tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Dyrekcja:

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
tel.  22 606 36 00
tel. kom. 607 197 333
e-mail: marek.roszko@ibprs.pl

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS
tel. 61 830 52 41
tel. kom. 603 645 800
e-mail: 
dariusz.lisiak@ibprs.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

inż. Marcin Sokołowski
tel. 22 606 37 31
tel. kom. 601 393 710
e-mail: 
marcin.sokolowski@ibprs.pl

Główny Księgowy

mgr inż. Izabela Krzyżanowska
tel. +48 22 606 37 23
fax.+48 22 849 04 26
e-mail: izabela.krzyzanowska@ibprs.pl

Dane kontaktowe:

ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: ibprs@ibprs.pl

Numer KRS: 0000126823

Numer identyfikacyjny REGON: 000053835

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 525 000 82 64

konto: Bank PEKAO SA X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564

  Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Do zadań Rady Naukowej należy również opiniowanie kandydatów na stanowiska Zastępców Dyrektora, Sekretarza Naukowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym. Szczegółowe zadania Rady Naukowej oraz tryb jej działania określa Regulamin Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej X kadencji 2021 – 2025

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)
Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

dr hab. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

Sekretarz: dr inż. Anna Szafrańska

 

 Członkowie Rady Naukowej

Członkowie RN spoza Instytutu:

prof. dr hab. inż. Małgorzata R. Darewicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
(Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda
(Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Agnieszka E. Waśkiewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wiesław Dziąg
(Komagra Sp. z o.o. Bioagra Oil S.A)

Krzysztof Gwiazda
(Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego)

Paweł Krajmas
(Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli)

mgr inż. Janusz Tomasz Lesisz
(Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu)

Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
(Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie)

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
(Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Joanna Barłowska
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych) (Przedstawiciel MEiN)

Samodzielni pracownicy naukowi IBPRS-PIB

dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS-PIB

dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB

Pracownicy naukowo-badawczy IBPRS-PIB
dr inż. Anna Szafrańska

dr inż. Anna Szosland-Fałtyn

dr inż. Łukasz Woźniak

mgr inż. Dorota Michałowska (od 08.03.2023 r.)
Dyrektor IBPRS-PIB dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

 

 Komisja Polityki Naukowej i Finansowej

Przewodniczący dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
Członkowie

dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda

prof. dr hab. Agnieszka E. Waśkiewicz

Krzysztof Gwiazda

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

dr inż. Łukasz Woźniak

Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB
Członkowie

prof. dr hab. Joanna Barłowska *

prof. dr hab. inż. Małgorzata R. Darewicz

dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska *

dr inż. Anna Szosland-Fałtyn

dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB

prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz *

 * – wybory uzupełniające 13-16.02.2023 r.

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Przewodniczący dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB
Członkowie

dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB

dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

dr inż. Łukasz Woźniak (od 10.02.2023 r.) **

 ** – wybory uzupełniające 6-8.02.2023 r.

Rzecznik Dyscyplinarny

  dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB

Komisja Skrutacyjna

 

dr rer nat inż.  Renata Choińska

inż. Iwona Mateńko

 

 

Schemat struktury organizacyjnej IBPRS:

Akredytacja

Akredytacja – atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. PN-EN ISO/IEC 17000:2006

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. W IBPRS prowadzona jest działalność usługowa w jednostkach organizacyjnych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualne Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Zakresy Akredytacji:

Laboratoria posiadają akredytację w zakresie:

Kod identyfikacyjny / Identification code *)Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
C/1; C/22; C/57Badania chemiczne produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Chemical tests of agricultural products, food and objects from food production area
N/1; N/22; N/57Badania właściwości fizycznych produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Tests of physical properties of agricultural products, food and objects from food production area
K/1; K/22; K/57Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności/ Microbiological tests of agricultural products, food and objects from food production area
Q/22; Q/57Badania sensoryczne żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności / Sensory tests of food and objects from food production area
*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

System zarządzania

W IBPRS ustanowiono system zarządzania, adekwatny do zakresu jego działalności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 212

wykonywane są w Zakładzie Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi:
– Zakład Jakości Żywności:
Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych,
Pracownia Mikrobiologii.

Zakres akredytacji: Nr AB 212

Kontakt:

Kierownik ds. Jakości – mgr inż. Iwona Kasprzyk
tel. 042 674 64 14 wew. 309
e-mail: iwona.kasprzyk@ibprs.pl

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 452

wykonywane są w IBPRS w Warszawie:

Zakładzie Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności,
Zakładzie Technologii Fermentacji,
Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych,
Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa,
Zakładzie Mikrobiologii,
Zakładzie Cukrownictwa,

oraz

Zakładzie Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu.

Zakres akredytacji: Nr AB 452

ANKIETA badania satysfakcji Klienta IBPRS dostępna jest na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Kontakt:
Kierownik ds. Jakości – mgr inż. Anna Nurek
tel. 22 606 38 59
e-mail: anna.nurek@ibprs.pl

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 553

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 553 wykonywane są w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska: Zespół A i Zespół B

Kontakt:
p.o. Kierownika ds. jakości – mgr inż. Barbara Wolanin
tel. (0-22) 509-70-32; fax. (0-22) 610-23-66
e-mail: barbara.wolanin@ibprs.pl

W siedzibie Instytutu funkcjonuje system zarządzania wg wymagań ww. normy potwierdzony 24 grudnia 2003 r. wydanym Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452.

Od stycznia 2008 r.:

 • do Oddziału Koncentratów w Poznaniu zostało włączone Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego. W wyniku połączenia jednostek powstał Oddział Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych z siedzibą w Poznaniu (OK).
  W ramach Oddziału działa m. in. Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych (ZK), objęty Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452, oraz Zakład Przetwórstwa Ziemniaków i Skrobi (ZS). W OK funkcjonuje system zarządzania przedstawiony
  w wewnętrznej dokumentacji systemu zarządzania IBPRS.
 • w IBPRS został utworzony Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi (OCh). Oddział ten powstał z dwóch jednostek badawczo-rozwojowych takich jak: Centralne Laboratorium Chłodnictwa oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych. Jednostki te posiadały Certyfikaty Akredytacji o Nr AB 640 i AB 212. W chwili obecnej OCh posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 212. W OCh funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

Od lipca 2009 r. w IBPRS został utworzony:

 • Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 4. Jednostka ta posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 553. W jednostce funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.
 • Oddział Cukrownictwa z siedzibą w Lesznie. Jednostka ta posiadała Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 803 do dnia 25.09.2020 r.

Wszystkie ww. certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego (AB 212, AB 452, AB 553) zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W IBPRS udokumentowano swoje polityki, systemy, programy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań. Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań, „historia” związana z restrukturyzacją jednostek badawczo-rozwojowych, lokalizacja poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu oraz złożona struktura organizacyjna, spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania.

Zapraszamy do współpracy!

Początki Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego sięgają roku 1911, kiedy to z inicjatywy prof. dr hab. Wacława Dąbrowskiego utworzono Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Tak powstał Instytut Przemysłu Fermentacyjnego (IPF), poprzednik dzisiejszego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Wykłady mikrobiologii rolniczej i technologii przemysłów rolnych, na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, objął prof. Dąbrowski w roku 1911 i prowadził je dalej z mniejszymi lub większymi przerwami ze względu na wydarzenia dziejowe, aż do odejścia na emeryturę w roku 1959.

W 1918 roku powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie w tym samym roku Wacław Dąbrowski został powołany na Profesora Nadzwyczajnego, a w rok później na Zwyczajnego, obejmując Kadrę Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W latach międzywojennych pełnił z wyboru funkcję rektora SGGW i wielokrotnie funkcję dziekana. Niezależnie od pracy na SGGW profesor Wacław Dąbrowski był dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego. Instytut ten, w okresie międzywojennym prowadził działalność usługową na rzecz gorzelni rolniczych, organizowaną w ramach abonamentu, który był opłacany na daną kampanię przez właściciela gorzelni. Abonament obejmował doradztwo technologiczne, zaopatrzenie gorzelni w czyste kultury drożdży i bakterii mlekowych oraz odczynniki potrzebne do kontroli przerobu. Pełną kontrolę przebiegu produkcji i jej poziomu technicznego przeprowadzali dwukrotnie w czasie kampanii delegowani przez IPF instruktorzy. IPF zajmował się nie tylko gorzelniami. Prof. Dąbrowski był prezesem Komitetu Państwowych Ocen Masła i Serów, oraz redaktorem założonego przez siebie miesięcznika „Przemysł Rolny”, poświęconego tematyce gorzelnictwa, rektyfikacji i zużytkowania spirytusu, mleczarstwa, krochmalnictwa i suszarnictwa.

W 1949 r. powołano Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego (GIPRiS), kształt organizacyjny i kierunki badań nadawali mu w większości wychowankowie i współpracownicy prof. W. Dąbrowskiego. Na podstawie uchwały nr 534 Rady Ministrów z 2 sierpnia 1954r. z Głównego Instytutu Przemysłu Spożywczego i Rolnego wyłoniono Instytut Przemysłu Fermentacyjnego z Działami: Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, Przemysłu Spirytusowo-Drożdżowego oraz Mikrobiologii. W wyniku likwidacji, w roku 1954, Centralnych Laboratoriów przy Zjednoczeniach Przemysłu Spirytusowego, Piwowarskiego i Owocowo Warzywnego kadry i wyposażenie tych laboratoriów wzmocniły IPF.

W 1988r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca, Instytut Przemysłu Fermentacyjnego został przemianowany na Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. W 2002 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Instytutu zostały przyłączone: Centralne Laboratorium Koncentratów Spożywczych, Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, a 2008 r. Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczane i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego. W 2009 r. zostały przyłączone do IBPRS Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego i Instytut Przemysłu Cukrowniczego.

W 2012 roku Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, po decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmienił nazwę na Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Już wtedy, gdy powstawał polski przemysł żywnościowy, zarówno uczeni jak i decydenci gospodarczy wiedzieli,  że polskiej gospodarce niezbędna jest polska nauka. 100 lat współpracy nauki z praktyką potwierdziło słuszność tych przewidywań.

Książka wydana na Jubileusz obchodów 100-lecia istnienia Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego prekursora INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO (IBPRS)
w WARSZAWIE

[ pobierz .pdf ]

Dokumenty do pobrania

 • Dane IBPRS niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN  [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdanie merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2014 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Praktyczne aspekty produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2013 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i późn. zm.):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Sprawozdania merytoryczne z zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2012 r. realizowanych przez IBPRS, finansowanych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772):
  „Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów” [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 b [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2011 a [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2010 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2009 [ pobierz.pdf ]
 • Tekst sprawozdania za rok 2008 [ pobierz.pdf ]
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Instytutu [ pobierz.pdf ]

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS – PIB), z siedzibą w Warszawie; adres do korespondencji: 02-352 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, 22 606 36 00, fax: 22 849 04 26.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Ludwikiem Najdychorem na adres poczty elektronicznej ludwik.najdychor@ibprs.pl , tel. 606 172 990

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym;
 • realizacji zawartych umów;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest IBPRS – PIB.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych ;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  Z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

 

Szanowna Kandydatko / Szanowny Kandydacie

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określonego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że przetwarzamy podane przez Panią/Pana dane osobowe na zasadach opisanych poniżej.

1. Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, NIP: 525-000-82-64, REGON: 000053835, KRS: 0000126823, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, zwany „IBPRS – PIB” lub „Instytut”.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania

Inspektorem ochrony danych powołanym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest p. Ludwik Najdychor, e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 606 172 990.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Wszelkie udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.

Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu Pracy).

Pozostałe dane osobowe, które Pani/Pan zdecydował się nam przekazać w przesłanych dokumentach aplikacyjnych m.in. PESEL, wizerunek lub inne dodatkowe dane, przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Prawa kandydata

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt podany w pkt.2.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję, iż:

 1. W budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz na jego terenie prowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone w obiekcie i na jego terenie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 4. Inspektorem ochrony danych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest Pan Ludwik Najdychor, e-mai: ludwik.najdychor@ibprs.pltel. 606 172 990.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem prywatności i godności osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętych monitoringiem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 pkt f  RODO).
 6. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia znajdującego się w obszarze objętych monitoringiem.
 7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych. Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Dostęp do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników Instytutu oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu.
 8. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu.
 9. Nagrania z monitoringu administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zaś po jego upływie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Instytutu.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją tej osoby.
 13. Nagrania z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Baza danych infrastruktury badawczej