tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

kontakt:

Imię i Nazwisko
tel. +48 22 …
fax. +48 22 ….
e-mail: 

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:
Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia

 

 

Kierownik
mgr Justyna Ruszczak
tel. +48 22 606 36 68
kom. +48 609 037 800
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: justyna.ruszczak@ibprs.pl

 

Zakres działania:

 • Organizowanie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu, tj. koordynacja badań, wdrożeń, planowania, sprawozdawczości i kontroli formalnej wykonania prac (karty tematów, sprawozdania, protokoły odbioru);
 • Opracowywanie rocznego planu badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
 • Opracowywanie Ankiety jednostki naukowej dla MNiSW;
 • Przygotowywanie innych ankiet oraz opracowań dotyczących działalności Instytutu na potrzeby MRiRW, MNiSW, RGIB, Komitetu Nauk o Żywności PAN i in.;
 • Opracowywanie wniosków:
  • o dofinansowanie działalności statutowej Instytutu;
  • o dofinansowanie inwestycji aparaturowych w oparciu o analizę potrzeb aparaturowych w Instytucie;
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich;
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno-formalnej projektów badawczych oraz umów w ramach współpracy z przemysłem;
 • Prowadzenie biblioteki naukowej;
 • Tworzenie i utrzymywanie baz danych;
 • Wydawanie czasopisma „Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego”;
 • Udział w opracowywaniu materiałów informacyjno-reklamowych o Instytucie (graficzne, merytoryczne);
 • Przygotowywanie bibliografii publikacji pracowników naukowych IBPRS;
 • Bieżąca analiza wykazu czasopism (ranking) punktowanych przez MNiSW;
 • Analiza literatury źródłowej związanej z prowadzonymi badaniami;
 • Pozyskiwanie i przekazywanie Zakładom informacji dotyczących ustanowionych i wycofanych norm z zakresu działalności Instytutu;
 • Zakup norm z zakresu działalności Instytutu;
 • Kontrola terminowaości opłat za zgłoszenia wynalazków i okresy ochronne;
 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczo-rozwojowych (targi, wystawy itp) prowadzone we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Instytutu;
 • Opracowanie, uaktualnianie i ciągły nadzór nad stroną internetową Instytutu oraz BIP,
 • Bieżąca analiza bazy Cordis i strony internetowej KPK;
 • Przygotowywanie planu szkoleń zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), i ich obsługa organizacyjno-formalna;
 • Obsługa formalna współpracy z zagranicą;
 • Udział w opracowywaniu Zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru;
 • Bieżące śledzenie strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Prowadzenie badań marketingowych – analiza rynku i konkurencji;
 • Opracowywanie materiałów prasowych związanych z bieżącą działalnością firmy oraz zagadnieniami marketingowymi.

Kierownik
mgr inż. Iwona Szuba

tel.   +48 22 606 36 87
kom. +48 885 304 077
fax.   +48 22 849 04 26
e-mail: iwona.szuba@ibprs.pl

kadry@ibprs.pl

Katarzyna Olędzka
tel. +48 22 606 37 02
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: katarzyna.oledzka@ibprs.pl

Zakres działania:

 • Prowadzenie obsługi spraw osobowych pracowników Instytutu w oparciu o przepisy prawa pracy m.in.:
  – prowadzenie całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych,
  – nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy,
  – zgłaszanie pracowników (innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego,
  – wydawanie zaświadczeń pracownikom oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i poleceń Dyrektora Instytutu;
 • Planowanie i realizowanie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych we współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 • Współpraca z Inspekcją Pracy;
 • Współpraca z ZUS w zakresie emerytur/rent pracowniczych;
 • Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie staży dla osób bezrobotnych, rekrutacji pracowników;
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia – zgodnie z wytycznymi GUS;
 • Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami zawodowymi studentów wyższych uczelni;
 • Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie reklamowania na wniosek pracowników Instytutu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • Współpraca ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji prac w DS.