tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Działalność wdrożeniowa

W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono do praktyki przemysłowej wiele nowych rozwiązań, a między innymi:

WDROŻENIA W ZAKRESIE AGROTECHNIKI I GOSPODARKI SUROWCOWEJ

 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych herbicydami
 • Zastosowanie metody kropelkowej do ochrony plantacji buraczanych przed szkodnikami
 • Zastosowanie fungicydów do zwalczania mączniaka prawdziwego na plantacjach buraczanych
 • Zastosowanie preparatu Rovral 50 WP do zwlaczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zastosowanie insektycydów Furadan 35 ST, Diafuran 35 ST i Promet 666 SCO do zaprawiania nasion buraków cukrowych
 • Zwalczanie rocznych traw w uprawie buraków cukrowych preparatami
 • Zastosowanie sytemu organizacyjnego produkcji buraków cukrowych zapewniającego sterowanie ich jakością
 • Zastosowanie preparatu Sumilex 50 WP do zwalczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego przechowywania buraków cukrowych
 • Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie buraków cukrowych metodą dawek dzielonych
 • Zwalczanie perzu właściwego oraz rocznych traw graminicydami nalistnymi, stosowanymi metodą dawek dzielonych w uprawie buraka cukrowego
 • Dolistne stosowanie płynnych nawozów azotowych w uprawie buraków cukrowych
 • Zastosowanie na plantacjach buraczanych biostymulatorów Bioalgeen S-90
  i Crop-Giant celem podwyższenia plonów i jakości surowca
 • Zastosowanie na plantacjach nowoczesnych metod produkcji buraków cukrowych oraz udoskonalenie metod przechowywania surowca
 • Zastosowanie mieszaniny fungicydów, inhibitorów wzrostu i polimerów do ograniczenia strat w burakach cukrowych podczas ich długookresowego przechowywania
 • Badanie wpływu biostymulatora Asahi SL na plon buraka cukrowego i jakość surowca

 

WDROŻENIA W ZAKRESIE TECHNIKI I TECHNOLOGII PRZEROBU BURAKÓW CUKROWYCH

 • Doskonalenie metod produkcji buraków cukrowych i ich przerobu celem zmniejszenia ilości melasu
 • Zastosowanie metody węglanocukrzanowej do oddzielania niecukrów z soków cukrowniczych
 • Wprowadzenie zmian procesowo – aparaturowych w defekacji wstępnej i defekosaturacji
 • Zastosowanie prototypowego pionowego defekatora wstępnego do usprawnienia procesu nawapniania wstępnego
 • Zastosowanie włókniny biobójczej do filtracji powietrza w czerpni oraz lamp UV na produktowni w celu obniżenia zakażenia powietrza wprowadzanego do produktowni i poprawy jakości mikrobiologicznej cukru
 • Zastosowanie wzorcowych sposobów prowadzenia procesów jednostkowych zapewniających minimalny przyrost zabarwienia roztworów cukrowych w produktowni w zakresie racjonalnego stopnia intensyfikowania przebiegu procesów w celu zminimalizowania ilości prekursorów tworzących substancje barwne

 

WDROŻENIA W ZAKRESIE ANALITYKI CUKROWNICZEJ

 • Zastosowanie metody enzymatycznego oznaczania kwasu mlekowego w sokach i melasie
 • Zastosowanie „TESTU POLSKIEGO” do kontroli stopnia wyczerpania melasu
 • Eliminacja związków ołowiu z roztworów klarujących, stosowanych przy polarymetrycznym oznaczaniu zawartości cukru w burakach i sokach cukrowniczych
 • Wykorzystanie metody ekstrakcji ciecz-ciało stałe do oznaczania metali ciężkich w cukrze i półproduktach cukrowniczych
 • Zastosowanie spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni NIR do oznaczania zawartości rafinozy w sokach rzadkich i melasach
 • Zastosowanie metody pianowej do oznaczania zawartości saponin w cukrze białym

WDROŻENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Zastosowanie nowej, wysokoefektywnej metody biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych z wykorzystaniem fermentacji metanowej i osadu czynnego1989wrocław
 • Wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji ścieków cukrowniczych do wytwarzania energii elektrycznej
 • Zastosowanie syntetycznego środka biobójczego produkcji krajowej – Chloraminy B do dezynfekcji wód obiegu spławiakowego
 • Zastosowanie preparatu biologicznego Bioalgeen K-20 do uzdatniania ścieków mechanicznie oczyszczonych przed skierowaniem ich do oczyszczalni biologicznej
 • Doskonalenie procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych z zastosowaniem metody intensywnej fermentacji metanowej.
 • Usuwanie związków biogennych ze ścieków cukrowniczych z zastosowaniem procesów biologicznej denitryfikacji i defosfatacji
 • Zastosowanie nowej technologii biologicznego oczyszczania ścieków cukrowniczych, zapewniającej skuteczną eliminację związków biogennych
 • Hodowla glonów Chlorella do intensyfikacji procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych
 • Nowy sposób oczyszczania ścieków cukrowniczych w zbiorniku akumulacyjnym z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Wykorzystanie w cukrowni ścieków biologicznie oczyszczonych zamiast świeżej wody powierzchniowej
 • Wykorzystanie w obiegu spławiakowo-płuczkowym ścieków oczyszczonych biologicznie
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem procesu fermentacji metanowej do intensyfikacji beztlenowej redukcji zanieczyszczeń
 • Intensyfikacja oczyszczania ścieków zmagazynowanych na polach filtracyjnych z wykorzystaniem glonów Chlorella
 • Sposób szybkiego uruchamiania fermentora ścieków cukrowniczych
 • Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków cukrowni w zakresie usprawnienia procesu usuwania związków azotu

Chcesz wiedzieć więcej?