tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 16 listopada 2021 r.
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego zorganizował

Spotkanie Pożniwne dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce

 

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A – połączonej z webinarium.

Celem Spotkania było przedstawienie wyników badań realizowanych w 2021 r. w ramach dwóch zadań badawczych, których zleceniodawcą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr  SWI.nw.070.1.2021 z dnia  07.05.2021 r.

Zadanie 1. Analiza jakości surowców rolnych z uwzględnieniem zagrożenia wystąpienia substancji skażających

Zadanie 2. Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych produktów rolno-spożywczych.

Podzadanie 2.2. Określenie standardów i wymagań jakościowych dla ziarna pszenżyta, jęczmienia i owsa na potrzeby obrotu towarowego ziarna

 Przedsięwzięcie pt. „Spotkanie pożniwne” zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Spotkania:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania
10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)
11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)
11:45-12:15 – przerwa kawowa
12:15-12:40 – Porażenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez choroby grzybowe – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)
12:40-13:00 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)
13:00-13:30 – Analiza ryzyka występowania metali ciężkich i pozostałości pestycydów w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)
13:30-14:15 – lunch
14:15-14:45 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Jadwiga Rothkaehl
14:45-15:15 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)
15:15-16:00 – dyskusja i zakończenie spotkania

 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja trzech firm związanych z branżą zbożowo-młynarską. Przedsięwzięcie zostało również objęte patronatem medialnym przez Przegląd Zbożowo-Młynarski.

Spotkanie adresowane było do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego.

Spotkanie stworzyło możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych uczestniczących w Spotkaniu oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż współpracujących.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.