tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu  30.04.2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie pomiędzy Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego” w ramach poddziałania 1.3.1, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0064/17

Wartość projektu: 3 137 225,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 231 204,41 zł

 

Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Bydgoszczy i w Warszawie. Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemu niskiej efektywności energetycznej budynków objętych Projektem. Obecnie eksploatacja budynków wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji z emisją substancji szkodliwych do środowiska.

 

Cele, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz:

– zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków Instytutu, dzięki oszczędności energii elektrycznej i cieplnej;

– zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, potrzebnej do ogrzewania infrastruktury Instytutu;

– wzrost czystości powietrza w otoczeniu budynków, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych;

– poprawa jakości korzystania z infrastruktury publicznej – poprawa komfortu pracy i przebywania w budynku.

 

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego POIiŚ – Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej, a w szczególności do osiągnięcia celu tematycznego 4.: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie redukcja zużycia energii końcowej.

 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników przewidzianych w poddziałaniu 1.3.1 takich jak:

– Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

– Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej

– Oszczędność energii elektrycznej

– Oszczędność energii cieplnej

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

– Zwiększenie liczby zmodernizowanych źródeł ciepła

– Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków

– Zwieszenie powierzchnia użytkowej budynków poddanych termomodernizacji

 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020.

 

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0064/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”  (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0064/17 z dnia 30 kwietnia 2019 roku) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1, i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par. 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i  nadużyciach można powiadamiać poprzez:

  1. adres e- mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. formularz elektroniczny:https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC