczonych biologicznie
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem procesu fermentacji metanowej do intensyfikacji beztlenowej redukcji zanieczyszczeń
 • Intensyfikacja oczyszczania ścieków zmagazynowanych na polach filtracyjnych z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Sposób szybkiego uruchamiania fermentora ścieków cukrowniczych
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków cukrowni w zakresie usprawnienia procesu usuwania związków azotu

Działalność naukowo-badawcza:

Prowadzone prace badawcze i badawczo – rozwojowe ukierunkowane są głównie na wprowadzanie postępu naukowo-technicznego w przemyśle cukrowniczym. Obszary prac badawczych i wdrażane wyniki badań obejmują następujące dziedziny:

 • agrotechnikę i gospodarkę surowcową,

 • technikę i technologię przerobu buraków cukrowych na cukier,

 • analitykę cukrowniczą.

 • ochronę środowiska naturalnego,

W ramach agrotechniki i gospodarki surowcowej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • oceny wartości gospodarczej uprawianych odmian buraków cukrowych na podstawie doświadczeń łanowych, co w rezultacie prowadzi do eliminowania odmian mało przydatnych w polskich warunkach uprawowych,

 • bezpiecznej ekologicznie i efektywnej ochrony roślin na plantacjach w aspekcie zwalczania chwastów, chorób i szkodników buraków cukrowych,

 • aktywnej ochrony korzeni buraków cukrowych zmagazynowanych w kopcach przed grzybami kopcowymi.

W ramach techniki i technologii przetwarzania korzeni buraków cukrowych na cukier prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące zwłaszcza:

 • poprawnego i efektywnego przebiegu procesów jednostkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji i chemicznego oczyszczania soku surowego,

 • prognozowania wydajności cukru i melasu w oparciu o skład chemiczny surowca,

 • aktywności i skuteczności biobójczej środków stosowanych w procesie technologicznym oraz oceny wyrobów finalnych w aspekcie mikrobiologicznym,

 • wprowadzenia do produkcji nowych sortymentów cukru jak: cukier złocisty, syrop zinwertowany, cukier pełny, cukier kandyz, itp.

W ramach analityki cukrowniczej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dotyczące głównie:

 • sprawdzania, testowania, wdrażania i upowszechniania metod analitycznych zatwierdzonych do stosowania przez ICUMSA w cukrowniach,

 • opracowania szybkich i doskonalszych metod analitycznych wykrywania i oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w wyrobach cukrowniczych,

 • precyzyjnego określania w wyrobach cukrowniczych ilości pozostałych środków chemicznych (lub substratów) stosowanych w procesie technologicznym produkcji cukru.

W ramach ochrony środowiska naturalnego prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • racjonalnego gospodarowania zasobami świeżej wody, w tym technologii międzyoperacyjnego uzdatniania wód recyrkulowanych w obiegach zamkniętych, umożliwiających ich wielokrotne wykorzystanie i wydatne ograniczenie zużycia świeżej wody,

 • biotechnologii efektywnego oczyszczania ścieków cukrowniczych, uwzględniających eliminację zanieczyszczeń podstawowych i eutroficznych,

 • oceny ekologicznych zagrożeń wynikających ze stosowania preparatów biobójczych wraz z opracowywaniem wytycznych dot. bezpiecznego dla środowiska stosowania tych środków,

 • sposobów zminimalizowania niekorzystnego wpływu cukrowni na jakość powietrza atmosferycznego,

 • sposobów racjonalizowania gospodarki odpadowej.

 • sposobów przetwarzania wysokoobciążonych ścieków i odpadów organicznych na biogaz

Działalność szkoleniowa:

 • Ochrona plantacji buraków cukrowych i gospodarka surowcowa;

 • Doskonalenie procesu produkcji cukru w aspekcie technologicznym i mikrobiologicznym;

 • Nowoczesne metody analityczne, interpretacja zgodności wyników analiz z wymogami PN, UE, Kodeksu Zywnościowego i ISO oraz zaleceniami ICUMSA;

 • Doskonalenie gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej cukrowni;

 • Wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej, produkcyjnej i higienicznej oraz systemu HACCP w cukrownictwie.

Chcesz wiedzieć więcej?