tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Film video prezentujący Projekt:

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Numer projektu (wniosku): POIS.01.03.01-00-0064/17

Beneficjent: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Adres siedziby Beneficjenta: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Okres realizacji projektu: IV kwartał 2019 – II kwartał 2021

Całkowita wartość Projektu: 3 137 225,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 231 204,41 zł

Ogłoszenie Projektu

W dniu  30.04.2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie pomiędzy Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego” w ramach poddziałania 1.3.1, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0064/17
Wartość projektu: 3 137 225,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 231 204,41 zł

Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Bydgoszczy i w Warszawie. Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemu niskiej efektywności energetycznej budynków objętych Projektem. Obecnie eksploatacja budynków wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji z emisją substancji szkodliwych do środowiska.

Cele, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz:

– zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków Instytutu, dzięki oszczędności energii elektrycznej i cieplnej;
– zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, potrzebnej do ogrzewania infrastruktury Instytutu;
– wzrost czystości powietrza w otoczeniu budynków, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych;
– poprawa jakości korzystania z infrastruktury publicznej – poprawa komfortu pracy i przebywania w budynku.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego POIiŚ – Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej, a w szczególności do osiągnięcia celu tematycznego 4.: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie redukcja zużycia energii końcowej.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników przewidzianych w poddziałaniu 1.3.1 takich jak:
– Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
– Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
– Zmniejszenie zużycia energii końcowej
– Oszczędność energii elektrycznej
– Oszczędność energii cieplnej
– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
– Zwiększenie liczby zmodernizowanych źródeł ciepła
– Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków
– Zwieszenie powierzchnia użytkowej budynków poddanych termomodernizacji

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020.

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0064/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”  (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0064/17 z dnia 30 kwietnia 2019 roku) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1, i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par. 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i  nadużyciach można powiadamiać poprzez:

 1. adres e- mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
 2. formularz elektroniczny:https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynków niesie za sobą wiele korzyści. Niewątpliwym atutem jest zwiększenie efektywności energetycznej, a co za tym idzie, niższe koszty utrzymywania budynku, wsparcie ochrony środowiska naturalnego, wzrost czystości powietrza oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego.
Projekt Termomodernizacji dwóch budynków Instytutu został realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji dwóch budynków:

 1. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie
 2. Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

Wszelkie prace w ramach Projektu miały doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej budynków należących do Wnioskodawcy. Realizacja Projektu doprowadziła do spełnienia wszystkich zakładanych celów i wskaźników. co ma z kolei doprowadzić do zniwelowania istniejących obecnie problemów. Kluczowe wskaźniki jakie udało się osiągnąć w zrealizowanym projekcie to:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 2
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 2 531,1
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 1
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]: 0,02

Wskaźniki rezultatu:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) [kWh/rok]: 838 475
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok]: 3018,51
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok]: 2071,71
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 89,50
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 1 682,43
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) [Tony równoważnika CO2/rok] 184,35

Ponadto, dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynków instytutu udało się wyeliminować:

 • niekorzystny wizerunek budynków,
 • zbyt wysokie koszty utrzymania i eksploatacji budynków,
 • niski komfort przebywania w budynkach oraz otoczenia, w którym są zlokalizowane.

REALIZACJA

Powyższe cele zostały osiągnięte dzięki robotom budowlanym w zakresie:

1. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie

Poniżej przedstawiono budynek przed głęboką termomodernizacją obiektu. Zdjęć dokonano na etapie przygotowawczym podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
Przewidziano następujące roboty budowlane mające za zadanie osiągnięcie wymaganych wskaźników dofinansowania:

 • Ocieplenie dachów, stropodachów i stropów;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Wymiana stolarki drzwiowej;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED wraz montażem systemu zarządzania energią w postaci czujek ruchu;
 • Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej;

Pod koniec kwietnia 2021 udało się podpisać protokół końcowy Inwestycji. Poniżej przedstawiono krótki film po zakończeniu realizacji robót: [ video ]

2. Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

Poniżej przedstawiono budynek przed głęboką termomodernizacją obiektu. Zdjęć dokonano na etapie przygotowawczym podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
Przewidziano następujące roboty budowlane mające za zadanie osiągnięcie wymaganych wskaźników dofinansowania:

 • Ocieplenie dachu;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Wymiana stolarki drzwiowej;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
 • Wymiana źródła ciepła;
 • Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED wraz montażem systemu zarządzania energią w postaci czujek ruchu;
 • Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej;

Pod koniec kwietnia 2021 udało się podpisać protokół końcowy Inwestycji a poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia po zakończeniu realizacji robót:

PODSUMOWANIE

W wyniku powyżej wymienionych działań osiągnięto zakładane cele dofinansowania. Termomodernizacja budynków Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej i pierwotnej dla budynków, zapewnieni zwiększenie komfortu użytkowania, przyczyni się produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wpłynie pozytywnie pod względem wizerunkowym samego Instytutu. Ponadto projekt spowoduje oszczędności ekonomiczne, które Instytut będzie mógł przeznaczyć na inne cele niż utrzymanie i eksploatacja budynków co z kolei może przyczynić się do osiągnięcia kolejnych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie prac badawczych i naukowych.