tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Ochrona patentowa wynalazku

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowyc

Tytuł projektu:

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowyc

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Zakład Technologii Fermentacji – jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt jest klasyfikowany w osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w działaniu 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe oraz należy do poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji projektu:10.2012 – 06.2015

Całkowity koszt projektu: 231 628,00 PLN, w tym dofinansowanie – 206 650,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest krajowa i międzynarodowa ochrona praw własności do wynalazku „Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych” oraz przeniesienie wyników prac badawczo-rozwojowych do sektora rolnego.

Projekt przyczyni się do zwiększenia roli nauki w gospodarce przez wdrożenie w przedsiębiorstwach rolnych wynalazku, będącego wynikiem badań B+R Instytutu, zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw rolnych w zakresie metod produkcji pasz i kiszonek stanowiących surowce dla produkcji biopaliw i biogazu.

Realizacja celów szczegółowych projektu:
– zgłoszenie wynalazków w UP RP, następnie dokonanie ich zgłoszenia w trybie PCT,
– walidacja patentu europejskiego w wybranych krajach,
– zgłoszenie wynalazku w ramach fazy krajowej PCT w USA,
– promocja wynalazku w kraju i za granicą,
– działania zmierzające do nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami.

Cele jakościowe: kiszonki wytworzone z roślin wysokoskrobiowych z dodatkiem wieloskładnikowego preparatu, zawierającego nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizowania 1,2-propanodiolu, charakteryzują się trwałością cech technologicznych i wysoką stabilnością tlenową. Istnieje zatem możliwość ich wykorzystywania na cele paszowe lub przemysłowe w dowolnym dla rolników okresie czasu.

Opis projektu

Projekt dotyczy uzyskania w Polsce i zagranicą ochrony patentowej wynalazku, z priorytetowej dla polskiego rolnictwa i przemysłu energetycznego grupy bio-, co jest powiązane z zastosowaniem biotechnologii do przedłużenia trwałości kiszonek z roślin wysokoskrobiowych z przeznaczeniem na paszę i do produkcji biopaliw.

Aktualny jest problem stabilności kiszonek z roślin wysokoskrobiowych a szczególnie z kukurydzy. Kukurydza z uwagi na wysoką zawartość cukrów zakisza się bardzo łatwo, ale pomimo stosowania preparatów bakteryjnych, dostępnych obecnie na rynku, kiszonki po otwarciu silosów są często niestabilne.W wyniku wtórnej fermentacji tlenowej, porażone pleśniami i bakteriami potencjalnie patogennymi kiszonki i nie nadają się do żywienia krów mlecznych.

Wieloskładnikowy preparat zawiera szczepy bakterii fermentacji tlenowej izolowane ze środowiska naturalnego, które charakteryzują się statusem GRAS, działaniem probiotycznym w przewodzie pokarmowym zwierząt, powodując wzrost odporności zwierząt na stres i choroby. Ponadto wyselekcjonowane szczepy bakterii fermentacji mlekowej hamują rozwój mikroorganizmów tlenowych, w tym rozwój pleśni toksynotwórczych oraz bakterii patogennych: z rodzaju Salmonella sp., Listeria sp. i z gatunków: Escherichia coli i Clostridium perfringens. Stwierdzono że pod wpływem działania preparatu można uzyskać pozytywne wyniki dekontaminacji pasz skażonych aflatoksyną B1 i ochratoksyną A. Z tego względu upowszechnienie stosowania nowego preparatu będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, a zatem na zrównoważony rozwój rolnictwa, a zwłaszcza ekologicznego.

Drugim kierunkiem wykorzystania roślin wysokoskrobiowych jak zboża, w tym kukurydza, jest wytwarzanie kiszonek przeznaczonych do produkcji biopaliw płynnych i gazowych. W technologii produkcji biopaliw ważny jest koszt surowca i koszt jego przechowywania. Zastosowanie procesu kiszenia wilgotnego ziarna kukurydzy w miejsce suszenia, które stanowi 40 % kosztów produkcji ziarna, obniża w istotny sposób koszty produkcji alkoholu paliwowego. Kiszonki wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, z dodatkiem wieloskładnikowego preparatu zawierającego nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizowania 1,2-propanodiolu, czyli syntezy związków zapewniających trwałość cech technologicznych i stabilność tlenową, mogą być wykorzystywane do produkcji biopaliw w dowolnym okresie czasu. W kryteriach zrównoważonego rozwoju rolnictwa zawarta jest promocja produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych, w powiązaniu z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 45 %, co zostało określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23.04.2009.

Wykorzystanie wynalazku w praktyce jest ważne w wymiarze społecznym i spełnia oczekiwania producentów ekologicznej żywności. Pasze w niesprzyjających warunkach klimatycznych już w czasie zbioru mogą być porażone mikroorganizmami patogennymi i pleśniami, a w następstwie rozwoju pleśni skażone są często mikotoksynami. Na podstawie analizy rynku rolnego można ocenić, że preparat przedłużający trwałość cech użytkowych i stabilność tlenową kiszonek z roślin wysokoskrobiowych, powodując równocześnie poprawę ich jakości i stanu higieny, znajdzie nabywców wśród rolników jak i producentów biopaliw płynnych i biogazu z surowców odnawialnych.

Przedmiot ochrony patentowej

Realizacja projektu mieści się w zakresie działalności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, w którym prowadzone są wielokierunkowe prace badawczo-rozwojowe oraz ochrona własnych rozwiązań w dziedzinach przemysłu rolno-spożywczego. Przedmiotem ochrony patentowej w kraju i za granicą stanowi biotechnologiczna metoda konserwacji roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych, z zastosowaniem, wyizolowanego ze środowiska naturalnego, szczepu bakterii z gatunku Lactobacillus buchneri A KKP 2047p charakteryzującego się zdolnościami do efektywnej syntezy 1,2-propanodiolu i niespotykanej dla tego gatunku jego metabolizowania i syntezy kwasu propionowego, oraz do obniżania poziomu niepożądanych w paszach mikroorganizmów i ich metabolitów.

Wykorzystanie wynalazku w praktyce jest ważne w wymiarze społecznym i spełnia oczekiwania producentów pasz i biopaliw, w tym biogazu. Zgodnie z Dyrektywami UE promowana jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Po opatentowaniu wynalazku przewiduje się rozpoczęcie pilotowej produkcji wieloskładnikowego preparatu bakteryjnego, z udziałem nowego szczepu bakterii, w wytwórni preparatów do kiszenia pasz w Instytucie, a następnie wdrożenie jego stosowania w gospodarstwach rolnych w kraju i za granicą. Na podstawie analizy rynku rolnego można ocenić, że preparat przedłużający trwałość cech użytkowych i stabilność tlenową kiszonek z roślin wysokoskrobiowych, powodujący równocześnie poprawę ich jakości i stanu higieny, znajdzie nabywców wśród rolników jak i producentów biopaliw płynnych i biogazu z surowców odnawialnych.

Obecnie rynek preparatów do kiszenia roślin wysokoskrobiowych, z przeznaczeniem na paszę lub produkcję biogazu jest rozwojowy, wzrasta wiedza rolników i producentów biopaliw na temat działania tego typu preparatów w kierunku poprawy uzyskiwanych efektów produkcji.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1
Zgłoszenie krajowe
Okres realizacji: IV kwartał 2012 – I kwartał 2015

Zadanie 2
Zgłoszenie międzynarodowe PCT
Okres realizacji: I kwartał 2013 – IV kwartał 2013

Zadanie 3
Faza krajowa zgłoszenia PCT poza Europą – USA
Okres realizacji: III kwartał 2013 – II kwartał 2015

Zadanie 4
Faza regionalna/krajowa zgłoszenia PCT – Euro-PCT
Okres realizacji: III kwartał 2013 – II kwartał 2015

Zadanie 5
Promocja projektu
Okres realizacji: I kwartał 2012 – II kwartał 2015

Zadanie 6
Zarządzanie projektem
Okres realizacji: IV kwartał 2012 – II kwartał 2015

Przebieg realizacji projektu

ROK 2012

 • 2012.09.19 – Podpisanie Umowy nr UDA-POIG.01.03.02-14-035/11-00, z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji jako Instytucją Wdrażającą, o dofinansowanie projektu pt. „Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych”
 • umiejscowienie projektu w siedzibie Instytutu
 • organizacja stanowisk personelu zarządzającego
 • przygotowanie zgłoszenia patentowego do złożenia w Urzędzie Patentowym RP
 • 2012.11.22 – zgłoszenie wynalazku pt. „Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2-propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych” w Urzędzie Patentowym RP, pod numerem P. 401735

ROK 2013

 • przygotowanie opisu patentowego do międzynarodowego zgłoszenia w trybie PCT i złożenia w Urzędzie Patentowym, zgodnie z prawem pierwszeństwa
 • podpisanie umowy między IBPRS a Kancelarią „WTS Rzecznicy Patentowi – WITEK, Śnieżko i Partnerzy” dotyczącej obsługi polskiego i międzynarodowego zgłoszenia wynalazku
 • opracowanie informacji o realizowanym projekcie pod adresem: http://www.ibprs.pl/projekty/buchneri/index.php
 • 2013.03.21 – dokonanie zgłoszenia w trybie międzynarodowym wynalazku pt. „A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi- componentpreparation for starch-rich plant preservation, their use and the method for plant preservation” w Europejskim Biurze Patentowym pod numerem PCT/PL2013/000037
 • prezentacjawynalazku będącego przedmiotem ochrony patentowej podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES” w Moskwie w dniach 2-5 kwietnia 2013 roku, podczas którego wynalazek otrzymał złoty medal
 • przygotowanie argumentacji merytorycznej na zarzuty Europejskiego Urzędu Patentowego
 • prezentacja wynalazku będącego przedmiotem ochrony patentowej podczas 63. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013” w Norymberdze, 31 października – 3 listopada 2013 roku, podczas których wynalazek otrzymał srebrny medal
 • prezentacja wynalazku będącego przedmiotem ochrony patentowej podczas 62. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova 2013 w Brukseli, 14-16 listopada 2013 roku, podczas których wynalazek otrzymał srebrny medal

ROK 2014

 • 2014.02.20 – Opracowanie i złożenie zgłoszenia patentowego w trybie międzynarodowym PCT w EPO wraz z wnioskiem o międzynarodowe badania wstępne
 • 2014.03.20 – Opracowanie i złożenie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym USANo US 14/182,892
 • 2014.04.07 – Złożenie wniosku o przyśpieszenie postępowania patentowego w UPRP
 • 2014.11.24 – Przyznanie patentu polskiego przez UPRP

ROK 2015

 • 2015.01.21 – Przyznanie Patentu Europejskiego No. EP 2 785 826
 • 2015.02.20 – Przygotowanie do procesu walidacji patentu No. EP 2 785 826 w wybranych krajach europejskich: Holandia, Słowacja, Niemcy i Dania
 • 2015.03.03 – Rozpoczęcie procesu walidacji patentu No. EP 2 785 826 w Danii

Linki

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH – Program Innowacyjna Gospodarka

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PO IG: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO IG: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontakt

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego,
Zakład Technologii Fermentacji,

Warszawa, ul. Rakowiecka 36
tel: +48 22 6063636 || fax: +48 22 6063602

Kierownik Zakładu dr hab. Krystyna M. Stecka, prof. IBPRS
tel: +48 22 6063649 || fax: +48 22 6063602
e-mail: krystyna.stecka@ibprs.pl

Kierownik Projektu dr inż. Krystyna Zielińska
tel: +48 22 6063688
e-mail: krystyna.zielinska@ibprs.pl