tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności

Osiągnięcia

Bezpośrednio prowadzone w Zakładzie Analizy Żywności prace naukowe i badawcze związane z występowaniem zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w żywności przyczyniły się do uzyskania stopni naukowych.

Doktoraty

 • 1981 – Stanisław J. Kubacki – doktor nauk chemicznych za pracę pt. „Badania nad możliwościami powstawania rakotwórczego N-nitrozokarbarylu w warunkach symulujących żołądek ludzki, Uniwersytet Gdański
 • 1985 – Wanda Kubacka – doktor nauk chemicznych za pracę pt. „Synteza oraz badanie chemicznych, mutagennych i karcinogennych właściwości wybranych N-nitrozopeptydów zawierających w cząsteczce na N-końcu resztę L-proliny, Uniwersytet Gdański
 • 1989 – Renata Jędrzejczak – doktor nauk technicznych za pracę pt. „Badania stanu i przyczyn skażenia kadmem przetworów owocowo-warzywnych dla dzieci”, Politechnika Łódzka.
 • 1996 – Hanna Giryn – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Alternariotoksyny w żywności pochodzenia roślinnego”, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
 • 2001 – Krystyna Szymczyk – doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia za pracę pt. „Studia nad doskonaleniem i wykorzystaniem metod chromatograficznych do analizy pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 2011 – Marek Roszko – doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia za pracę pt. „Występowanie polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w tłuszczu mlecznym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 2013 – Marcin Bryła – dr nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia za pracę pt. „Występowanie fumonizyn w kukurydzy i produktach kukurydzianych oraz ich przemiany w wybranych operacjach technologicznych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Habilitacje

 • 1991 – Barbara Szteke – doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie rozprawy „Studia nad wpływem środowiska uprawy na jakość zdrowotną żywności pochodzenia roslinnego”, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
 • 1993 – Ludwik Czerwiecki – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych na podstawie rozprawy pt. „Mikotoksyny w żywności. Wykrywanie i oznaczanie”, Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny).
 • 2000 – Renata Jędrzejczak – doktor habilitowany nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Studia nad występowaniem rtęci i selenu w żywności pochodzenia roślinnego z uwzględnieniem walidacji metod oznaczania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 2016 – Marek Roszko – doktor habilitowany nauk rolniczych w specjalności chemia żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • 2019 – Marcin Bryła – doktor habilitowany nauk rolniczych w specjalności technologia żywności i żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Profesury

1997 – Barbara Szteke, profesor zwyczajny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publikacje

Średnicka, P., Roszko, M.Ł., Popowski, D., Kowalczyk, M., Wójcicki, M., Emanowicz, P., Szczepańska, M., Kotyrba, D., Juszczuk-Kubiak, E.

Effect of in vitro cultivation on human gut microbiota composition using 16S rDNA amplicon sequencing and metabolomics approach (2023) Scientific Reports, 13 (1), art. no. 3026, . 

Kieliszek, M., Piwowarek, K., Kot, A.M., Wojtczuk, M., Roszko, M., Bryła, M., Trajkovska Petkoska, A.

Recent advances and opportunities related to the use of bee products in food processing

(2023) Food Science and Nutrition, 11 (8), pp. 4372-4397. 

Troszok, A., Roszko, M. Thyme essential oil inhibits intracellular replication of CyHV-3 and inactivates extracellular virus. An in vitro study (2023) Journal of Fish Diseases, 46 (6), pp. 663-677. 

Świder, O., Roszko, M.Ł., Wójcicki, M., Bujak, M., Szczepańska, M., Juszczuk-Kubiak, E., Średnicka, P., Cieślak, H.

Non-aminobiogenic starter cultures in a model system of cucumber fermentation (2023) LWT, 177, art. no. 114574, . 

Chmiel, M., Cegiełka, A., Świder, O., Roszko, M., Hać-Szymańczuk, E., Adamczak, L., Pietrzak, D., Florowski, T., Bryła, M., Florowska, A. Effect of high pressure processing on biogenic amines content in skin-packed beef during storage

(2023) LWT, 175, art. no. 114483, . 

Bryła, M., Damaziak, K., Twarużek, M., Waśkiewicz, A., Stępień, Ł., Roszko, M., Pierzgalski, A., Soszczyńska, E., Łukasiewicz-Mierzejewska, M., Chmiel, M., Wójcik, W.

Toxico-pathological effects of ochratoxin A and its diastereoisomer under in ovo conditions and in vitro evaluation of the toxicity of these toxins against the embryo Gallus gallus fibroblast cell line

(2023) Poultry Science, 102 (2), art. no. 102413, . 

Choińska, R., Piasecka-Jóźwiak, K., Woźniak, Ł., Świder, O., Bartosiak, E., Bujak, M., Roszko, M.Ł.

Starter culture-related changes in free amino acids, biogenic amines profile, and antioxidant properties of fermented red beetroot grown in Poland

(2022) Scientific Reports, 12 (1), art. no. 20063, 

Bryła, M., Stȩpniewska, S., Modrzewska, M., Waśkiewicz, A., Podolska, G., Ksieniewicz-Woźniak, E., Yoshinari, T., Stȩpień, L., Urbaniak, M., Roszko, M., Gwiazdowski, R., Kanabus, J., Pierzgalski, A.

Dynamics of Deoxynivalenol and Nivalenol Glucosylation in Wheat Cultivars Infected with Fusarium culmorum in Field Conditions-A 3 Year Study (2018-2020)

(2022) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 70 (14), pp. 4291-4302. Cited 1 time.

Wójcicki, M., Świder, O., Choińska, R., Bujak, M., Sokołowska, B., Szczepańska, M., Bartosiak, E., Roszko, M.Ł., Juszczuk‐kubiak, E.

New Isolated Autochthonous Strains of S. cerevisiae for Fermentation of Two Grape Varieties Grown in Poland

(2022) Applied Sciences (Switzerland), 12 (7), art. no. 3483, . 

Faheem, F., Liu, Z.W., Rabail, R., Haq, I.-U., Gul, M., Bryła, M., Roszko, M., Kieliszek, M., Din, A., Aadil, R.M.

Uncovering the Industrial Potentials of Lemongrass Essential Oil as a Food Preservative: A Review

(2022) Antioxidants, 11 (4), art. no. 720, 

Chmiel, M., Roszko, M., Hać-Szymańczuk, E., Cegiełka, A., Adamczak, L., Florowski, T., Pietrzak, D., Bryła, M., Świder, O.

Changes in the microbiological quality and content of biogenic amines in chicken fillets packed using various techniques and stored under different conditions

(2022) Food Microbiology, 102, art. no. 103920, . Cited 6 times.

Rangam, N.V., Sudagar, A.J., Ruszczak, A., Borowicz, P., Tóth, J., Kövér, L., Michałowska, D., Roszko, M.Ł., Noworyta, K.R., Lesiak, B.

Valorizing the Unexplored Filtration Waste of Brewing Industry for Green Silver Nanocomposite Synthesis

(2022) Nanomaterials, 12 (3), art. no. 442, . 

Onacik-Gür, S., Szafrańska, A., Roszko, M., Stępniewska, S. Interaction of dough preparation method, green tea extract and baking temperature on the quality of rye bread and acrylamide content (2022) LWT, 154, art. no. 112759, 

Anwar, R., Rabail, R., Rakha, A., Bryla, M., Roszko, M., Aadil, R.M., Kieliszek, M.

Delving the Role of Caralluma fimbriata: An Edible Wild Plant to Mitigate the Biomarkers of Metabolic Syndrome

(2022) Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2022, art. no. 5720372, 

Sudagar, A.J., Rangam, N.V., Ruszczak, A., Borowicz, P., Tóth, J., Kövér, L., Michałowska, D., Roszko, M.Ł., Noworyta, K.R., Lesiak, B.

Valorization of brewery wastes for the synthesis of silver nanocomposites containing orthophosphate

(2021) Nanomaterials, 11 (10), art. no. 2659, 

Świder, O., Wójcicki, M., Bujak, M., Juszczuk-Kubiak, E., Szczepańska, M., Roszko, M.Ł.

Time evolution of microbial composition and metabolic profile for biogenic amines and free amino acids in a model cucumber fermentation system brined with 0.5 to 5.0% sodium chloride

(2021) Molecules, 26 (19), art. no. 5796, . 

Wójcicki, M., Świder, O., Daniluk, K.J., Średnicka, P., Akimowicz, M., Roszko, M.Ł., Sokołowska, B., Juszczuk-Kubiak, E.

Transcriptional regulation of the multiple resistance mechanisms in salmonella—a review

(2021) Pathogens, 10 (7), art. no. 801, 

Średnicka, P., Juszczuk-Kubiak, E., Wójcicki, M., Akimowicz, M., Roszko, M.Ł.

Probiotics as a biological detoxification tool of food chemical contamination: A review

(2021) Food and Chemical Toxicology, 153, art. no. 112306, 

Średnicka, P., Juszczuk-Kubiak, E., Roszko, M.Ł.

Interactions of endocrine disrupting compounds present in food with human intestinal microbiota [Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności z mikrobiotą jelitową człowieka]

(2021) Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc/Food. Science Technology. Quality, 28 (2), pp. 36-48. 

Świder, O., Wójcicki, M., Roszko, M.Ł.

Biogenic amines – consumption risk assessment and prospects of limiting their formation in fermented foods [Aminy biogenne – oszacowanie ryzyka spożycia i możliwości ograniczenia ich formowania w żywności fermentowanej]

(2021) Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc/Food. Science Technology. Quality, 28 (2), pp. 21-35. 

Sokołowska, B., Połaska, M., Dekowska, A., Woźniak, Ł., Roszko, M.

Degradation of preservatives with the formation of off-odor volatile compounds—the case of strawberry-flavored bottled water (2020) Beverages, 6 (4), art. no. 67, pp. 1-8. 

Rzepkowska, M., Adamek-Urbańska, D., Fajkowska, M., Roszko, M.Ł.

Histological evaluation of gonad impairments in russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) reared in recirculating aquatic system (RAS)

(2020) Animals, 10 (8), art. no. 1439, pp. 1-18. 

Rzepkowska, M., Roszko, M.Ł., Fajkowska, M., Adamek-Urbańska, D., Ostaszewska, T.

Dietary isoflavone intake and tissue concentration in cultured sturgeons

(2020) Aquaculture Nutrition, 26 (3), pp. 866-875.

Woźniak, Szczepańska, J., Roszko, M., Skąpska, S.

Occurrence of maltose in apple juices: Improved method of analysis, typical levels, and factors affecting it

(2020) LWT, 124, art. no. 109154, 

Chmiel, M., Roszko, M., Hać-Szymańczuk, E., Adamczak, L., Florowski, T., Pietrzak, D., Cegiełka, A., Bryła, M.

Time evolution of microbiological quality and content of volatile compounds in chicken fillets packed using various techniques and stored under different conditions

(2020) Poultry Science, 99 (2), pp. 1107-1116. 

Roszko, M.Ł., Juszczyk, K., Szczepańska, M., Świder, O., Szymczyk, K.

Background levels of polycyclic aromatic hydrocarbons and legacy organochlorine pesticides in wheat sampled in 2017 and 2018 in Poland (2020) Environmental Monitoring and Assessment, 192 (2), art. no. 142, .

Świder, O., Roszko, M., Wójcicki, M., Szymczyk, K.

57214149945;36024141500;57213344370;36024338000;

Biogenic Amines and Free Amino Acids in Traditional Fermented Vegetables-Dietary Risk Evaluation

(2020) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 68 (3), pp. 856-868. 

Roszko, M.Ł., Szczepańska, M., Szymczyk, K., Rzepkowska, M.

Dietary risk evaluation of acrylamide intake with bread in Poland, determined by two comparable cleanup procedures

(2020) Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance, 13 (1), pp. 1-9. 

Modrzewska, M., Błaszczyk, L., Stępień, Ł., Urbaniak, M., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T., Bryła, M.

Trichoderma versus Fusarium—Inhibition of Pathogen Growth and Mycotoxin Biosynthesis

(2022) Molecules, 27 (23), art. no. 8146,

Bryła, M., Pierzgalski, A., Zapaśnik, A., Uwineza, P.A., Ksieniewicz-Woźniak, E., Modrzewska, M., Waśkiewicz, A.

Recent Research on Fusarium Mycotoxins in Maize—A Review

(2022) Foods, 11 (21), art. no. 3465,

Waśkiewicz, A., Muzolf-Panek, M., Stępień, Ł., Czembor, E., Uwineza, P.A., Górnaś, P., Bryła, M.

Variation in Tocochromanols Level and Mycotoxins Content in Sweet Maize Cultivars after Inoculation with Fusarium verticillioides and F. proliferatum(2022) Foods, 11 (18), art. no. 2781, .

Modrzewska, M., Bryła, M., Kanabus, J., Pierzgalski, A.

Trichoderma as a biostimulator and biocontrol agent against Fusarium in the production of cereal crops: Opportunities and possibilities (2022) Plant Pathology, 71 (7), pp. 1471-1485.

Uwineza, P.A., Urbaniak, M., Bryła, M., Stepien, Ł., Modrzewska, M., Waśkiewicz, A.

In Vitro Effects of Lemon Balm Extracts in Reducing the Growth and Mycotoxins Biosynthesis of Fusarium culmorum and F. proliferatum (2022) Toxins, 14 (5), art. no. 355,

Zapaśnik, A., Sokołowska, B., Bryła, M.

Role of Lactic Acid Bacteria in Food Preservation and Safety

(2022) Foods, 11 (9), art. no. 1283, .

Zapaśnik, A., Bryła, M., Waśkiewicz, A., Ksieniewicz-Woźniak, E., Podolska, G.

Ochratoxin A and 2′ R-ochratoxin a in selected foodstuffs and dietary risk assessment

(2022) Molecules, 27 (1), art. no. 188, .

Ksieniewicz-Woźniak, E., Bryła, M., Michałowska, D., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T.

Transformation of Selected Fusarium Toxins and Their Masked Forms during Malting of Various Cultivars of Wheat

(2021) Toxins, 13 (12), art. no. 866, .

Kanabus, J., Bryła, M., Roszko, M., Modrzewska, M., Pierzgalski, A.

Cannabinoids—characteristics and potential for use in food production

(2021) Molecules, 26 (21), art. no. 6723, .

Pierzgalski, A., Bryła, M., Kanabus, J., Modrzewska, M., Podolska, G.

Updated review of the toxicity of selected Fusarium toxins and their modified forms

(2021) Toxins, 13 (11), art. no. 768, .

Uwineza, P.A., Gramza-Michałowska, A., Bryła, M., Waśkiewicz, A.

Antioxidant activity and bioactive compounds of lamium album flower extracts obtained by supercritical fluid extraction

(2021) Applied Sciences (Switzerland), 11 (16), art. no. 7419, .

Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Stępniewska, S., Modrzewska, M., Waśkiewicz, A., Szymczyk, K., Szafrańska, A.

Transformation of ochratoxin A during bread-making processes

(2021) Food Control, 125, art. no. 107950, .

Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Michałowska, D., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T., Gwiazdowski, R.

Transformation of Selected Trichothecenes during the Wheat Malting Production

(2021) Toxins, 13 (2), art. no. 135, .

Bryła, M., Ksieniewicz-Wózniak, E., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T., Szymczyk, K., Podolska, G., Gwiazdowski, R., Kubiak, K.

Transformations of selected fusarium toxins and their modified forms during malt loaf production

(2020) Toxins, 12 (6), art. no. 385, .

 

 • Bryła, M., Ksieniewicz-Wózniak, E., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T., Szymczyk, K., Podolska, G., Gwiazdowski, R., Kubiak, K.
  Transformations of selected fusarium toxins and their modified forms during malt loaf production
  (2020) Toxins, .

 • Ksieniewicz-Woźniak, E., Bryła, M., Waśkiewicz, A., Yoshinari, T., Szymczyk, K.
  Selected trichothecenes in barley malt and beer from Poland and an assessment of dietary risks associated with their consumption
  (2019) Toxins, .

 • Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Waśkiewicz, A., Podolska, G., Szymczyk, K.
  Stability of ergot alkaloids during the process of baking rye bread
  (2019) LWT, .

 • Bzducha-Wróbel, A., Bryła, M., Gientka, I., Błażejak, S., Janowicz, M.
  Candida utilis atcc 9950 cell walls and β(1,3)/(1,6)-glucan preparations produced using agro-waste as a mycotoxins trap
  (2019) Toxins, .

 • Bryla, M., Ksieniewicz-Wozniak, E., Yoshinari, T., Waskiewicz, A., Szymczyk, K.
  Contamination of wheat cultivated in various regions of Poland during 2017 and 2018 agricultural seasons with selected trichothecenes and their modified forms
  (2019) Toxins, .

 • Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Waśkiewicz, A., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Co-occurrence of nivalenol, deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside in beer samples
  (2018) Food Control, . 

 • Perczak, A., Goliński, P., Bryła, M., Waśkiewicz, A.
  The efficiency of lactic acid bacteria against pathogenic fungi and mycotoxins
  (2018) Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, .

 • Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Waśkiewicz, A., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Natural occurrence of nivalenol, deoxynivalenol, and deoxynivalenol-3-glucoside in polish winter wheat
  (2018) Toxins, .

 • Bryła, M., Wa´skiewicz, A., Ksieniewicz-Wo´zniak, E., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R.
  Modified fusarium mycotoxins in cereals and their products—Metabolism, occurrence, and toxicity: An updated review
  (2018) Molecules, .

 • Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Podolska, G., Waśkiewicz, A., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Occurrence of ergot and its alkaloids in winter rye harvested in Poland
  (2018) World Mycotoxin Journal, .

 • Bryła, M., Waśkiewicz, A., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Effects of pH and temperature on the stability of fumonisins in Maize products
  (2017) Toxins, .

 • Podolska, G., Bryła, M., Sulek, A., Waskiewicz, A., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R.
  Influence of the cultivar and nitrogen fertilisation level on the mycotoxin contamination in winter wheat
  (2017) Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, .

 • Bryła, M., Waśkiewicz, A., Podolska, G., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R., Damaziak, K., Sułek, A.
  Occurrence of 26 mycotoxins in the grain of cereals cultivated in Poland
  (2016) Toxins, .

 • Bryła, M., Roszko, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R., Obiedziński, M.W.
  Fumonisins and their masked forms in maize products
  (2016) Food Control, .

 • Bryła, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R., Obiedziński, M.W.
  Free and hidden fumonisins in various fractions of maize dry milled under model conditions
  (2015) LWT – Food Science and Technology, .

 • Bryła, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R., Roszko, M.
  Application of liquid chromatography/ion trap mass spectrometry technique to determine ergot alkaloids in grain products
  (2015) Food Technology and Biotechnology, .

 • Bryla, M., Roszko, M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R., Slowik, E., Obiedzińşki, M.W.
  Effect of baking on reduction of free and hidden fumonisins in gluten-free bread
  (2014) Journal of Agricultural and Food Chemistry, .

 • Bryła, M., Jędrzejczak, R., Szymczyk, K., Roszko, M., Obiedziński, M.W.
  An LC-IT-MS/MS-Based Method to Determine Trichothecenes in Grain Products
  (2014) Food Analytical Methods, .

 • Bryła, M., Roszko, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R., Obiedziński, M.W., Sekul, J.
  Fumonisins in plant-origin food and fodder – a review
  (2013) Food Additives and Contaminants – Part A Chemistry, Analysis, Control,

 • Bryła, M., Jȩdrzejczak, R., Roszko, M., Szymczyk, K., Obiedziński, M.W., Sȩkul, J., Rzepkowska, M.
  Application of molecularly imprinted polymers to determine B1, B2, and B3 fumonisins in cereal products (2013) Journal of Separation Science. Degradation of preservatives with the formation of off-odor volatile compounds—the case of strawberry-flavored bottled water
  (2020) Beverages, .

 • Rzepkowska, M., Adamek-Urbańska, D., Fajkowska, M., Roszko, M.Ł.
  Histological evaluation of gonad impairments in russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) reared in recirculating aquatic system (RAS)
  (2020) Animals, .

 • Rzepkowska, M., Roszko, M.Ł., Fajkowska, M., Adamek-Urbańska, D., Ostaszewska, T.
  Dietary isoflavone intake and tissue concentration in cultured sturgeons
  (2020) Aquaculture Nutrition, .

 • Woźniak, Szczepańska, J., Roszko, M., Skąpska, S.
  Occurrence of maltose in apple juices: Improved method of analysis, typical levels, and factors affecting it
  (2020) LWT, .

 • Roszko, M.Ł., Juszczyk, K., Szczepańska, M., Świder, O., Szymczyk, K.
  Background levels of polycyclic aromatic hydrocarbons and legacy organochlorine pesticides in wheat sampled in 2017 and 2018 in Poland
  (2020) Environmental Monitoring and Assessment, .

 • Chmiel, M., Roszko, M., Hać-Szymańczuk, E., Adamczak, L., Florowski, T., Pietrzak, D., Cegiełka, A., Bryła, M.
  Time evolution of microbiological quality and content of volatile compounds in chicken fillets packed using various techniques and stored under different conditions
  (2020) Poultry Science .

 • Świder, O., Roszko, M., Wójcicki, M., Szymczyk, K.
  Biogenic Amines and Free Amino Acids in Traditional Fermented Vegetables-Dietary Risk Evaluation
  (2020) Journal of Agricultural and Food Chemistry, .

 • Roszko, M.Ł., Szczepańska, M., Szymczyk, K., Rzepkowska, M.
  Dietary risk evaluation of acrylamide intake with bread in Poland, determined by two comparable cleanup procedures
  (2020) Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance, .

 • Chmiel, M., Roszko, M., Adamczak, L., Florowski, T., Pietrzak, D.
  Influence of storage and packaging method on chicken breast meat chemical composition and fat oxidation
  (2019) Poultry Science, .

 • Golonko, A., Pienkowski, T., Swislocka, R., Lazny, R., Roszko, M., Lewandowski, W.
  Another look at phenolic compounds in cancer therapy the effect of polyphenols on ubiquitin-proteasome system (2019) European Journal of Medicinal Chemistry, .

 • Roszko, M., Kaminska, M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Dietary risk evaluation for 28 polycyclic aromatic hydrocarbons (Pahs) in tea preparations made of teas available on the polish retail market
  (2018) Journal of Environmental Science and Health – Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, .

 • Roszko, M., Kamińska, M., Szymczyk, K., Piasecka–Jóźwiak, K., Chabłowska, B.
  Optimized yeast-based in vitro bioassay for determination of estrogenic and androgenic activity of hydroxylated / methoxylated metabolites of BDEs / CBs and related lipophilic organic pollutants (2018) Journal of Environmental Science and Health – Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, .

 • Roszko, M.Ł., Kamińska, M., Szymczyk, K., Piasecka-Jóźwiak, K., Chabłowska, B.
  Endocrine disrupting potency of organic pollutant mixtures isolated from commercial fish oil evaluated in yeast-based bioassays
  (2018) PLoS ONE, .

 • Roszko, M.L., Kamińska, M., Szymczyk, K., Jȩdrzejczak, R.
  Levels of selected persistent organic pollutants (PCB, PBDE) and pesticides in honey bee pollen sampled in Poland
  (2016) PLoS ONE, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R.
  Photochemistry of tetra- through hexa-brominated dioxins/furans, hydroxylated and native BDEs in different media
  (2015) Environmental Science and Pollution Research, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Jȩdrzejczak, R.
  Simultaneous separation of chlorinated/brominated dioxins, polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and their methoxylated derivatives from hydroxylated analogues on molecularly imprinted polymers prior to gas/liquid chromatography and mass spectrometry
  (2015) Talanta, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R. Fate of PBDEs during food processing: Assessment of formation of mixed chlorinated/brominated diphenyl ethers and brominated dioxins/furans
  (2015) Journal of Environmental Science and Health – Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Rzepkowska, M., Jedrzejczak, R. Preliminary study on brominated dioxins/furans and hydroxylated/methoxylated PBDEs in Baltic cod (Gadus morhua) liver. Comparison to the levels of analogue chlorinated co-occurring pollutants.
  (2015) Marine Pollution Bulletin, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R. Influence of hen breeding type on PCDD/F, PCB & PBDE levels in eggs.
  (2014) Science of the Total Environment, .

 • Szterk, A., Roszko, M.
  Simultaneous determination of free amino acids, l-carnosine, purine, pyrimidine, and nucleosides in meat by liquid chromatography/single quadrupole mass spectrometry
  (2014) Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Rzepkowska, M., Jedrzejczak, R.
  Seasonal variability of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polychlorinated diphenyl ethers (PBDEs) congener profiles in butter in Poland: Dietary risk evaluation
  (2014) Journal of Environmental Science and Health – Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, .

 • Roszko, M., Jedrzejczak, R., Szymczyk, K.
  Polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated diphenyl ethers (PBDEs) and organochlorine pesticides in selected cereals available on the Polish retail market
  (2014) Science of the Total Environment, .

 • Rzepkowska, M., Ostaszewska, T., Gibala, M., Roszko, M.L.
  Intersex gonad differentiation in cultured russian (Acipenser gueldenstaedtii) and Siberian (Acipenser baerii) sturgeon
  (2014) Biology of Reproduction, .

 • Roszko, M., Szymczyk, K., Jedrzejczak, R.
  Separation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans, non-ortho/mono/di/tri/tetra-ortho-polychlorinated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers groups of compounds prior to their determination with large volume injection gas chromatography-Quadrupole ion storage tandem mass spectrometry
  (2013) Analytica Chimica Acta, .

 • Szterk, A., Roszko, M., Górnicka, E.
  Chemical stability of the lipid phase in concentrated beverage emulsions colored with natural β-carotene
  (2013) JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society, .

 • Bryła, M., Jȩdrzejczak, R., Roszko, M., Szymczyk, K., Obiedziński, M.W., Sȩkul, J., Rzepkowska, M.
  Application of molecularly imprinted polymers to determine B1, B2, and B3 fumonisins in cereal products
  (2013) Journal of Separation Science, .

 • Roszko, M., Obiedziński, M.W., Szymczyk, K., Rzepkowska, M., Szterk, A., Jedrzejczak, R.
  Seasonal and geographical variations in levels of polychlorinated biphenyls (PCB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in Polish butter fat used as an indicator of environmental contamination
  (2013) Food Additives and Contaminants – Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, .

Ważniejsze publikacje w latach 2003-2013:

 • Berezińska A., Szymczyk K.: Zastosowanie analizy składowych głównych i regresji wielorakiej w analizie zawartości wybranych pestycydów w produktach roślinnych. „Chemometria w nauce i praktyce”, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sadowych Kraków 2009, 161-167
 • Berezińska A., Szymczyk K., Szczepańska M.: Zastosowanie regresji liniowej do oznaczania zawartości patuliny w produktach jabłkowych – wybór metody. „Chemometria w nauce i praktyce”, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sadowych Kraków 2009, 169-174
 • Bloom E., Bal K., Nyman E., Must A., Larsson L.: Mass spectrometry-based strategy for direct detection and quantification of some mycotoxins produced by Stachybotrys and Aspergillus spp. in indoor environments. Appl. Environm. Microbiol. 2007, 73(13), 4211-4217
 • Bryła M., Jędrzejczak R., Roszko M., Szymczyk K. , Obiedziński M.W, Sękul J., Rzepkowska M. Application of Molecularly Imprinted Polymers to Determine B1, B2 and B3 Fumonisins in Cereal Products, J. Sep. Sci., 2013, 36, 578-584
 • Czerwiecki L., Wilczyńska G.: Determination of deoxynivalenol in cereals by HPLC-UV. Mycotoxin Res. 2003, 18A(1), 78 81
 • Czerwiecki L.: Problemy autentyczności produktów spożywczych. Roczn. PZH. 2004, 55(1), 9-19
 • Czerwiecki L., Czyżyk K., Kwiecień A., Wilczyńska G.: Kolumny powinowactwa immunologicznego w analizie. Cz. I. Ocena metody ekstrakcji metanolu z wodą. Roczn. PZH 2004, 55(2), 133-138
 • Czerwiecki L., Czyżyk K., Wilczyńska G., Kwiecień A.: Kolumny powinowactwa immunologicznego w analizie. Cz. II. Ocena metody ekstrakcji acetonitrylem z wodą. Roczn. PZH 2004, 55(3), 249-253
 • Czerwiecki L., Wilczyńska G., Kwiecień A.: Ochratoxin A: an improvement clean-up and HPLC method used to investigate wine and grape juice on the Polish market. Food Addit. Contam. 2005, 22(2), 158-162
 • Czerwiecki L.: Rośliny jako źródło naturalnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Roczn. PZH 2005, 56(3), 215-227
 • Czerwiecki L., Wilczyńska G.: Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach kulinarnych. Roczn. PZH 2005, 56(4), 323 330
 • Czerwiecki L., Wilczyńska G., Kwiecień A.: Mycotoxins in several Polish food products in 2004-2005. Mycotoxin Research 2006, 22(2), 29-31
 • Czerwiecki L., Wilczyńska G.: Optymalizacja metod oznaczania aflatoksyn w żywności z zastosowaniem postkolumnowego tworzenia pochodnych z bromem. Rocz. PZH 2007, 58(3), 489-501
 • Czerwiecki L.: Analityka mikotoksyny i jej powiązania jako narzędzia tworzenia jakości i bezpieczeństwa żywności. „ Jakość i bezpieczeństwo żywności – Nowoczesne metody analityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności”. Pr. zbior. pod red. D. Witrowa-Rajchert, A. Marzec, Wyd. SGGW Warszawa, 2008, 35-50
 • Czerwiecki L.: Współczesne poglądy na rolę przeciwutleniaczy roślinnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Rocz. PZH 2009, 60(3), 201-206
 • Jędrzejczak R.: Nowoczesne metody badania zawartości pierwiastków w świetle aktualnych wymagań Unii Europejskiej. „Jakość i bezpieczeństwo żywności – Nowoczesne metody analityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności”. Pr. zbior. pod red. D. Witrowa-Rajchert, A. Marzec, Wyd. SGGW Warszawa 2008, 19-34
 • Giryn H., Szteke B., Szymczyk K.: Wpływ procesu technologicznego i przechowywania na zawartość kwasów organicznych w zagęszczonych sokach owocowych. Żywność – Nauka Technologia Jakość 2004, 11/2(39), 92-107
 • Jędrzejczak R., Brulińska-Ostrowska E., Traczyk I.: Działalność Komitetu ds. Metod Analiz i Pobierania Próbek Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Roczn. PZH 2004, 55(1), 99-105
 • Jędrzejczak R.: Żelazo i mangan w żywności. Roczn. PZH 2004, 55 supl., 13-20
 • Jędrzejczak R., Skąpska S.: Tracking fruit and vegetable products quality and safety. ISO Focus 2004, 8, 22-24
 • Jędrzejczak R.: Rola badań biegłości w zapewnieniu jakości analizy żywności. Analityka 2005, 1, 34-39
 • Jędrzejczak R., Ręczajska W., Szteke B.: Selenium in food of plant origin in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 2006, 15(2a), 316-319
 • Jędrzejczak R. Zakład Analizy Żywności. Sto Lat 1911-2011 Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego prekursora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) w Warszawie, Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 2012, 118-139
 • Kieliszek M., Błażejak S., Jędrzejczak R. Wiązanie selenu przez drożdże paszowe Candida utilis ATCC 9950. Bromat. Chem. Toksykol., 2012, 35(3), 628-633
 • Nowacka A., Dąbrowski J., Szteke B., Szymczyk K., Malczewska M., Goszcz H., Danielewska B. i inni: Monitoring jakości roślin, produktów rolniczych i spożywczych – pozostałości środków ochrony roślin w surowcach roślinnych w latach 2001-2003. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, Wyd. IOR Poznań, 2005, 45(1), 297-304
 • Obiedziński M.W., Szteke B.: Occurrence of persistent organic pollutants (POPs) in Polish food products. Żyw. Człow. Metabol. 2004, 31 supl. I Cz. I, 270-272
 • Ręczajska W., Jędrzejczak R., Szteke B.: Determination of chromium content of food and beverages of plant origin. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2005, 14/55(2), 183-188
 • Roszko M., Szymczyk K.: Determination of pesticides in selected cereal products by gas chromatography and ion trap mass spectrometry (GC/ITMS). Chem. Anal. 2009, 54, 6, 1445 1464
 • Roszko M., Obiedziński M.W., Szymczyk K., Olkowski M.: Non-dioxin like and dioxin like polychlorinated biphenyls (PCBs) sampled on Polish retail market. Food Addit. Contamin. B, 2010, 3(2), 126-134
 • Roszko M., Szymczyk K.: Pozostałości pestycydów w żywności. Przem. Spoż. 2010, 64, 6, 24-26
 • Roszko M., Szymczyk K.: Oznaczanie wskaźnikowych i dioksynopodobnych polichlorkowanych bifenyli w wybranych zbóż i produktach zbożowych. Rocz. PZH 2010, 61(4), 355-360
 • Roszko M., Szterk A., Szymczyk K., Waszkiewicz-Robak B. PAHs, PCBs, PBDEs and Pesticides in Cold-Pressed Vegetable Oils, J. Am. Oil Chem. Soc. 2012 89, 389-400
 • Roszko M., Rzepkowska M., Szterk A., Szymczyk K., Jędrzejczak R., Bryła B. Application of semi-permeable membrane dialysis/ion trap MS technique to determine PBDEs and PCBs in milk fat, Analytica Chimica Acta 2012, 748, 9 – 19
 • Roszko M., Obiedziński M.W., Szymczyk K., Rzepkowska M., Szterk A., Jędrzejczak R. Seasonal and geographical variations in levels of polychlorinated biphenyls (PCB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in Polish butter fat used as an indicator of environmental contamination, Food Addit. Contamin. A, 2013, 30(1), 181-201
 • Skąpska S., Jędrzejczak R., Danielczuk J., Hałasińska A., Szymczyk K. Wartości parametrów jakości i autentyczności przecierów i soków z polskiej marchwi. Pamiętnik Puławski 2009, 151(1), 315-325.
 • Szteke B.: Jakość i bezpieczeństwo żywności w pracach analityków żywności. Przem. Spoż. 2003, 57(2), 40
  Szteke B., Jędrzejczak R., Ręczajska W.: Zawartość żelaza i manganu w wybranych roślinach jadalnych. Roczn. PZH 2004, 55 supl., 21
 • Szteke B.: Monitoring of trace elements in edible plants. Pol. J. Environ. Stud. 2006,. 15(2a), 189-194
 • Szteke B., Jędrzejczak R., Ręczajska W.: Zależność pomiędzy zawartością makro i mikroelementów w ziemniakach. Bromatol. Chem. Toksykol. 2006, 39(3), 243-250
 • Szteke B., Jędrzejczak R., Ręczajska W. Wpływ niektórych czynników środowiskowych na zawartość metali w truskawkach. J. Elementol. 2006, 11(2), 213-222
 • Szteke B.: Criteria of evaluation of food elements analysis data. W: Mineral components in foods. Ed. Piotr Szefer, Jerome Nriagu. Florida: CRC Press, Boca Raton 2006, 53-70
 • Szterk A., Roszko M., Sosińska E., Derewiaka D., Lewicki P.P.: Chemical composition and oxidative stability of selected plant oils. J. Am. Oil Chem. Society 2010, 87, 637 645
 • Szterk A., Stefaniuk I., Waszkiewicz-Robak B., Roszko M.: Oxidative Stability of Lipids by Means of EPR Spectroscopy and chemiluminescence. J. Am. Oil Chem. Society, 2010 (online)
 • Szterk A., Stefaniuk I., Waszkiewicz-Robak B., Roszko M.: Oxidative stability of lipids by means of EPR spectroscopy an chemiluminescence. J. Am. Oil Soc., 2011, 88, 611-618
 • Szterk A., Roszko M., Małek K., Czerwonka M., Waszkiewicz-Robak B. Application of the SPE reversed phase HPLC/MS technique to determine vitamin B12 bio-active forms in beef, Meat Science 2012, 91, 4, 408-413
 • Szterk A., Roszko M, Malek K., Kurek M., Zbiec M., Waszkiewicz-Robak B. Profiles and concentrations of heterocyclic aromatic amines formed in beef during various heat treatments depend on the time of ripening and muscle type., Meat science, 2012, 92, 4, 587-95
 • Szterk A., Roszko M., Cybulski A. Determination of azaarenes in oils using the LC-APCI-MS/MS technique: New environmental toxicant in food oils, J. Sep. Sci. 2012, 35, 2858–2865
 • Szymczyk K., Malczewska M., Goszcz H.: Pestycydy benzimidazolowe w owocach krajowych i importowanych. Żyw. Człow. Metabol. 2003, 30(3/4), 1127-1131
 • Szymczyk K., Szteke B., Goszcz H.: Występowanie patuliny w krajowych sokach jabłkowych. Roczn. PZH 2004, 55(3), 255-260
  Wawrzyniak A., Szczepańska M., Hamułka J., Szymczyk K.: Ocena zawartości azotanów (V) i azotanów(III) w przedszkolnych racjach pokarmowych. Rocz. PZH 2008, 59(3), 273-281

Chcesz wiedzieć więcej?