tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
PRELUDIUM 11

Nazwa projektu:
„Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym”

Nr projektu:
UMO-2016/21/N/NZ9/03442

Kierownik projektu:
dr inż. Łukasz Woźniak

Termin realizacji:
28.02.2017-22.12.2019

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
95 200 ZŁ

Całkowity koszt inwestycji:
95 200 ZŁ

Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Zgodnie z założeniami poczynionymi podczas przygotowywania wniosku realizacja projektu powiązana miała być z osiągnięciem jednego celu głównego oraz kilku celów szczegółowych. Przyznane środki finansowe umożliwiły realizację wszystkich zaplanowanych prac a także niewielkie rozszerzenie zakresu badań, które podyktowane było wstępnymi wynikami badań, zapoznaniem z ukazującymi się w trakcie realizacji projektu publikacjami oraz konsultacjami z naukowcami zaangażowanymi w realizację projektu w charakterze współautorów. Głównym celem pracy była weryfikacja hipotezy mówiącej, że substancje obecne w woskach kutykularnych owoców wykazują własności bioaktywne i mogą być zastosowane w prewencji oraz terapii różnych schorzeń. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanych surowcach występowały związki terpenowe charakteryzujące się własnościami antyoksydacyjnymi oraz przeciwzapalnymi. Doniesienia literaturowe dotyczące zidentyfikowanych związków opisują szereg innych własności, których ocena nie należała do zakresu prac (między innymi: własności antybakteryjne, indukcja apoptozy komórek rakowych czy obniżanie stężenia cholesterolu we krwi). Uwzględniając powyższe fakty można stwierdzić, że związki terpenowe obecne w woskach kutykularnych posiadają potencjał do zastosowania w prewencji i terapii.

Wśród najważniejszych osiągnięć realizowanego projektu wymienić można:

• określenie jakościowego i ilościowego profilu związków triterpenowych występujących w liściach i owocach rodzimych polskich owoców;
• zbadanie zmian zawartości wyżej wymienionych związków podczas sezonu wegetacyjnego na przykładzie kilku wybranych gatunków;
• określenie własności antyoksydacyjnych zidentyfikowanych związków oraz uzyskanych ekstraktów z użyciem testów in vitro bazujących na zmiataniu wolnych rodników;
• zbadanie własności przeciwzapalnych zidentyfikowanych związków oraz uzyskanych ekstraktów bazując na inhibicji enzymów odpowiedzialnych za powstawanie stanów zapalnych w organizmie człowieka;
• określenie założeń i stworzenie nowego testu określającego własności antyoksydacyjne; stworzona metoda bazuje na określaniu ilościowym procesów utleniania zachodzących w komórkach drożdży, co pozwala na uzyskaniu wyników mających większe przełożenie na procesy zachodzące w organizmie człowieka przy jednoczesnym zapewnieniu prostoty i stosunkowo niskiej ceny analizy;
• prezentację wyników badań podczas czterech konferencji naukowych;
• zebranie wyników, które będą podstawą stworzenia 4-5 publikacji z listy JCR (w przygotowaniu).

Opis działań popularyzatorskich:

– Udział w X Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce, warzywa, grzyby – innowacje w surowcach i przetwórstwie”, 25-26.05.2017, Nieborów, na której zaprezentowano plakat pt. „Badanie składu i własności związków występujących w woskach okrywających liście i owoce borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.”. Autorzy: Woźniak Ł., Skąpska S., Szakiel A., Pączkowski C. – Udział w 20th ISANH International Conference on Oxidative Stress, Redox Homeostasis & Antioxidants; 25-26.06.2018 w Paryżu, na której zaprezentowano plakat pt.: „A novel approach to the estimation of antioxidant capacity: screening of proteins modified by 4-hydroxynonenal in yeast cell model”. Autor: Woźniak Ł. – Udział w 3rd International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, 25-30.08.2019 w Kunming (Chiny), na której przedstawiono prezentację ustną pt.: „A novel yeast-based approach to an evaluation of antioxidative activity of natural compounds and plant extracts”. Autor: Woźniak Ł. – Udział w XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 03-04.07.2019 w Łodzi, na której przedstawiono plakat pt.: „Pomiar potencjały antyoksydacyjnego z wykorzystaniem komórek drożdży”. Autor: Woźniak Ł.