tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego

Tytuł projektu:

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Zakład Mikrobiologii – jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt jest klasyfikowany w osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w działaniu 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe oraz należy do poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji projektu: 01.2011 – 12.2015

Całkowity koszt projektu: 295 138,00 PLN, w tym dofinansowanie – 248 980,00 PLN

Projekt/Cel projektu

Celem projektu jest krajowa i międzynarodowa ochrona praw własności do wynalazku dotyczącego nowych szczepów bakterii mlekowych i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu fermentowanego na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego. Wykonanie projektu powinno ułatwić pozyskanie biznesowych partnerów dla wdrożenia innowacyjnej technologii w gospodarce. W ten sposób projekt przyczyni się do zwiększenia roli nauki w gospodarce, zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, wzbogacenia krajowego i światowego rynku żywności o nowe, rozpoznawalne produkty żywnościowe o szczególnej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

Cele szczegółowe:

zgłoszenie wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymania prozdrowotnego produktu fermentowanego na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego w UP RP,
międzynarodowe zgłoszenie patentowe wynalazku w trybie PCT do EPO,
zgłoszenie patentowe w wybranych krajach Europy oraz w Japonii,
promocja wynalazku,
współpraca z krajowymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi zastosowaniem wynalazku,

Cele jakościowe:

zastosowanie innowacyjnej technologii w krajowej gospodarce, umożliwiające łatwiejsze wprowadzenie urozmaiconego asortymentu żywności prozdrowotnej wpływ na poprawę zdrowotności społeczeństwa.

Opis projektu

Fermentowane produkty roślinne otrzymywane są w wyniku procesu fermentacji mlekowej z udziałem szczepów bakterii mlekowych. Fermentacja mlekowa jest procesem przekształcającym węglowodany do kwasu mlekowego. Bakterie fermentacji mlekowej wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji fermentowanych wyrobów mleczarskich, także do produkcji kiszonek, pieczywa, kiełbas fermentowanych, ponadto warzyw i innych produktów roślinnych.

Fermentowane produkty roślinne są wysoko cenione z powodu swojej wysokiej jakości, także prozdrowotnej. Na ich jakość ma wpływ surowiec, mikroflora, warunki technologiczne procesu. Najkorzystniejszy skład kultury starterowej jest oparty, zazwyczaj, na szczepach autochtonicznych, tzn. wyizolowanych z używanego surowca. W wyniku fermentacji z użyciem wyselekcjonowanych, nowych szczepów bakterii fermentacji mlekowej, następuje hydroliza zewnętrznej warstwy pyłku – egzyny i uwolnienie składników wnętrza pyłku kwiatowego, zwiększenie dostępności witamin i biostymulatorów zawartych w pyłku. Dodatkowo, zarówno zmiana pH podłoża, jak i zawartość kwasu mlekowego oraz swoiste cechy szczepów bakterii wpływają w sposób antagonistyczny na eliminację możliwej niekorzystnej flory bakteryjnej. Zastosowanie wyselekcjonowanych bakterii o specyficznych właściwościach w stosunku do surowca, pozwala na otrzymanie produktu o dużej zawartości białka i cukrów, istotnego źródła witamin z grupy B, witaminy C, A, kwasu foliowego i innych. Umożliwia uzyskanie pożądanego produktu o powtarzalnych cechach zarówno fizykochemicznych, jak i sensorycznych.

Powstanie patentu jest wynikiem badań wywołanych zainteresowaniem pszczelarzy nad fermentacją mlekową pyłku pszczelego, wykorzystaniem pyłku pszczelego jako produktu prozdrowotnego i rozszerzeniem oferty produkcyjnej pszczelarzy. Wykorzystanie patentu pozwoli na rozszerzenie asortymentu produktów pszczelich i urozmaicenie produkcji.

Projekt/Przedmiot ochrony patentowej

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wielu celów PO IG oraz mieści się w strategicznych obszarach badawczych Instytutu i Krajowego Programu Ramowego w priorytecie Żywność prozdrowotna. Instytut ma wieloletnie doświadczenie w pracach B+R dla gospodarki w zakresie prowadzenia fermentacji mlekowej. Przedmiotem ochrony patentowej w kraju i za granicą jest metoda otrzymywania pierzgi pszczelej na bazie pyłku kwiatowego i miodu z zastosowaniem unikalnego szczepu bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus buchnerii.

Wykorzystanie wynalazku jest ważne w wymiarze społeczno – gospodarczym. Z jednej strony zastosowanie innowacyjnej technologii w praktyce, a z drugiej urozmaicenie i poszerzenie asortymentu żywności prozdrowotnej i proekologicznej. Będzie najprawdopodobniej produkt cenowo konkurencyjny, a przez to spełni wymagania społecznej użyteczności, spełniając oczekiwania konsumentów, szczególnie zorientowanych na zdrową żywność.

Rozwiązanie jest propozycją zarówno dla małych, rodzinnych przedsiębiorstw, zainteresowanych wyrobami prozdrowotnymi, może być realizowany w większej skali.

Harmonogram realizacji

Przebieg realizacji

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Zakład Mikrobiogii
Warszawa, ul. Rakowiecka 36
Kierownik Zakładu:

Anna Misiewicz

Tel. 22-606-36-74
e-mail: anna.misiewicz@ibprs.pl
Kierownik projektu:
Anna Misiewicz