tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA

 

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych;
 • realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie wynalazków;

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • dyplom magistra w dziedzinie nauk o żywności, inżynierii lub pokrewnych;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie inżynierii i technologii żywności;
 • dorobek naukowy w postaci opublikowanych co najmniej 5 artykułów naukowych wymienionych na liście JCR, których łączny IF wynosi minimum 50.;
 • doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych;
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w zagranicznych ośrodkach naukowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca predyspozycje do pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. przebieg pracy zawodowej (c.v.),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (w przypadku kandydatów z krajów z którymi RP podpisało umowę o wzajemnej uznawalności dyplomów informację potwierdzającą ważność dyplomu; w przypadku pozostałych krajów wymagana nostryfikacja)
 5. oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko asystenta  w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134) do dnia 15.03.2023 r.

————–

 

Place of employment:

Prof. Wacław Dąbrowski Institute of Agricultural and Food Biotechnology – State Research Institute, Department of Fruit and Vegetable Product Technology, Rakowiecka 36, 02-532 Warsaw.

 

Scope of tasks for the candidate:

 • Preparing applications and applying for funding for scientific projects;
 • implementation of scientific and research works in the field of statutory activity and projects financed from external sources;
 • Publication of research results in journals from the JCR list, patenting;

 

Scope of requirements for the candidate:

 • Master’s degree in food science, engineering or related;
 • documented scientific achievements in the field of food engineering and/or technology;
 • scientific achievements in the form of published at least 5 scientific articles listed on the JCR list, with a total IF of at least 50;
 • experience in implementing international research projects;
 • experience in scientific and research work in foreign research centers;
 • good knowledge of English in speech and writing;
 • opinion of an independent researcher stating predispositions for scientific work.

 

List of required documents:

 1. application for employment addressed to the Director of the Institute (letter of intent),
 2. CV,
 3. list of scientific and implementation achievements,
 4. copies of documents confirming professional qualifications (in the case of candidates from countries with which Poland has signed an agreement on mutual recognition of diplomas, information confirming the validity of the diploma; in the case of other countries, nostrification is required)
 5. candidate’s statement that IBPRS will be the primary place of work,
 6. candidate’s declaration of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition procedure.

 

How to apply?

Documents should be sent or submitted in closed envelopes with the annotation „Competition for the position of assistant in the Department of Processing Fruit and Vegetables IBPRS-PIB” in the secretariat of the prof. Wacław Dąbrowski Institute of Agricultural and Food Biotechnology – State Research Institute, address: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warsaw (first floor, room 134) until 15 of March 2023.