tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Technologii Fermentacji

zatrudni osobę na stanowisku

ADIUNKTA

 

Miejsce zatrudnienia: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Fermentacji

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata/kandydatki:

 • Realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej
  i projektów zewnętrznych, a także udział w działaniach wdrożeniowych;
 • Inicjowanie badań, przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych;
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań;
 • Udział we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, w tym zakładami przemysłu rolno-spożywczego, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, uczestnictwo w badaniach zleconych;
 • Udział we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym przemysłem rolno-spożywczym, realizacja projektów badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniami;
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii dla zakładów przemysłu spożywczego, inspekcji kontrolujących i organów rządowych;

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi/kandydatce:

 • Stopień doktora, w dziedzinie/dyscyplinie nauk rolniczych, technologii żywności, biologii, chemii
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań dotyczących właściwości mikroorganizmów i ich wykorzystania m.in. w produkcji żywności i pasz,  procesów fermentacyjnych,  zagospodarowania surowców odpadowych do wytwarzania biogazu,  
 • Co najmniej 5 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym co najmniej jedna  w czasopiśmie posiadającym współczynnik IF z autorstwem na pierwszym miejscu, sumaryczny współczynnik IF dla całego dorobku kandydata nie niższy niż 20,
 • Udział min. w 1 projekcie badawczym,
 • Staż naukowy
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii, technologii żywności i żywienia, ewentualnie biologii molekularnej, chemii, biotechnologii lub pokrewne,
 • Doświadczenie w składaniu i realizacji projektów badawczych (np. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską  itp.
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. Przebieg pracy zawodowej (c.v.).
 3. Wykaz dorobku naukowego
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata, że IBPRS-PIB będzie podstawowym miejscem pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Tryb składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Fermentacji IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać/przesyłać do 05.01.2023 r.

 

 

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
tel. +48 22 606 36 87

kadry@ibprs.pl