tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Państwowy Instytut Badawczy
 

zatrudni osobę na stanowisko:

ASYSTENTA

Miejsce zatrudnienia: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Jubilerska 4, 04-190 Warszawa.

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych.
 • realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej
  i projektów zewnętrznych.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie opracowanych rozwiązań.
 • Uczestnictwo w badaniach zleconych, organizowanie konferencji i konkursów w Zakładzie.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinia dla zakładów przemysłu spożywczego, inspekcji kontrolujących i organów rządowych.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • Wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad możliwością zastosowania wybranych drobnoustrojów, w tym bakterii fermentacji mlekowej w  przetwarzaniu mięsa w celu poprawy jakości surowców i produktów oraz wydłużenia ich trwałości w postaci, co najmniej 3 publikacji w czasopismach posiadających IF znajdujących się w bazie JCR gdzie kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym oraz sumaryczny współczynnik IF dla całego dorobku kandydata nie niższy niż 8.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań aplikacyjnych w postaci min. 1 patentu krajowego lub zagranicznego.
 • Dobra znajomości teoretycznej i praktyczna w obszarze technologii żywności, w tym przetwarzania mięsa.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w przynajmniej 2 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych).
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca predyspozycje do pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. Przebieg pracy zawodowej (c.v.).
 3. Wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego.
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Tryb składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko asystenta  w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania dokumentów:

Do 27.11.2022

Termin ogłoszenia wyników konkursu: