tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Deklaracja dostępności IBPRS -PIB

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie  (w skrócie Instytut): zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-28
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, WORD, EXCEL nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23, zostały dostarczone przez podmioty zewnętrzne i Instytut ma obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Instytutu,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Instytutu,
  • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Jastrzębski.

E-mail: dostepnosc@ibprs.pl

Telefon: +48 22 606 38 66; +48 22 606 38 77; 22 606 37 31

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres: ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

E-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Telefon: +48 222 500 118

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozmieszczenie wejść do bydynku Instytutu IBPRS PIB

Dostępność architektoniczna

Siedziba centralna Instytutu:

W siedzibie Instytutu  jeden z pracowników  może pomóc w doprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do miejsca docelowego (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)

Budynek przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie
Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejścia główne do budynku  znajdują się na wysokim parterze – nie znajdują się na poziomie chodnika. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim należy skorzystać z jednego z dwóch bocznych wejść, które znajdują się na niskim parterze.
Wejście Nr 1 – z dziedzińca wewnętrznego. W tym wejściu niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną pochylnię dla wózków.
Wejście Nr 2 – z miejsca postojowego od strony zachodniej budynku  (przy magazynie – BUNKIER). To jest wejście bez przeszkód architektonicznych.
Na pozostałe kondygnacje z  niskiego parteru budynku niepełnosprawny może dostać się windami (przy obu ww. wejściach).

Na parterze (wysoki parter)  urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba centralna IBPRS-PIB. Mapa przystanków komunikacji miejskiej.

Dojazd:

Do głównej siedziby Instytutu przy ul. Rakowieckiej  można dojechać:
autobusami Nr 119 (przystanek Sanktuarium – Rakowiecka 06), Nr 130 (przystanek Rakowiecka Sanktuarium), lub
tramwajami Nr  1, 7, 9, 17, 25, 33, 41  (przystanek Kielecka 01 lub Kielecka 02, Rakowiecka-Sanktuarium 03, 04)
metrem, stacja Pole Mokotowskie – wyjście Rakowiecka

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie warszawskiego transportu miejskiego: https://www.wtp.waw.pl/

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
– nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Instytutu  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania  (w realizacji)
– nie jest możliwa  obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.