tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko:

ADIUNKTA

Miejsce zatrudnienia: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie projektów badawczych, ubieganie się o granty,
 • Realizacja prac naukowo-badawczych
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań.
 • Udział w realizacji działalności laboratoryjnej
 • Inicjowanie nowych kierunków badawczych.

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • co najmniej stopień doktora nauk rolniczych lub pokrewnych;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie instrumentalnej analizy żywności, badań żywności, chemii żywności, toksykologii żywności lub podobny.
 • dorobek naukowy: co najmniej 10 publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie JCR;
 • dobrej znajomości teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze: technologii żywności oraz bezpieczeństwa żywności
 • znajomość procedur i doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • opinia promotora/kierownika (samodzielnego pracownika naukowego) stwierdzająca uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. Przebieg pracy zawodowej (c.v.).
 3. Wykaz dorobku naukowego
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata, że IBPRS-PIB będzie podstawowym miejscem pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Tryb składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134). Dokumenty można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@ibprs.pl.

Termin składania dokumentów:

Do 20.05.2024 r.

Institute of Agricultural and Food Biotechnology – State Research Institute

will hire a person for a position :

ASSISTANT PROFESSOR

Place of employment: 

Prof Waclaw Dabrowski, Institute of Agricultural and Food Biotechnology – State Research Institute, Department of Food Safety and Chemical Analysis, 36 Rakowiecka str., 02-532 Warsaw, Poland

Scope of duties:

 • Preparing of scientific projects, applying for grants,
 • Carrying out scientific and research work
 • Publication of research results in journals from the JCR list, patenting of developed solutions.
 • Participation in implementation of laboratory activities
 • Initiating new research goals and directions

Scope of requirements for the candidate:

 • PhD degree in agricultural and related sciences
 • documented scientific achievements in the field of instrumental food analysis, food research, food chemistry, food toxicology or similar.
 • scientific achievements: at least 10 publications in journals included in the JCR database;
 • good theoretical and practical knowledge in the area of: food technology and food safety
 • knowledge of procedures and experience in preparing and submitting research projects;
 • experience in implementing research projects
 • experience in scientific and research work;
 • good knowledge of Polish and English, spoken and written;
 • opinion of the supervisor/manager (independent researcher) confirming talent and passion for scientific work.

List of required documents:

 1. Application for employment addressed to the Director of the Institute (letter of intent),
 2. Professional work history (c.v.).
 3. List of scientific achievements
 4. Certified copies of documents confirming professional qualifications.
 5. Candidate’s declaration that IBPRS-PIB will be the primary place of work.
 6. Candidate’s declaration of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition procedure.

Procedure for submitting documents:

The documents should be sent via post or submitted in closed envelopes with the annotation „Competition for the position of assistant at the Department of Food Safety and Chemical Analysis IBPRS-PIB” at the secretary’s office of the Institute of Agricultural and Food Biotechnology, address ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warsaw, Poland (1st floor, room 134). Documents might be also submitted via email to kadry@ibprs.pl.

Dedline for submitting documents:

Until 20.05.2024 r.