tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko:

ASYSTENTA

 

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Przygotowywanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów naukowych;
 • realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej
  i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Publikacja wyników badań w czasopismach z listy JCR, patentowanie wynalazków;

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • dyplom doktora w jednej z dziedzin nauk chemicznych, medycznych, nauk o zdrowiu lub pokrewnych;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań metabolomicznych z wykorzystaniem spektroskopii mas i technik chromatograficznych;
 • dorobek naukowy w postaci opublikowanych co najmniej 5 artykułów naukowych wymienionych na liście JCR;
 • znajomość procedur i doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w zagranicznych ośrodkach naukowych;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. przebieg pracy zawodowej (c.v.),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko adiunkta  w Zakładzie Bezpieczeństwa i Analizy Żywności IBPRS-PIB” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania ofert:

do 11 sierpnia 2022 r.