tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Działalność naukowo-badawcza:

Prowadzone prace badawcze i badawczo – rozwojowe ukierunkowane są głównie na wprowadzanie postępu naukowo-technicznego w przemyśle cukrowniczym. Obszary prac badawczych i wdrażane wyniki badań obejmują następujące dziedziny:

 • agrotechnikę i gospodarkę surowcową,

 • technikę i technologię przerobu buraków cukrowych na cukier,

 • analitykę cukrowniczą.

 • ochronę środowiska naturalnego,

W ramach agrotechniki i gospodarki surowcowej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • oceny wartości gospodarczej uprawianych odmian buraków cukrowych na podstawie doświadczeń łanowych, co w rezultacie prowadzi do eliminowania odmian mało przydatnych w polskich warunkach uprawowych,

 • bezpiecznej ekologicznie i efektywnej ochrony roślin na plantacjach w aspekcie zwalczania chwastów, chorób i szkodników buraków cukrowych,

 • aktywnej ochrony korzeni buraków cukrowych zmagazynowanych w kopcach przed grzybami kopcowymi.

W ramach techniki i technologii przetwarzania korzeni buraków cukrowych na cukier prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące zwłaszcza:

 • poprawnego i efektywnego przebiegu procesów jednostkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji i chemicznego oczyszczania soku surowego,

 • prognozowania wydajności cukru i melasu w oparciu o skład chemiczny surowca,

 • aktywności i skuteczności biobójczej środków stosowanych w procesie technologicznym oraz oceny wyrobów finalnych w aspekcie mikrobiologicznym,

 • wprowadzenia do produkcji nowych sortymentów cukru jak: cukier złocisty, syrop zinwertowany, cukier pełny, cukier kandyz, itp.

W ramach analityki cukrowniczej prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dotyczące głównie:

 • sprawdzania, testowania, wdrażania i upowszechniania metod analitycznych zatwierdzonych do stosowania przez ICUMSA w cukrowniach,

 • opracowania szybkich i doskonalszych metod analitycznych wykrywania i oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w wyrobach cukrowniczych,

 • precyzyjnego określania w wyrobach cukrowniczych ilości pozostałych środków chemicznych (lub substratów) stosowanych w procesie technologicznym produkcji cukru.

W ramach ochrony środowiska naturalnego prowadzone są badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe dotyczące przede wszystkim:

 • racjonalnego gospodarowania zasobami świeżej wody, w tym technologii międzyoperacyjnego uzdatniania wód recyrkulowanych w obiegach zamkniętych, umożliwiających ich wielokrotne wykorzystanie i wydatne ograniczenie zużycia świeżej wody,

 • biotechnologii efektywnego oczyszczania ścieków cukrowniczych, uwzględniających eliminację zanieczyszczeń podstawowych i eutroficznych,

 • oceny ekologicznych zagrożeń wynikających ze stosowania preparatów biobójczych wraz z opracowywaniem wytycznych dot. bezpiecznego dla środowiska stosowania tych środków,

 • sposobów zminimalizowania niekorzystnego wpływu cukrowni na jakość powietrza atmosferycznego,

 • sposobów racjonalizowania gospodarki odpadowej.

 • sposobów przetwarzania wysokoobciążonych ścieków i odpadów organicznych na biogaz

Chcesz wiedzieć więcej?