tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 

zatrudni osobę na stanowisko:

Profesora 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Kierowanie zespołami badawczymi.
 • Realizacja prac badawczych.
 • Dbałość o rozwój i kształcenie kadry naukowej Instytutu.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym w szczególności zakładami przemysłowymi w zakresie realizacji badań, ekspertyz, usług analitycznych oraz projektów badawczo – rozwojowych.
 • Aktywna działalność ukierunkowana na poszukiwanie nowych klientów.
 • Przygotowanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów badawczych.
 • Propagowanie osiągnięć Instytutu na forum społecznym i gospodarczym.
 • Udział w inicjatywach naukowych Instytutu.
 • Współpraca z innymi zakładami i działami Instytutu.
 • Utrzymywanie i doskonalenie w jednostce organizacyjnej systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Wykonywanie innych poleceń Dyrekcji, zgodnie z powierzonym stanowiskiem i funkcją.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • Znajomość problematyki funkcjonowania podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Komunikatywność i umiejętność kierowania i pracy w zespole ludzkim.
 • Tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych lub ścisłych.
 • Udokumentowany i rozpoznawalny dorobek naukowy w szeroko rozumianym zakresie działalności badawczej IBPRS-PIB. W szczególności h-index wg bazy danych SCOPUS > 30.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne.
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. życiorys z uwzględnieniem przebieg pracy zawodowej (C.V.),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w innych podmiotach,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Profesora” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania ofert:
do 30.11.2023 r.