tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Analizy Żywności (ZA)

powołany został w Instytucie w 1971 roku jako resortowy ośrodek analityczny Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu. Od chwili powstania specjalizuje się w badaniach żywności wymagających nowoczesnej aparatury naukowej i wysokich kwalifikacji personelu badawczego i technicznego.

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
tel. + 48 22 606 38 76
fax. + 48 22 849 91 67
e-mail: renata.jedrzejczak@ibprs.pl
Struktura Zakładu
GMik – Grupa Problemowa ds. Mikotoksyn

GPest – Grupa Problemowa ds. Pestycydów

GMet – Grupa Problemowa ds. Metali

 

Kontakty
Nazwisko ImięTytułSymbol
Pracowni
Telefone-mail
Jędrzejczak Renatadr hab. inż.,
prof. IBPRS
22 606 38 76renata.jedrzejczak@ibprs.pl
Szymczyk Krystyna
Z-ca Kierownika Zakładu
drGPest22 606 38 97krystyna.szymczyk@ibprs.pl
Bednarz Janina22 606 38 16
Bogucka MałgorzataGMet22 606 38 16
Bryła Marcindr hab. inż. prof. IBPRSGMik22 606 38 42marcin.bryla@ibprs.pl
Hołaj-Krzak Jakubdr22 606 38 34,
+48 797 850 999
jakub.holaj-krzak@ibprs.pl
Ręczajska WiesławamgrGMet22 606 38 74wieslawa.reczajska@ibprs.pl
Roszko Marekdr hab. inż.
prof. IBPRS
GPest22 606 36 77marek.roszko@ibprs.pl
Szczepańska Magdalenainż.GPest22 606 36 48magdalena.szczepanska@ibprs.pl
Karolina Juszczykmgr inż.GPest22 606 38 54karolina.juszczyk@ibprs.pl
Olga Świdermgr inż.GPest22 606 38 54olga.swider@ibprs.pl
Edyta Ksieniewicz-Woźniakmgr inż.GMik22 606 37 36edyta.ksieniewicz-wozniak@ibprs.pl
Monika Papiernikmgr inż.GMet22 606 37 40monika.papiernik@ibprs.pl
Zakres działalności
Zasadnicze kierunki działalności naukowej i usługowej Zakładu są następujące:

Działalność badawcza:

– rozwój metod analitycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa żywności. Opracowywanie, adaptacja i stosowanie nowoczesnych metod i technik analitycznych do badań zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, składników odżywczych i zafałszowań;

– identyfikacja i ilościowe oznaczanie składników naturalnych oraz zanieczyszczeń środowiskowych w surowcach i przetworach spożywczych. Badania składników odżywczych. Monitoring zanieczyszczeń żywności. Analiza ryzyka występowania zanieczyszczeń w żywności;

– opracowywanie standardów jakości zdrowotnej surowców i produktów spożywczych;

– badania autentyczności (zafałszowań) żywności, pasz: wykrywanie dozwolonych i niedozwolonych substancji dodatkowych w żywności;

– wprowadzanie do praktyki produkcyjnej naturalnych produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych, w tym o podwyższonej wartości odżywczej i obniżonej zawartości substancji niepożądanych.

Działalność usługowa obejmuje:

– analizy i ekspertyz z zakresu jakości surowców i produktów spożywczych dla podmiotów gospodarczych;

– działalność normalizacyjną w zakresie nowelizacji norm przedmiotowych przemysłu owocowo-warzywnego i metodycznych oznaczania zanieczyszczeń w żywności (PN, PN-EN, PN-ISO).

Działalność szkoleniowa obejmuje:

– szkolenia w zakresie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych w analizie zanieczyszczeń w żywności.

W Zakładzie prowadzone są badania wielu zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz wybranych podstawowych składników odżywczych produktów spożywczych a także substancji dodatkowych, które w coraz szerszym zakresie wprowadzane są do produkowanej w Polsce żywności. Prowadzone badania pozwalają na śledzenie najważniejszych osiągnięć w obszarze analizy żywności na świecie. Rezultaty prowadzonych badań analitycznych były i są wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym przy opracowywaniu i ocenie nowych technologii oraz wytwarzaniu produktów żywnościowych o wysokiej jakości, a także służą promocji zarówno eksportu polskich produktów spożywczych jak i wprowadzaniu ich na rynek krajowy.

Wiarygodność uzyskiwanych wyników potwierdzana została wielokrotnie pozytywną oceną uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. Zakład uczestniczy również w ustalaniu wartości odniesienia w materiałach roślinnych przeznaczonych do badań biegłości organizowanych przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Zakład Analizy Żywności specjalizuje się w badaniach:

surowców i produktów owocowych, warzywnych i zbożowych,
soków, napojów, nektarów owocowych i owocowo-warzywnych
piwa, wina, wyrobów spirytusowych
wyrobów cukierniczych i piekarskich
kawy, owoców suszonych, orzechów, przypraw kulinarnych i in.

Stosujemy nowoczesne techniki instrumentalne, m.in.:

wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorami (UV, FL, DAD, RI, MS)
chromatografia gazowa (GC) z detektorami: FID i MS/MS;
spektrometria absorpcji atomowej (FAAS, FES, ZETAAS, HGAAS, VG-AAS);
spektrometria UV-VIS

Akredytacja

Zakład Analizy Żywności IBPRS wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 452 wydanego przez PCA.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452
Data wydania: 26.11.2019 r.

Oferta na badania. Zakład Analizy Żywności.

Ankieta badania satysfakcji Klienta IBPRS

Działalność badawcza:

 • opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;
 • opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;
 • opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż,
 • ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;
 • ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;
 • doskonalenie technologii produkcji słodu i produktów chmielowych,
 • doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;
 • opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego.
 • otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych.

Działalność usługowa:

 • badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,
 • badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;
 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego półproduktów i produktów owocowo-warzywnych i piwowarskich
 • kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;
 • prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;
 • udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).

Działalność szkoleniowa:

– szkolenia w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

Chcesz wiedzieć więcej?