tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności

Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności (ZA)

powołany został w Instytucie w 1971 roku jako resortowy ośrodek analityczny Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu. Od chwili powstania specjalizuje się w badaniach żywności wymagających nowoczesnej aparatury naukowej i wysokich kwalifikacji personelu badawczego i technicznego.

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS – p.o. Kierownik Zakładu
tel. +48 22 606 36 77
e-mail: marek.roszko@ibprs.pl

dr Krystyna Szymczyk, Zastępca Kierownika Zakładu
tel. 22 606 38 97
e-mail: krystyna.szymczyk@ibprs.pl

Koordynacja badań

Mykotoksyny, metabolity grzybów strzępkowych – dr hab. inż. Marcin Bryła, tel. 22 606 38 42

Pestycydy, dodatki do żywności, inne zanieczyszczenia – dr Krystyna Szymczyk, tel. 22 606 38 97

Pierwiastki i metale ciężkie – mgr Wiesława Ręczajska, tel. 22 606 36 77

Pozostałe – dr hab. inż. Marek Roszko, tel. 22 606 36 77

Kontakty
Nazwisko ImięTytułSymbol
Pracowni
Telefone-mail
Bednarz Janina22 606 38 16
Bogucka MałgorzataGMet22 606 38 16
Bryła Marcindr hab. inż. prof. IBPRSGMik22 606 38 42marcin.bryla@ibprs.pl
Juszczyk Karolina mgr inż.GPest22 606 38 54karolina.juszczyk@ibprs.pl
Kanabus Joannajoanna.kanabus@ibprs.pl
Ksieniewicz-Woźniak Edytamgr inż.GMik22 606 37 36edyta.ksieniewicz-wozniak@ibprs.pl
Popowska Monika mgr inż.GMet22 606 37 40monika.popowska@ibprs.pl
Ręczajska WiesławamgrGMet22 606 38 74wieslawa.reczajska@ibprs.pl
Roszko Marekdr hab. inż.
prof. IBPRS
GPest22 606 36 77marek.roszko@ibprs.pl
Świder Olgamgr inż.GPest22 606 38 54olga.swider@ibprs.pl
Szczepańska Magdalenainż.GPest22 606 36 48magdalena.szczepanska@ibprs.pl
Szymczyk Krystyna
Z-ca Kierownika Zakładu
drGPest22 606 38 97krystyna.szymczyk@ibprs.pl
Pierzgalski Adamadam.pierzgalski@ibprs.pl
Emilia Miksa-Juzalamgr inż.22 606 38 54emilia.miksa@ibprs.pl
Weronika Rumińskamgr inż.22 606 37 40weronika.ruminska@ibprs.pl
Zakres działalności

Zasadnicze kierunki działalności naukowej i usługowej Zakładu są następujące:

Działalność badawcza:

 • rozwój metod analitycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa żywności. Opracowywanie, adaptacja i stosowanie nowoczesnych metod i technik analitycznych do badań zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, składników odżywczych i zafałszowań;
 • identyfikacja i ilościowe oznaczanie składników naturalnych oraz zanieczyszczeń środowiskowych w surowcach i przetworach spożywczych. Badania składników odżywczych. Monitoring zanieczyszczeń żywności. Analiza ryzyka występowania zanieczyszczeń w żywności;
 • opracowywanie standardów jakości zdrowotnej surowców i produktów spożywczych;
 • badania autentyczności (zafałszowań) żywności, pasz: wykrywanie dozwolonych i niedozwolonych substancji dodatkowych w żywności;
 • wprowadzanie do praktyki produkcyjnej naturalnych produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych, w tym o podwyższonej wartości odżywczej i obniżonej zawartości substancji niepożądanych.
 • ocena ryzyka występowania zanieczyszczeń chemicznych w produktach rolno-spożywczych;
 • badania szlaków metabolicznych oraz przemian środowiskowych zanieczyszczeń chemicznych w żywności;
 • badania mechanizmów oraz kinetyki powstawania niepożądanych substancji w trakcie przetwarzania żywności;
 • badania substancji kontrolowanych, w tym psychoaktywnych;
 •  analiza składu i struktury białek;
 • metabolomika mikrobiomu żywności;
 • analiza wybranych aspektów toksykologicznych związanych z występowaniem zanieczyszczeń w żywności;
 • analiza instrumentalna substancji aromatyzujących obecnych w żywności;

Działalność usługowa obejmuje:

 • analizy i ekspertyz z zakresu jakości surowców i produktów spożywczych dla podmiotów gospodarczych;
 • działalność normalizacyjną w zakresie nowelizacji norm przedmiotowych przemysłu owocowo-warzywnego i metodycznych oznaczania zanieczyszczeń w żywności (PN, PN-EN, PN-ISO).

Działalność szkoleniowa obejmuje:

 • Szkolenia w zakresie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych w analizie zanieczyszczeń w żywności.
 • W Zakładzie prowadzone są badania wielu zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz wybranych podstawowych składników odżywczych produktów spożywczych a także substancji dodatkowych, które w coraz szerszym zakresie wprowadzane są do produkowanej w Polsce żywności. Prowadzone badania pozwalają na śledzenie najważniejszych osiągnięć w obszarze analizy żywności na świecie. Rezultaty prowadzonych badań analitycznych były i są wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym przy opracowywaniu i ocenie nowych technologii oraz wytwarzaniu produktów żywnościowych o wysokiej jakości, a także służą promocji zarówno eksportu polskich produktów spożywczych jak i wprowadzaniu ich na rynek krajowy.
 • Wiarygodność uzyskiwanych wyników potwierdzana została wielokrotnie pozytywną oceną uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. Zakład uczestniczy również w ustalaniu wartości odniesienia w materiałach roślinnych przeznaczonych do badań biegłości organizowanych przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności specjalizuje się w badaniach:

 • surowców i produktów owocowych, warzywnych i zbożowych,
 • soków, napojów, nektarów owocowych i owocowo-warzywnych
 • piwa, wina, wyrobów spirytusowych
 • wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • kawy, owoców suszonych, orzechów, przypraw kulinarnych i in.

Stosujemy nowoczesne techniki instrumentalne, m.in.:

 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorami (UV, FL, DAD, RI, MS)
 • chromatografia gazowa (GC) z detektorami: FID i MS/MS;
 • spektrometria absorpcji atomowej (FAAS, FES, ZETAAS, HGAAS, VG-AAS);
 • spektrometria UV-VIS
 • wysokorozdzielcza spektrometria mas TOF i Orbitrap
Akredytacja

Zakład Analizy Żywności IBPRS wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 452 wydanego przez PCA.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Oferta na badania. Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności.

Ankieta badania satysfakcji Klienta IBPRS

Działalność badawcza:

 • opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;
 • opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;
 • opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż,
 • ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;
 • ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;
 • doskonalenie technologii produkcji słodu i produktów chmielowych,
 • doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;
 • opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego.
 • otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych.

Działalność usługowa:

 • badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,
 • badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;
 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego półproduktów i produktów owocowo-warzywnych i piwowarskich
 • kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;
 • prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;
 • udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).

Działalność szkoleniowa:

– szkolenia w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

Chcesz wiedzieć więcej?