tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS – PIB), z siedzibą w Warszawie; adres do korespondencji: 02-352 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, 22 606 36 00, fax: 22 849 04 26.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Ludwikiem Najdychorem na adres poczty elektronicznej ludwik.najdychor@ibprs.pl , tel. 606 172 990

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym;
 • realizacji zawartych umów;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest IBPRS – PIB.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych ;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  Z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

 

Szanowna Kandydatko / Szanowny Kandydacie

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określonego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że przetwarzamy podane przez Panią/Pana dane osobowe na zasadach opisanych poniżej.

1. Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, NIP: 525-000-82-64, REGON: 000053835, KRS: 0000126823, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, zwany „IBPRS – PIB” lub „Instytut”.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania

Inspektorem ochrony danych powołanym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest p. Ludwik Najdychor, e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 606 172 990.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Wszelkie udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.

Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu Pracy).

Pozostałe dane osobowe, które Pani/Pan zdecydował się nam przekazać w przesłanych dokumentach aplikacyjnych m.in. PESEL, wizerunek lub inne dodatkowe dane, przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Prawa kandydata

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt podany w pkt.2.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję, iż:

 1. W budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz na jego terenie prowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone w obiekcie i na jego terenie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, e-mail: ibprs@ibprs.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 4. Inspektorem ochrony danych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest Pan Ludwik Najdychor, e-mai: ludwik.najdychor@ibprs.pltel. 606 172 990.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem prywatności i godności osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętych monitoringiem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 pkt f  RODO).
 6. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia znajdującego się w obszarze objętych monitoringiem.
 7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych. Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Dostęp do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników Instytutu oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu.
 8. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu.
 9. Nagrania z monitoringu administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zaś po jego upływie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Instytutu.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją tej osoby.
 13. Nagrania z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.