tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB w dniu 8 grudnia 2023 r. zorganizował kolejne SPOTKANIE POŻNIWNE dedykowane przedstawicielom branży zbożowo-młynarskiej w Polsce. Wydarzenie zorganizowano podczas drugiego dnia Konferencji pt. „Prezentacja efektów prac zrealizowanych przez IBPRS-PIB w latach 2021-2023 na rzecz MRiRW”.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie wyników badań realizowanych przez IBPRS-PIB w latach 2021-2023 r. w ramach dwóch zadań badawczych, których zleceniodawcą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr: SWI.nw.070.1.2021, DRR.prz.070.1.2022 i DRE.prz.070.2.2023.

Zadanie 1. Analiza jakości surowców rolnych z uwzględnieniem zagrożenia wystąpienia substancji skażających

Zadanie 2. Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych produktów rolno-spożywczych

Podzadanie 2.2. Określenie standardów i wymagań jakościowych dla ziarna pszenżyta, jęczmienia i owsa na potrzeby obrotu towarowego ziarna

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki oceny jakości technologicznej i zdrowotnej ziarna pszenicy, żyta, kukurydzy, pszenżyta, owsa i jęczmienia ze zbiorów 2020, 2021, 2022 i 2023 r. uprawianego w kraju. Wskazane zostały poziomy występowania regulowanych prawnie substancji skażających w krajowym ziarnie zbóż w celu weryfikacji obecnie obowiązujących maksymalnych dopuszczalnych limitów występowania substancji szkodliwych, w tym mykotoksyn, metali ciężkich, pozostałości pestycydów.

Ponadto, przedstawiony został poziom występowania nowych zagrożeń będących zanieczyszczeniami ziarna zbóż (m.in. zmodyfikowane mykotoksyny w ziarnie pszenicy, alkaloidy sporyszu w ziarnie żyta).

Aktualną sytuację na rynku zbóż przedstawił Pan Mirosław Marciniak (InfoGrain).

Przedstawione w trakcie seminarium wyniki badań stanowiły istotną informację dla producentów rolnych, hodowców ziarna zbóż, przedstawicieli ODR-ów, MRiRW, TGE, ARiMR, jednostek branżowych, firm dokonujących zakupu ziarna oraz firm zajmujących się przetwórstwem zbóż, a także przedstawicieli firm piekarskich, co zostało potwierdzone w przeprowadzonej po Spotkaniu ankiecie ewaluacyjnej. Wyniki badań dotyczące oceny jakości zdrowotnej ziarna mogą zostać wykorzystywane do oceny ryzyka zagrożenia wystąpienia poszczególnych rodzajów substancji skażających w ziarnie pszenicy, żyta i kukurydzy pochodzącym z terenu Polski oferowanym na Giełdowym Rynku Rolnym.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej w IBPRS-PIB oraz w formie webinarium.  W formie stacjonarnej uczestniczyło 56 osób, zaś w formie on-line 108 osób. Organizatorów cieszy fakt, że z każdym kolejnym rokiem obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania uczestnictwem w Spotkaniu pożniwnym. Wśród uczestników byli producenci rolni, hodowcy ziarna zbóż, przedstawiciele: COBORU, ODR-ów, MRiRW, ARiMR, RARS, jednostek branżowych, firm dokonujących zakupu ziarna oraz firm zajmujących się przetwórstwem zbóż, a także przedstawicieli firm piekarskich oraz przedstawiciele ambasady USA w Polsce.

Wybrane materiały prezentowane na Spotkaniu Pożniwnym dostępne są na stronie: https://www.ibprs.pl/zadania-badawcze-w-2023-r/