tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko:

ADIUNKTA

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych, Starołęcka 40, 60-687 Poznań.

 Zakres zadań dla kandydata:

 • Realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej i projektów zewnętrznych,
 • Inicjowanie nowych kierunków badawczych,
 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych,
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań,
 • Uczestnictwo w badaniach zleconych,
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii dla zakładów przemysłu spożywczego, inspekcji kontrolujących i organów rządowych.

 

 Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • stopień doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub towaroznawstwo lub innej umożliwiającej efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie zainteresowań zakładu,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań właściwości technologicznych i żywieniowych hydrokoloidów w tym skrobi naturalnych i modyfikowanych oraz właściwości reologicznych i strukturalnych hydrokoloidów oraz możliwości ich zastosowania w produkcji żywności w celu poprawy jakości żywieniowej i zdrowotnej produktów spożywczych;
 • dorobek naukowy: co najmniej 10 publikacji w czasopismach posiadających IF znajdujących się w bazie JCR oraz sumaryczny współczynnik IF nie niższy niż 45;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań aplikacyjnych w postaci min. 1 zgłoszenia patentu krajowego lub zagranicznego;
 • dobra znajomość teoretyczna i praktyczna wiedzy w obszarze: technologii żywności, w szczególności modyfikacji skrobi, znajomość technik analiz fizykochemicznych produktów skrobiowych w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 • doświadczenie w pracy komitetów konferencji naukowych;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (potwierdzone certyfikatem na poziomie co najmniej B2) w mowie i piśmie;

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. przebieg pracy zawodowej (cv),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 7. opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta  w Zakładzie Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania ofert:

do 16.11.2023 r.