tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych

Tytuł projektu:

Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych – jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt jest klasyfikowany w osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w działaniu 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe oraz należy do poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji projektu: 06.2010 – 12.2015
Całkowity koszt projektu: 502 773,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE – 480 204,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest międzynarodowa ochrona praw własności do dwóch wynalazków związanych ze sposobem wytwarzania fermentowanych napojów zbożowych i owocowych, przy czym przedmiotem każdego wynalazku jest typ prozdrowotnego wyrobu nowej generacji stanowiącego zamiennik mlek fermentowanych i źródło dobroczynnej mikroflory dla osób nie tolerujących mleka i przetworów mlecznych.

W ramach realizacji projektu zakłada się docieranie do przedsiębiorców świadomych prozdrowotnych funkcji żywności, zdolnych wdrożyć do praktyki nowoopracowane technologie wyrobów. W rezultacie można oczekiwać postępu MŚP sektora produkcji żywnościowej w postaci wprowadzenia lub uzupełnienia posiadanych linii technologicznych, co wiązałoby się z tworzeniem miejsc pracy, w tym dla personelu wysokospecjalizowanego.

Osiągnięcie celów projektu wiąże się z realizacją takich merytorycznie istotnych celów szczegółowych, jak zgłoszenie wynalazków w UP RP, następnie dokonanie ich zgłoszenia w trybie PCT, kontakty i działania inspirujące producentów do nabywania uprawnień/licencji produkcji, obsługa zgłoszeń patentowych w zakresie udzielonej ochrony – potencjalnie w 11 krajach.

Planowane ostatecznie osiągnięcia z tytułu realizacji projektu to zysk w postaci wdrożenie w MŚP nowoczesnych technologii, wprowadzenie na rynki nowej generacji wyrobów oraz zaspokojenie oczekiwań i potrzeb żywieniowych społeczeństwa.

Opis projektu

Projekt dotyczy uzyskania w Polsce i zagranicą ochrony patentowej dwóch wynalazków z priorytetowej dla polskiego przemysłu żywnościowego grupy bio-, związanych ze sposobem wytwarzania fermentowanych napojów zbożowych i owocowych, przy czym przedmiotem każdego jest typ prozdrowotnego wyrobu nowej generacji stanowiącego zamiennik mlek fermentowanych i źródło dobroczynnej mikroflory dla osób nietolerujących mleka i przetworów.

Fermentowane produkty roślinne, stanowiące nową generację żywności zdolną zaspokoić szczególne potrzeby człowieka, cieszą się rosnącą popularnością wśród najbardziej świadomych grup konsumentów. Produkty fermentacji mlekowej są aktualnie wysoko cenione jako pozyskiwane w toku naturalnego, łagodnego procesu utrwalania żywności, zapewniającego oprócz rezultatów konserwacyjnych również efekty prozdrowotne i sensoryczne.

Nowoopracowane napoje, dla których ochronę patentową planuje się w ramach projektu, stanowią typ prozdrowotnych produktów wygodnych, nadających się do spożycia bez przygotowania. Te bezmleczne napoje otrzymywane w drodze fermentacji mlekowej matryc roślinnych, zbożowej oraz owocowej, są odpowiednie do stosowania jako zamienniki mlek fermentowanych. Pojawienie się nowoopracowanych produktów bezmlecznych, stanowiących ekwiwalent jogurtów, rozwiązuje pewne problemy żywienia populacji uczulonej na białka mleka zwierzęcego [około 10% dzieci] i nie tolerującej laktozy [powyżej 37% populacji ogólnej]. Proponowany w wynalazkach sposób wytwarzania napojów reprezentuje światowy poziom rozwiązań w zakresie formuł substratów umożliwiających osiąganie pożądalności sensorycznej przy dobranych zestawach kultur bakterii przeżywających w wyrobach w stopniu zadowalającym do końca ustalonego okresu przechowania i przejawiających przy tym pozytywne działanie na organizm konsumenta. Specjalnie opracowana podgrupa napojów, zarówno z grupy zbożowych jak i owocowych, zawierających zgodnie z wymaganiami Światowej Organizacji ds. Wyżywienia/Światowej Organizacji Zdrowia [FAO/WHO] wyłącznie stereo izomer L(+) kwasu mlekowego, w pełni spełnia wymagania dotyczące żywienia konsumenta dziecięcego.

O najwyższych żywieniowych walorach fermentowanych napojów zbożowych i owocowych decyduje fakt, że stanowią one żywieniowe źródła dobroczynnych dla człowieka mikroorganizmów – bakterii fermentacji mlekowej, a niektóre z nich – także jelitowych bakterii probiotycznych działających kompetytywnie wobec patogenów – a więc przeciwdziałających dominacji patogenów w ustroju człowieka. Walory te występują obok szczególnych wartości odżywczych, z tytułu wprowadzenia do wyrobów określonej grupy surowców pochodzenia roślinnego [zboża: skrobia determinująca korzystną, zwłokę w wykorzystaniu energii węglowodanów; błonnik pokarmowy, z frakcjami rozpuszczalnymi jego polisacharydów, wpływający korzystnie na efekty hipoglikemiczne i hipocholesterolemiczne oraz witaminy grupy B; owoce: witaminy].

Ochronę patentową zamierza się roztoczyć nad wynalazkami z zakresu technologii oraz produktami fermentacji różniącymi się rodzajem substratu. Planowane jest równoczesne zgłoszenie do ochrony krajowej dwóch wynalazków – bazującego na zbożach oraz opartego na owocach. Następnym działaniem w projekcie będzie staranie o rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony na wybrane kraje Europy, Ameryki. Planuje się zgłoszenie patentowe w trybie PCT. Wyboru krajów europejskich do zgłoszenia dokona się ostatecznie w terminie udzielenia patentu w procedurze europejskiej – po uwzględnieniu zaktualizowanych warunków rynkowych. Obecnie zainteresowanie projektu związane ze zgłoszeniami ogniskowane jest na takich krajach, jak: Republika Czech, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia, Republika Słowacji oraz Turcja; z wyznaczeniem EPO i krajów spoza konwencji o patencie europejskim – w tym zwłaszcza Kanady i Ukrainy.

Przedmiot ochrony patentowej w projekcie

Realizacja projektu mieści się w profilu działalności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prowadzącego wielokierunkowo prace badawcze w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych, a przy tym wdrożonego do ochrony własnych rozwiązań w tych dziedzinach. Przedmiot prezentowanego projektu i niniejszej aplikacji związany jest z zamiarem patentowania sposobów wytwarzania opracowywanych w IBPRS od 1997 r. innowacyjnych wyrobów prozdrowotnych wytwarzanych na drodze fermentacji mlekowej i zawierających wyselekcjonowane kultury bakteryjne. Powyższe stanowi genezę działań IBPRS zmierzających do ochrony prawnej opracowanych wysokich technologii wytwarzania wyrobów nowej generacji pochodzących z fermentacji mlekowej odpowiednio zaprojektowanych matryc roślinnych bez dodatków pochodzenia zwierzęcego.

Proces fermentacji mlekowej stosowany jest na świecie najszerzej do otrzymywania ukwaszonych napojów z mleka względnie innych substratów mieszanych z mlekiem lub niektórymi składnikami mleka. Jednak mleczne produkty fermentowane nie nadają się do żywienia osób uczulonych na białka mleka zwierzęcego [populacja noworodków i małych dzieci] i/lub nie tolerujących laktozy [ok. 40% populacji ogólnej]. Ze względu na pozytywne oddziaływanie bakterii kwasu mlekowego na organizm, istnieje ciągły wzrost zainteresowania pozyskiwaniem na drodze fermentacji mlekowej wyrobów bezmlecznych, mogących stanowić zamienniki fermentowanych produktów mlecznych, głównie jako źródła bakterii dobroczynnych dla określonej niszy konsumentów. Wśród prozdrowotnych walorów nowoopracowanych napojów fermentowanych, których sposób wytwarzania poddany będzie ochronie patentowej w celu wdrażania do produkcji przez podmioty gospodarcze, na podkreślenie zasługuje ich wypracowana właściwość polegająca na znacznej przewadze stereo izomeru L(+) kwasu mlekowego w jego ogólnej ilości; wg FAO/WHO [Food and Agricultural Organization/World Health Organization] stanowi to warunek podawania wyrobu konsumentowi dziecięcemu. Powyższe dane dowodzą społecznego znaczenia technologii będącej istotą wynalazku do zgłoszenia patentowego. Planowane wdrożenie produktu do praktyki produkcyjnej zapewniałoby zaspokojenie potrzeb niemal połowy populacji ogólnej, w tym różnych grup osób żywionych, z różnych powodów nie tolerujących mleka i jego składników w związku z zaburzeniami zdrowotnymi. Wdrożenie to oznaczać może wyrównanie szans żywieniowych. Nastąpi to w rezultacie uzyskania dostępu populacji o opisanych potrzebach do fermentowanych zamienników mleka o postaci atrakcyjnych sensorycznie produktów stanowiących źródła dobroczynnych mikroorganizmów wraz z podtrzymującymi ich przeżycie sacharydami matryc roślinnych.

Harmonogram realizacji projektu

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

Zadanie 1
Zgłoszenie krajowe
Okres realizacji: II kwartał 2010 – III kwartał 2014

Zadanie 2
Zgłoszenie międzynarodowe PCT
Okres realizacji: III kwartał 2011 – IV kwartał 2012

Zadanie 3
Faza krajowa zgłoszenia PCT poza Europą – Kanada i Ukraina
Okres realizacji: I kwartał 2013 – IV kwartał 2015

Zadanie 4
Faza regionalna/krajowa zgłoszenia PCT – Euro-PCT
Okres realizacji: I kwartał 2013 – IV kwartał 2015

Zadanie 5
Promocja projektu
Okres realizacji: II kwartał 2010 – IV kwartał 2015

Zadanie 6
Zarządzanie projektem
Okres realizacji: II kwartał 2010 – IV kwartał 2015

Przebieg realizacji projektu

I Kwartał 2016

 • Prowadzenie i zakończenie procesu walidacji patentu europejskiego EP No. EP 2 615 928 „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages” na Słowacji, w Czechach, Litwie, Estonii i Portugalii.
 • 13.01.2016 – uzyskanie patentu EP No. EP 2 615 928 na wynalazek „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages” wydanego przez Europejski Urząd Patentowy.

III-IV Kwartał 2015

 • 11.2015 – umieszczenie ogłoszenia o wynalazkach w miesięczniku „Przemysł Spożywczy”, tom 69, nr 11, str. 7
 • 10-12.2015 – prowadzenie i zakończenie procesu walidacji patentu europejskiego EP No. EP 2 615 927 „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” na Słowacji, w Czechach, Litwie, Estonii i Portugalii.
 • 10.2015 – przeprowadzenie wyceny rynkowej dwóch wynalazków przez firmę BOMIS z Poznania.
 • 23.10.2015 – wydanie decyzji przez Urząd Patentowy w Kanadzie o udzieleniu patentu na wynalazek: „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • Zdobycie dwóch srebrnych medali w konkursie IWIS 2015 podczas 9 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków, w dniach 12-14 października 2015 r., za wynalazki: „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych” oraz „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych”.
 • 12-14.10.2015 – promocja wynalazków: „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych” oraz „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych” na 9 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – IWIS 2015, Warszawa, 12-14 października 2015 r.
 • 25.09.2015 – wydanie decyzji przez Europejski Urząd Patentowy o udzieleniu patentu na wynalazek: „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 02.09.2015 – uzyskanie patentu EP No. EP 2 615 927 na wynalazek „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” wydanego przez Europejski Urząd Patentowy.
 • 17.08.2015 – podpisanie przez IBPRS umowy brokerskiej z amerykańską firmą IPTrader zajmującą się pośredniczeniem w komercjalizacji wynalazków.
 • 30.07.2015 – przygotowanie i złożenie ostatecznej wersji zastrzeżeń i opisu patentowego w odpowiedzi na zawiadomienie Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie wniosku o patent na wynalazek pt.: „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 21.07.2015 – uzyskanie patentu No. 2,811,389 na wynalazek „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” wydanego przez Urząd Patentowy w Kanadzie.

I-II Kwartał 2015

 • Wysłanie listów z informacją o opatentowanych wynalazkach i możliwości ich udostępnienia w formie licencji – do wybranych firm europejskich, zajmujących się produkcją spożywczą o odpowiednim profilu.
 • 23.03.2015 – wydanie decyzji przez Urząd Patentowy w Kanadzie o udzieleniu patentu na wynalazek: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages”.
 • 23.03.2015 – wydanie decyzji przez Europejski Urząd Patentowy o udzieleniu patentu na wynalazek: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages”.
 • 16.03.2015 – przygotowanie i złożenie wersji zastrzeżeń patentowych w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego w Kanadzie, w sprawie wniosku o patent na wynalazek pt.: „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 23.02.2015 – przygotowanie i złożenie ostatecznej wersji zastrzeżeń patentowych w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego w Kanadzie w sprawie wniosku o patent na wynalazek pt.: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages”.
 • 17.02.2015 – przygotowanie i złożenie odpowiedzi na kwestie Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie wynalazku pt.:”Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 12.01.2015 – uzyskanie patentu No. 107513 na wynalazek „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” oraz No. 107514 na wynalazek „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages” wydane przez Urząd Patentowy na Ukrainie.

III-IV Kwartał 2014

 • 24.11.2014 – wydanie decyzji przez Urząd Patentowy na Ukrainie o udzieleniu patentu na wynalazki: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” oraz „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 18.11.2014 – przygotowanie i złożenie odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego w Kanadzie, w sprawie wynalazku „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”.
 • 30.10.2014 – przygotowanie i złożenie odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego w Kanadzie, w sprawie wynalazku „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages”.
 • Wdrożenie przyspieszonej procedury badania dwóch zgłoszeń patentowych przez Kanadyjski Urząd Patentowy.
 • Wdrożenie przyspieszonej procedury badania dwóch zgłoszeń patentowych przez Ukraiński Urząd Patentowy.

I-II Kwartał 2014

 • Dyplom Uznania wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych za aktywną promocję dorobku naukowo-technicznego na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój innowacyjnej gospodarki z okazji zdobycia złotego medalu w konkursie „ARCHIMEDES 2014”, 20 maja 2014 r.
 • Zdobycie złotego medalu w konkursie ARCHIMEDES 2014 podczas XVII Międzynarodowego Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie, w dniach 1-4 kwietnia, za wynalazki: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych oraz Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych.
 • 28.02.2014 – ogłoszenie o udzieleniu patentu; WUP 02/14.
 • 25.02.2014 – Udzielenie PATENTU nr 215852 na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych, przez Urząd Patentowy RP, na rzecz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.
 • 31.01.2014 – ogłoszenie o udzieleniu patentu nr 215631; WUP 01/14.
 • 29.01.2014 – Udzielenie PATENTU nr 215631 RP na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych. przez Urząd Patentowy RP, na rzecz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

III-IV Kwartał 2013

 • Wysłanie do EPO odpowiedzi na kwestie International Search Authority.
 • Wyróżnienie zespołu wynalazców (02.12.2013) przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, z okazji zdobycia brązowego medalu w konkursie IENA 2013 na 65. Międzynarodowych Targach w Norymberdze („Pomysły, Wynalazki, Nowe produkty”).
 • Zdobycie brązowego medalu w konkursie IENA 2013 na 65. Międzynarodowych Targach „Ideen-Erfindungen-Neuheiten” („Pomysły, Wynalazki, Nowe produkty”) w Norymberdze, w dniach 31 października – 3 listopada 2013 r., za wynalazki: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych oraz Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych.
 • Prezentacja wynalazków: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych oraz Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych na 11 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych pomysłów, Produktów i Technologii ARCA 2013 w Zagrzebiu, w dniach 2-5 października 2013 r.
  Prezentacja wynalazków: Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych oraz Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych na Międzynarodowych Targach Innowacji, Pomysłów ECO, Produktów i Technologii w Rolnictwie i Przemyśle Spożywczym AGRO ARCA 2013 w Biograd, na Moru w Chorwacji, w dniach 30 sierpnia – 01 września 2013.
 • Zakończenie etapu zgłoszenia międzynarodowego PCT.
 • Kontynuacja 2 postępowań zgłoszeniowych przed EPO i Urzędem Patentowym Kanady i Ukrainy.

I-II Kwartał 2013

 • Propagowanie treści realizowanego projektu podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Rogów 16-17 maja 2013 r.
 • 16.04.2013 – Zgłoszenie wynalazku: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” w Urzędzie Patentowym Ukrainy, nr a201304856 oraz „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”, nr a201304875
 • 12.04.2013 – Zgłoszenie wynalazku: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” w Europejskim Urzędzie Patentowym, nr EP 11771281.0 oraz „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”, nr EP 11771282.8
 • 22.03.2013 – decyzja Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych”.
 • 21.03.2013 – decyzja Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych”.
 • 14.03.2013 – Zgłoszenie wynalazku: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” w Urzędzie Patentowym Kanady, nr 2811389 oraz „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages”, nr 2811390
  Wejście w fazę krajową postępowania poza Europą (Kanada i Ukraina) oraz w fazę regionalną przed EPO.

II-IV Kwartał 2012

 • Umieszczenie informacji o wynalazkach w katalogu przygotowanym na międzynarodowe targi BioConvention 18-21 czerwca 2012 r. w Bostonie.
 • Przygotowanie odpowiedzi ISA na written opinion o zgłoszeniach międzynarodowych PCT/PL2011/050035 oraz PCT/PL2011/050036.
 • Propagowanie treści realizowanego projektu podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Kraków 17-18 maja 2012 r.

I Kwartał 2012

 • 26.03.2012 – publikacja o zgłoszeniu dwóch wynalazków P.392425 oraz P.392426 w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, nr 7/2012.
 • 22.03.2012 – publikacja o dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT/PL2011/050035 w Biuletynie WIPO pod nr WO/2012/036575 oraz PCT/PL2011/050036 pod nr WO/2012/036576.

IV Kwartał 2011

 • 13-14.10.2011 – udział w międzynarodowym kongresie: ”IV Congress of Polish Biotechnology and IV Eurobiotech 2011” w Krakowie z prezentacją roll-up nt.:”Patent protection of pro-healthy beverages made on the way of fermentation of plant matrices”.

III Kwartał 2011

 • 14.09.2011 – dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT wynalazku pt.: „Method of production of fermented, pro-healthy fruit beverages” pod nr PCT/PL2011/050035.
 • 14.09.2011 – dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT wynalazku pt.: „Method of production of fermented, pro-healthy cereal beverages” pod nr PCT/PL2011/050036.

I-II Kwartał 2011

 • Wydruk folderów w języku angielskim promujących projekt.
 • Propagowanie treści realizowanego projektu podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Łódź 20-21 maja 2011.
 • 16.06.2011 – podpisanie umowy z kancelarią „WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy”, dotyczącej zlecenia przez IBPRS procedury międzynarodowego zgłoszenia patentowego 2 wynalazków.

IV kwartał 2010

 • 2010.11.18 – Podpisanie Umowy nr UDA-POIG.01.03.02-00-013/10-00, z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji jako Instytucją Wdrażającą, o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych”
 • umiejscowienie projektu w siedzibie Instytutu
 • organizacja stanowisk personelu zarządzającego
 • opracowanie i założenie strony internetowej o realizowanym projekcie pod adresem: www.ibprs.pl/napojeprozdrowotne
 • opracowanie i druk folderu promującego i informującego o projekcie
 • opracowanie i wydruk posteru roll-up

II – III kwartał 2010

 • przygotowanie dwóch zgłoszeń patentowych do złożenia w Urzędzie Patentowym RP
 • 2010.09.16 – zgłoszenie wynalazku pt. „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych” w Urzędzie Patentowym RP, pod numerem P. 392426
 • 2010.09.16 – zgłoszenie wynalazku pt. „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych” w Urzędzie Patentowym RP, pod numerem P. 392425

Kontakt

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36
tel: +48 22 6063600 || fax: +48 22 8490426

Kierownik Zakładu
dr inż. Sylwia Skąpska
tel: +48 22 6063614 || fax: +48 22 8490426
e-mail: skapska@ibprs.pl

Kierownik projektu
dr inż. Lubomiła Owczarek
tel: +48 22 6063614 || fax: +48 22 8498588
e-mail: owczarek@ibprs.pl

Linki

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH – Program Innowacyjna Gospodarka

INSTYTYCJA ZARZĄDZAJĄCA PO IG: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO IG: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji

AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ