tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Oferta studiów podyplomowych IBPRS-PIB dla doradców ODR

STUDIA PODYPLOMOWE „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”

Uprzejmie informujemy, że IBPRS-PIB w Warszawie prowadzi aktualnie nabór na dwusemestralne studia podyplomowe
pt: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”.

Cel i założenia studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów I i II stopnia studiów, głównie dla pracowników i doradców ODR oraz rolników, którzy dzięki ścisłej współpracy z naszym instytutem badawczym, będą mogli mocniej zaangażować się w proces bezpieczeństwa przetwarzania  żywności. Podczas kształcenia absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę z zakresu bezpiecznego zdrowotnie przetwarzania i utrwalania żywności, a także z systemu prawnego prowadzenia produkcji,   transferu wiedzy i innowacyjności, szczególnie w małym lokalnym przetwórstwie. Ponadto absolwenci zostaną przygotowani do wprowadzania i praktycznego stosowania systemów bezpiecznej zdrowotnie produkcji w zakresie dobrych praktyk (GMP, GHP) i systemu HACCP i bezpiecznej zdrowotnie dystrybucji żywności.  przez rolników i producentów żywności. Studia są skierowane również dla absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i zawodowych którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności prowadzenia bezpiecznej produkcji żywności

Celem podstawowym studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz przygotowanie słuchaczy, głównie pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego do pomocy producentom w praktycznym prowadzeniu produkcji przetwórczej i wprowadzaniu systemów zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego żywności produkowanej w gospodarstwach  rolniczych, małych zakładach przetwórczych i jednostkach  handlowych. Proponowane studia umożliwiają podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa, przetwórstwa i wzrost jakości gotowej żywności a tym samym zwiększenie rozwoju małej przedsiębiorczości.

Forma studiów

Studia podyplomowe pt: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych” będą prowadzone w trybie dwusemestralnym przez pracowników naukowych IBPRS-PIB, w terminie od 1.09.2021r do 30.06.2022r. w gmachu IBPRS-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. Zajęcia na studiach prowadzone będą w formie wykładów i paneli dyskusyjnych (część zajęć w trybie on-line). Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zasad systemu HACCP w produkcji przetwórczej i handlowej, zostaną przygotowani do pełnienia funkcji technologa i osoby zapewniającej jakość produktu i higienę  w zakładzie  oraz negocjatora w kontaktach z przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego. Proponowane studia umożliwiają podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Szczegółowy zakres i wymagania zostaną podane po przyjęciu na studia.

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie zasobu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz umiejętności przygotowania dokumentacji związanej z wymaganiami prawnymi produkcji bezpiecznej żywności (system HACCP) i tzw. warunków wstępnych w produkcji. Słuchacze studiów podyplomowych pod opieką pracowników IBPRS przygotują pracę dyplomową dotyczącą bezpiecznej produkcji żywności w produkującym zakładzie lub w handlowej jednostce i uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych zgodnym z wymaganiami prawnymi.

Terminy i opłata

Przewidywanych jest 16 zjazdów w terminach (czwartek-piątek lub piątek-sobota) uzgodnionych z kandydatami na I zjeździe, który odbędzie się na początku września 2021r, przy zgłoszeniu minimum 30 kandydatów na kurs.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Łączna opłata za dwusemestralne studia podyplomowe wynosi 3500 zł, w tym zaliczka w wysokości 500 zł, z możliwością uiszczenia opłaty w trzech ratach:

Pierwsza rata – płatna do 30.09.2021r – w wysokości 500 zł,

Druga rata – płatna do 30.10.2021r – w wysokości 1500 zł

Trzecia rata – płatna do 28.02.2022r – w wysokości 1500 zł

Nr konta: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z dopiskiem „studia podyplomowe 2021”

Osoby do kontaktu:

Dr inż. Halina Makała Tel. (22) 606 36 12 lub 601 070 987

halina.makala@ibprs.pl

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dolatowski Tel. (22) 606  37 30 lub  603749 129

zbigniew.dolatowski@ibprs.pl

Sekretariat IBPRS Tel: (22) 606 36 00

Program i założenia studiów  [pobierz .pdf]