tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów

Tytuł projektu:

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Zakład Mikrobiologii – jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt jest klasyfikowany w osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w działaniu 1.3

Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe oraz należy do poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji projektu: 01.2011 – 12.2015

Całkowity koszt projektu: 228 971,80 PLN, w tym dofinansowanie – 190 395,00 PLN

Projekt/Cel projektu

Celem projektu jest krajowa i międzynarodowa ochrona praw własności do wynalazku dotyczącego szczepu drożdży, stosowanego w kulturze starterowej, gwarantującej zachowanie pierwotnych cech technologicznych drożdży po długim czasie przechowywania, które umożliwiają fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów.

Projekt przyczyni się do zwiększenia roli nauki w gospodarce, zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, wzrostu konkurencyjności polskiej nauki, wzbogacenia krajowego i światowego rynku żywności oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego.

Cele szczegółowe:

  • zgłoszenie wynalazku do opatentowania w UP RP,
  • międzynarodowe zgłoszenie patentowe wynalazku w trybie PCT do EPO,
  • zgłoszenie patentowe w wybranych krajach Europy,
  • promocja wynalazku,
  • współpraca z krajowymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi zastosowaniem wynalazku.

Planowane do osiągnięcia cele jakościowe: zastosowanie innowacyjnej technologii w krajowej gospodarce.

Opis projektu

Drożdże Saccharomyces cerevisiae stanowią podstawę procesu produkcji napojów alkoholowych. Podczas fermentacji z udziałem drożdży z cukrów powstaje alkohol. Wino to napój alkoholowy otrzymany po fermentacji alkoholowej moszczu gronowego lub owocowego. Napojem alkoholowym o charakterze zbliżonym do wina jest miód pitny, uzyskiwany na drożdże fermentacji alkoholowej rozcieńczonego wodą miodu pszczelego, tzw. brzeczki miodowej. Efektywność tego procesu jest ściśle uzależniona od dawki drożdży i specyficznych właściwości mikroorganizmów.

Zastosowanie kultury starterowej w postaci preparatu suszonych drożdży gwarantuje prawidłowy przebieg fermentacji i pozwala na uzyskanie produktu o pożądanych cechach fizykochemicznych i sensorycznych.

Powstanie projektu patentu jest powiązane z realizacją zadań statutowych podczas prac nad badaniem cech technologicznych nowych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae. Badaniami objęto rozszerzoną charakterystykę cech technologicznych specjalnych, unikalnych, odpornych na bardzo wysokie stężenia cukrów, drożdży.

Wykorzystanie patentu pozwoli na szybką zmianę i rozszerzenie asortymentu wytwarzanego w winiarniach krajowych i urozmaicenie produkcji.

Projekt/Przedmiot ochrony patentowej

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wielu celów PO IG oraz mieści się w strategicznych obszarach badawczych Instytutu i Krajowego Programu Ramowego w priorytecie Żywność prozdrowotna. Instytut ma wieloletnie doświadczenie w pracach B+R dla gospodarki w zakresie prowadzenia fermentacji alkoholowej.

Przedmiotem patentu jest szczep drożdży o specjalnych, unikalnych właściwościach, przeżywający i namnażający się w brzeczkach miodowych o bardzo wysokim ciśnieniu osmotycznym, wykorzystywany do przeprowadzenia fermentacji alkoholowej, do uzyskania miodu pitnego.

Projekt obejmuje także opracowanie preparatu drożdży suszonych z wykorzystaniem specjalnych szczepów drożdży, tak aby ich pierwotne cechy technologiczne mogły zostać wykorzystane w wydajnym procesie fermentacji zarówno bezpośrednio po uzyskaniu preparatu suszonego jak i po kilku- kilkunastu miesiącach, z zapewnieniem niemal natychmiastowego pojęcia funkcji metabolicznych (fermentacji).

Wykorzystanie wynalazku jest ważne w wymiarze społeczno – gospodarczym.

Wyrób jak i technologia są atrakcyjne pod względem innowacyjności, jakości, konkurencyjności i przyjazności dla środowiska. Rozwiązanie daje możliwość wykorzystania przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce. Stwarza to szanse na nowe krajowe inwestycje w gospodarce, zwiększające innowacyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność polskiej gospodarki, w tym również na inwestycje ze wsparciem z PO IG.

Produkt jest propozycją zarówno dla małych, rodzinnych przedsiębiorstw, może być realizowany w większej skali.

Wdrożenie technologii i proponowanego produktu wpisuje się w oczekiwania społeczne dotyczące zdrowej i bezpiecznej żywności i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Harmonogram realizacji

Przebieg realizacji

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Zakład Mikrobiogii
Warszawa, ul. Rakowiecka 36
Kierownik Zakładu:

Anna Misiewicz

Tel. 22-606-36-74
e-mail: anna.misiewicz@ibprs.pl
Kierownik projektu:
Anna Misiewicz