tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Nazwa projektu: „Platforma żywnościowa”

 

Nr umowy: GOSPOSTRATEG1/285521/2/NCBR/2018

Nazwa Beneficjenta: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 11 070 205,00 PLN

Wartość dofinansowania: 11 070 205,00 PLN

Strona internetowa: http://platformazywnosciowa.com.pl/

Konsorcjum w składzie:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Lider Konsorcjum

2. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut Badawczy

3. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 

Zespół osób odpowiedzialnych i koordynujących realizację projektu w IBPRS:

Nadzór naukowy nad projektem: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS tel. (22) 606 36 77, e-mail: marek.roszko@ibprs.pl

Koordynator projektu: dr inż. Sylwia Skąpska tel. (22) 606 36 30, e-mail: sylwia.skapska@ibprs.pl

Obsługa formalna i finansowa: mgr Justyna Ruszczak tel. (22) 606 36 66, e-mail: justyna.ruszczak@ibprs.pl

 

Streszczenie projektu:

– w języku polskim:

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających uruchomienie, przez podmioty prowadzące na rynku polskim działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, towarami giełdowymi, elektronicznej platformy obrotu (platforma żywnościowa). W pierwszym etapie platforma będzie działać w formule rynku spot, którego pilotażowe uruchomienie dla wybranego produktu rolnego nastąpi w ramach niniejszego projektu. Następnie, w kolejnym etapie rozwoju platformy żywnościowej, dodany zostanie komplementarny rynek terminowy. Platforma żywnościowa umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, co pozwoli na tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. Uruchomienie Platformy żywnościowej, w oparciu o rozwiązania ICT, umożliwi podmiotom, polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), wykorzystać w pełni ich potencjał i możliwości poprzez oferowanie polskich produktów na rynkach UE oraz rynkach poza unijnych. Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora rolno-spożywczego, w tym poprawa ich dochodowości, przejrzysty podział wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności oparty na zasadzie partnerstwa. Sprzyjać to będzie tworzeniu nowych łańcuchów wartości i sieciowaniu podmiotów.

– w języku angielskim:

The purpose of the project is to develop solutions for launching an electronic trading platform (food platform) by entities operating on the Polish market and trading in financial instruments, exchange commodities. In the first stage, the food platform will be operated on the spot market and the test of the food platform for the selected agri product will take place within the framework of this project. Then, in the next stage of food platform development, a futures market will be added as a complementary tool. The food platform will enable the supply of domestic agri-food products to be concentrated, which will allow the creation of large, homogeneous batches and the limitation of transaction costs and commercial risk, including price risk, on the basis of the standardized contracts and products. The launch of the food platform, based on ICT solutions, will enable entities, Polish small and medium-sized enterprises (SMEs), to take full advantage of their potential and opportunities by offering Polish products on EU and non-EU markets. The basic premise of the project is to increase the competitiveness of the agri-food sector entities, including the improvement of their profitability, a clear breakdown of added value in the food supply chain, based on the application of the partnership principle. This will foster the development of new value chains and networking of entities.